Jur nad Hronom

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: najneskôr 2. štvrtina 13. storočia

Poloha: na miernom návrší na okraji obce

Historický región: Tekov

Stručný popis: pôvodne neskororománsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, západnou emporou a vežičkou na západnom priečelí rozšírený o modernú prístavbu

História
Kostolík mali postaviť niekedy v druhej štvrtine 13. storočia ako typickú románsku stavbu podobnú kostolíkom v Dražovciach či Pominovciach - s obdĺžnikovou loďou, panskou emporou na jej západnej strane, polkruhovou apsidou a vežičkou na západnom priečelí. Obec pattrila ostrihomskému arcibiskupstvu.
V roku 1499 bola stavba po požiari obnovená, v roku 1558 kostolík vylúpili Turci a farára odviekli do zajatia. Počas reformácie prevzali kostolík kalvíni.
Okolo roku 1630 ho na istý čas získali katolíci späť, definitívne však až v roku 1712. Veriaci schátranú budovu obnovili - opravili fasádu a okná, pristavali sakristiu a predsieň pred hlavným vstupom.
V roku 1815 postihlo kostolík ďalšie nešťastie - povodeň. Voda narušila statiku natoľko, že hrozilo zrútenie celej stavby. Podarilo sa ju však zachrániť.
V roku 1937 prešiel kostolík rozsiahlou prestavbou, ktorej cieľom bolo zvačšiť priestor pre veriacich, keďže románska loď už nestačila. K jej južnej stene bola pristavaná nová loď zakončená polygonálnym presbytériom a priľahlou sakristiou. Nová loď sa do pôvodnej otvára polkruhovou arkádou. Románska apsida sa zmenila na kaplnku, funkciu empory prevzala nová drevená tribúna postavená pri severnej stene románskej lode.
Počas bojov druhej svetovej vojny bol objekt poškodený, veriaci ho stihli opraviť ešte do roku 1949. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostolík od roku 1963. Obnovovaný bol aj v roku 1987.

Zaujímavosti
- Stredoveký ráz kostolíka bol narušený prístavbou novej lode v 30. rokoch minulého storočia. Napriek tomu stále ponúka typickú siluetu románskej stavby (najmä zo severnej strany).
- O románskom pôvode stavby už na prvý pohľad svedčí polkruhová apsida a združené okná na vežičke. Tie však už nesú aj znaky prenikajúcej gotiky (spodné okná majú lomené oblúky a stĺpiky už sú polygonálneho tvaru). Vo vrchných oknách sa stredové stĺpiky, okrem východného okna, nezachovali.
- Románsky kostolík je postavený z opracovaných kamenných kvádrov s rozmermi 20 x 80 cm až 33 x 70 cm v prípade lode a 25 x 30 cm až 35 x 45 cm na apside.
- Pri veži bola použitá zaujímavá kombinácia kamenného a tehlového muriva, keď tehly zvýraznené škárovaním boli použité na vnútornej strane múrov.
- Na apside sa zachovali dve pôvodné okná (južné a východné - to bolo dlhý čas zamurované). Podlaha apsidy bola oproti úrovni lode pôvodne vyvýšená o pol metra, nová dlažba zasahujúca z pristavanej lode znížila tento rozdiel cca na polovicu.
- Vo východnej stene lode je zamurovaný kameň v letopočtom 1499, v staršej literatúre sa uvádza nesprávny rok 1299.
- Na južnej strane lode sa nachádzal pôvodný jednoduchý portál, ktorý mal byť podobný tomu v neďalekom Kalinčiakove. To naznačuje možnosť, že kostolík je starší, než sa doteraz uvádza a jeho vznik by siahal až do 12. storočia. Tomuto obdobiu by viac zodpovedali aj proporcie pomerne malej apsidy.
- Ďalší zamurovaný vstup je dodnes viditeľný  netradične na severnej stene lode.
- Na západnej strane lode sa nachádza románska empora s troma klenbovými pásmi, nesená dvoma štvorhranými piliermi. Na prvom poschodí na strednú časť empory nadväzuje veža, ktorá sa do priestoru otvára polkruhovými oblúkmi. Rovnaké riešenie použili stavitelia aj na empore v Kostoľanoch pod Tribečom.
- Stredoveké kostolíky na nachádzajú aj v okolitých obciach Ondrejovce a Hontianska Vrbica (na mieste zaniknutého románskeho kostolíka).

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Žemliare. Kostolík je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2008, apríli 2010 a máji 2016.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v stredu a piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Jur nad Hronom (maď. Garam Szent György) sa nachádza 14 km južne od Levíc. Kostolík stojí na jej severozápadnom okraji. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru v Žemliaroch: 036/ 779 30 16.
GPS: 48.127074786, 18.623805642

Literatúra
- Reško, A. - Valentová, H.: Jur nad Hronom. Bývalé sídlo stolice zemanov - predialistov. Malá vlastivedná knižnica č. 194, Vydavateľstvo KT, Komárno 2001.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Martinák, M.: Príspevok k stavebnému vývoju kostola sv. Juraja v Jure nad Hronom, In: Acta musei Tekovensis Levice, Zborník Tekovského múzea v Leviciach - X, Levice, 2015; str. 145-162. Dostupné aj v elektronickej podobe - https://www.academia.edu/17425880...
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B04).

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=5904
- www.jur.sk

esteban