Hontianska Vrbica - románsky kostol

Sondážny archeologický výskum v interiéri gotického Kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici v rokoch 2014 a 2015 zachytil murivo staršej románskej stavby - predchodcu dnešného chrámu. Výskum realizovali M. Bóna a M. Matejka v rámci komplexného výskumu objektu.

Prvá písomná zmienka o obci už z roku 1135 (ako Garmoth) a gotický kostol stojaci v dominantnej polohe obkolesenej valmi a priekopami vytvárali dobré predpoklady pre existenciu staršieho sakrálneho objektu. To sa napokon aj potvrdilo odkrytím kamenného muriva jednoloďovej stavby s apsidou na pôdoryse trištvrte kruhu.

Postavili ju v areáli opevneného sídla (opevnenie má oválny tvar s priemerom 60 - 70 m) niekedy v druhej polovici 12. storočia až druhej tretine 13. storočia. Loď bola v exteriéri dlhá 7,5 m a široká 6,1 m, jej vnútorná šírka bola 4,5 m. Apsida bola v interiéri 4 m široká a 3,1 m dlhá. 

Typologicky bola podobná stavbám v neďalekom Juri nad Hronom či Kalinčiakove, aj vzhľadom na použitý stavebný materiál, ktorým boli v nadzemnom murive opracované kamenné kvádre zo sopečného tufu. Tie tvorili lícne časti múru širokého 70 - 73 cm, pričom jeho jadro bolo vyplnené lomovým kameňom.

Pôdorys apsidy v tvare trištvrte kruhu nie je na našom území bežný, stretávame sa s ním len pri románskej kaplnke na Nitrianskom hrade a zaniknutom románskom kostolíku v Skačanoch.

V neskoršom období ranej gotiky bola táto románska stavba rozšírená o južnú prístavbu, ktorá narušila staršie hroby. Výskum zachytil dve úrovne podláh v apside, pričom mladšia zrejme súvisela so spomínaným rozšírením kostolíka.

Románsku loď (a tiež ranogotickú prístavbu) zbúrali v priebehu 14. storočia až prvej polovice 15. storočia a  nahradili ju dnešnou, podstatne väčšou gotickou loďou. Románska apsida pretrvala ešte približne ďalšie storočie, kým ju niekedy na prelome 15. a 16. storočia neodstránili kvôli výstavbe neskorogotického polygonálneho presbytéria.

GPS: 48.139687852, 18.707039952

Zdroje:
- http://archeol.sav.sk/index.php/sk/terenny-vyskum-2015 (odtiaľ pochádza aj titulná fotka)
- Fottová, E. – Smetanová, P. – Bóna, M. –  Matejka, M.: Výsledky archeologického a architektonickohistorického výskumu Kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici v rokoch 2014 – 2015. In:  Študijné zvesti AÚ SAV 60, 2016, str. 157 – 192. Dostupné v elektronickej podobe na http://archeol.sav.sk/files/07_Fottova-et-al.pdf

esteban