Apsida

– polkruhový alebo podkovovitý (foto č. 1), niekedy aj viacuholníkový (foto č. 2) či kvadratický (foto č. 3) výklenok, slúžiaci v stredoveku ako záver (ukončenie) východnej strany kostola, v ktorom býval umiestnený oltár. Plnil tak funkciu →presbytéria. Pre predrománske a románske obdobie sú typické veľmi malé rozmery tohto priestoru, kde zvyčajne bolo miesto len pre oltár a kňaza (príp. miništranta).

Apsida býva zaklenutá →konchou, pri kvadratickom pôdoryse jednoduchou valenou klenbou (Kopčany, Kostoľany pod Tribečom alebo Rakovnica - foto č. 4).

Kostolíky a →rotundy mávali najčastejšie jednu apsidu (napríklad Dražovce, Kalinčiakovo, Jur nad Hronom, Rimavské Janovce (na obrázku), výnimkou je trojapsidový kostol v Bíni, →baziliky a trojloďové kostoly (napríklad Diakovce (foto č. 5) pôvodne aj Hronský Beňadik). Na našom území sa vyskytujú aj kostoly s kombinovaným tvarom apsíd - centrálna kvadratická alebo polygonálna svätyňa, bočné polkruhové. Ide najmä románske baziliky v stredoslovenskej banskej oblasti (dnešný farský kostol v Banskej Štiavnici, Krupina, Dobrá Niva - foto č .6).

Výnimočný je u nás trojapsidový uzáver veľkomoravského kostola na devínskom hradnom vrchu v tvare trojlístka (foto č. 7) či pôvodne štvorapsidová rotunda v Chrasti nad Hornádom (foto č. 8), kde západnú apsidu neskôr nahradili loďou. Menej obvyklá na našom území je aj kombinácia kvadratického tvaru apsidy (v interiéri riešenej ako kombinácia polkruhovej apsidy a obdĺžnikového chóru) a valcovej rotundy v Malých Kosihách (foto č. 9).

Osobitným druhom sú vnútorné apsidy, ktoré nevyčnievajú z vonkajšieho obrysu kostolíka. U nás je to prípad rotundy v Šiveticiach (jedna apsida) a rotundy na trenčianskom hradnom vrchu (štyri apsidy v tvare štvorlístka - foto č. 10).

Rubrika: Slovník