Hontianska Vrbica

Patrocínium: sv. Martina, biskupa

Vznik: koniec 12. storočia - 15. storočie

Poloha: v areáli staršieho opevneného sídla na vyvýšenine nad obcou 

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne gotický kostol s polygonálnym presbytériom, vstavanou západnou vežou a severnou sakristiou

História
Prvý kostolík postavili v areáli opevneného sídla vo vyvýšenej polohe niekedy koncom 12. storočia alebo v priebehu prvej polovice 13. storočia (prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1272). Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, postavenú z opracovaných kamenných kvádrov. V neskoršom období bola táto románska stavba rozšírená o južnú prístavbu, ktorá narušila staršie hroby.
Súčasnú stavbu postavili niekedy v 14. alebo v prvej polovici 15. storočia na mieste zaniknutého staršieho chrámu ako podstatne väčšiu gotickú stavbu s polygonálnou svätyňou s vonkajšími opornými piliermi. Staršia literatúra uvádza ako roky výstavby 1423 - 1442. Nový kostol dostal zmenené patrocínium na Nepoškrvnené Počatie Panny Márie. Neskôr sa kostolu vrátilo pôvodné zasvätenie sv. Martina.
Táto stredoveká stavba boli vážne poškodená počas tureckých vojen a barokovo obnovená v prvej polovici 18. storočia. Pod kostolom boli v tomto období vybudované dve krypty. Koncom 18. storočia dostal objekt nové fasády.
Výskum v rokoch 2014 - 2015 pomohol objaviť zaniknutú románsku stavbu a objasniť architektonický vývoj súčasného objektu.

Zaujímavosti
- Kostol stojaci vo vyvýšenej polohe predstavuje výraznú dominantu obce i širšej krajiny.
- V okolí stavby sú dodnes viditeľné valy a priekopy staršieho opevneného sídla, v areáli ktorého postavili prvotnú románsku stavbu.
- Tá mala podobu neveľkej stavby s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Loď bola v exteriéri dlhá 7,5 m a široká 4,1 m, vnútorná šírka apsidy bola 4 m. Typologicky bola podobná stavbám v neďalekom Juri nad Hronom či Kalinčiakove, aj vzhľadom na použitý stavebný materiál, ktorý tvorili v nadzemnom murive opracované kamenné kvádre.
- Z vrcholnogotickej stavby zo 14. -15. storočia sa zachovali obvodové múry súčasného objektu i viaceré architektonické detaily. Z nich ide v exteriéri najmä o gotické okno na východnej stene svätyne a časti zošikmených ostení zrušených okien na južnej strane svätyne.
- V interiéri sa nachádza neskorogotické kamenné pastofórium z obdobia okolo roku 1480.
- Z 15. storočia pochádza aj kamenná krstiteľnica.
- Stredoveké stavby sa nachádzajú v neďalekých obciach Jur nad Hronom a Demandice.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský kostol Rímskokatolíckej cirkvi miestnej farnosti a nie je v najlepšom stave. V rokoch 2014 - 15 sa realizoval archeologický výskum v interiéri, pri ktorom boli okrem iného objavené zvyšky zaniknutého románskeho kostola. Kostol sme navštívili v máji 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.30 h

Praktické informácie
Obec Hontianska Vrbica (maď. Hontfüzesgyarmat) sa nachádza 16 km juhovýchodne od Levíc. Kostol tvorí významnú dominantu obce a leží na jej okraji v severnej časti. Kontakt na farský úrad - 0904 945 148.
GPS: 48.139687852, 18.707039952

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E96).

Web
- www.hontianskavrbica.sk
- www.dokostola.sk/kostol/412112-sv-martina
- http://archeol.sav.sk/index.php/sk/terenny-vyskum-2015
- http://archeol.sav.sk/index.php/sk/terenny-vyskum-2016

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu