Križovany nad Dudváhom

Patrocínium: Povýšenia sv. Kríža, pôvodne sv. Kríža

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: na miernom návrší v obci

Stručný popis: tehlová románska rotunda s podkovovitou apsidou, dnes súčasť modernej stavby

História
Rotundu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia podľa všetkého stavitelia z dielne pri kláštore v Diakovciach. Patrocínium sv. Kríž dalo meno aj celej obci (prvá písomná zmienka z roku 1296 - possesio Kerechur), ktorej slúžil ako farský kostol.
V období gotiky boli prerazené na miestach starších okenných otvorov väčšie okná po stranách južného portálu, aby sa zlepšilo presvetlenie priestoru.
Počas Tökölyho povstania v rokoch 1678 – 1687 rotundu obsadili povstalci a premenili ju na stajňu pre kone.
V období baroka, v rokoch 1760 až 1780, bola rotunda začlenená do nového kostola ako jeho presbytérium. Išlo o jednoloďovú stavbu so západnou predstavanou vežou a dvoma postrannými kaplnkami, vytvárajúcimi transept – priečnu loď. Nová stavba bola prepojená s rotundou vybúraním muriva na západnej strane. V lodi rotundy boli vytvorené dve barokové okná a stredoveké prvky – okná a vlys – boli zamurované. Rovnako tak víťazný oblúk, keďže z pôvodnej svätyne sa stal sakristia. V tejto dobe bol aj upravené patrocínium kostola.
V roku 1937 bol barokový kostol zbúraný, aby uvoľnil miesto pre väčší. Pôvodne s ním mala byť zbúraná aj rotunda. Až na zásah Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku k tomu nedošlo. Románsku rotundu tak zakomponovali do novej trojloďovej stavby ako bočnú kaplnku. Pri tej príležitosti bola aj obnovená.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol v roku 1963. V roku 1967 sa začal umelecko-historický výskum rotundy, pri ktorom boli odkryté pôvodné stredoveké prvky (vlys, okná). V roku 2000 bola opravená drevená strecha, v roku 2014 bola vymenená strešná krytina a o dva roky neskôr boli odstránené mladé smreky rastúce pár metrov od rotundy. 
V roku 2022 získala obec grant od Trnavského samosprávneho kraja na projekt "Revitalizácia verejného priestoru pri národnej kultúrnej pamiatke - Románskej Rotunde v obci Križovany nad Dudváhom“.

Zaujímavosti
- Rotunda predstavuje veľmi pekný príklad románskej tehlovej architektúry aj vďaka zachovaným harmonickým proporciám, ktoré neboli narušené neskoršími prístavbami či nadstavbami.
- Stavba dokladá postupné prenikanie gotických prvkov do románskeho slohu. Celková dispozícia je ešte románska, loď je však už zaklenutá šesťdielnou rebrovou klenbou s malým kruhovým svorníkom v strede typickou už pre gotiku. Apsida je zaklenutá tradičnou konchou.
- O datovaní stavby sa viedli diskusie, ako doba vzniku sa udávalo zvyčajne 12. storočie, niekedy až 11. stor. Výskum však potvrdil, že gotická rebrová klenba v lodi je pôvodná, nie dodatočne osadená.
- Rotunda patrí medzi menšie stavby svojho druhu, s priemerom lode 540 cm a apsidy 340 cm. Múry sú hrubé jeden meter.
- Fasády lode i apsidy sú pod strechou zdobené tzv. strieškovým vlysom z tehál v tvare opakujúceho sa motívu Ұ, ktorý nájdeme aj v Diakovciach či Dražovciach.
- Apsida je osvetlená pôvodnými románskymi oknami malých rozmerov.
- Loď rotundy bola osvetlená dvoma gotickými okna po stranách južného portálu, z ktorých to západné je kvôli prístavbe moderného kostola zamurované a viditeľné len zvnútra.
- Po stranách gotických okien v lodi sú prezentované ostenia dvoch starších románskych okien.
- V lodi sú nezvyčajne hneď tri rovnaké románske sedílie so stredovým stĺpikom.
- Archeologický výskum objavil v lodi zvyšky západnej tribúny, čo je pri rotundách na Slovensku veľmi ojedinelé.
- Pôvodný je aj víťazný oblúk, ktorý napriek menším rozmerom pôsobí monumentálne. Zdobený je maľovanou imitáciou mramorovania.
- V apside, v malej nike na severnej strane slúžiacej ako pastofórium, bol v roku 1967 objavený čiernou farbou na písaný letopočet 1246 napísaný arabskými číslicami, čo dokazuje, že mohol vzniknúť najskôr v 15. storočí.
- V spolupráci s Apsida.sk vznikol v susednom Česku papierový model rotundy v klasickej mierke 1:150. Jeho tvorcom je Milan Bartoš a zachytáva stavbu v hypotetickej pôvodnej podobe.
- V roku 2018 vznikol ďalší papierový model, tentoraz celého kostola v mierke 1:160. Jej autorom je Juraj Gonšor.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Majcichov, Gáň, Šintava a viacero sakrálnych stavieb z  tohto obdobia (zachovaných i zaniknutých) nájdeme aj v neďalekej Trnave (Bazilika sv. Mikuláša, klariský kostol, špitálsky kostol, slovenský kostol, románsky karner, gotický karner). Stratené kostolíky majú v obciach ZelenečZavar.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Rotunda je v relatívne dobrom stave. Nedávno prešlo okolie stavby revitalizáciou, v rámci ktorej boli odstránené smreky z jej okolia i plot na severnej strane. Tieto úpravy znamenali výrazný posun pozitívnym smerom.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 hod. a 10.30 hod., aktuálne informácie na https://krizovany.fara.sk/.

Praktické informácie
Obec Križovany nad Dudváhom (lat. Sancta Crux, maď. Keresztúr) sa nachádza 7 km juhovýchodne od Trnavy. Kostol s rotundou stojí približne v strede obce v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na faru: 033/ 558 40 04.
GPS: 48.32381118, 17.656129003

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Štibrányi, J.: Križovany n/Dudváhom: rotunda sv. Kríža, Malá vlastivedná knižnica č. 32, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno 1995.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P.:  Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1287).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://www.krizovany.sk/kulturne-pamiatky.html
- Video o výstavbe súčasného kostola - www.youtube.com/watch?v=QBeGIp_GYIc
https://blog.sme.sk/lisinovic/cestovanie/skutocn...
http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtop...
https://www.dokostola.sk/kostol/411829-povysenia...

esteban
28. 2. 2009, upravené 14. 11. 2010, 20. 10. 2013, 12. 7. 2015, 19. 12. 2016 a 13. 8. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR, pani Viere Krajčírovej Krupanskej a pánovi Miroslavovi Lisinovičovi.

Ďalšie články o Križovanoch nad Dudváhom: Z nášho itinerára, Papierový model rotundy