Kalinčiakovo

Patrocínium: pôvodne sv. Anny, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: prvá polovica 12. storočia

Poloha: uprostred dediny na malom kopčeku

Stručný popis: emporový kamenný románsky kostol s obdĺžnikovou loďou, polkruhovou apsidou a predstavanou barokovou vežou

História
Kostolík predstavuje ukážkový príklad románskeho slohu z 12. storočia. Postavili ho ako typickú jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou emporou. V r. 1655 prešiel do rúk kalvínov. V období baroka bola pristavaná veža mierne posunutá smerom na sever od stredovej osi kostolíka.
Pri obnove v 19. stor. boli vonkajšie múry lode i apsidy spevnené opornými piliermi. V roku 1932 boli počas rekonštrukčných prác objavené zamurované románske okná a portál. Z románskej lode a apsidy bola taktiež odstránená omietka a odhalené kvalitné románske murivo.
Rekonštrukčné práce sa robili aj v roku 1956. Približne v roku 2002 kostolík zasiahol blesk, ktorý poškodil murivo lode. Posledné práce sa vykonali v roku 2003, kedy boli nanovo omietnuté a natreté oporné piliere a veža. Takisto strecha bola pokrytá drevenými šindľami.

Zaujímavosti
- Stavitelia pri jeho stavbe uplatnili prakticky všetky typické dekoratívne prvky románskeho slohu – oblúčikový vlys, lizény, kvádrikové murivo, kvadratické hlavice stĺpov. Predstavuje tak jeden z najhodnotnejších príkladov románskeho slohu u nás.
- Pôvodne sa kostolík stotožňoval s kostolom sv. Martina a Štefana v obci Bratka, ktorý bol vysvätený v roku 1156.
- Až donedávna nebolo známe, komu bol kostolík pôvodne zasvätený. Patrocínium sv. Anny sa našlo iba v jedinej kanonickej vizitácii farnosti v Mýtnych Ludanoch z roku 1761, keďže v 17. storočí prešiel do rúk kalvínom, ktorí prestali používať pôvodné patrocínium.
- Kostolík bol postavený starou rímskou technikou z kamenného kvádrikového muriva. Loď ani apsida nie sú omietnuté.
- Oblúky empory sú podopreté dvoma stĺpikmi s kvadratickými hlavicami. Takéto riešenie je na Slovensku netradičné a nezachovalo sa v žiadnom inom kostolíku.
- Pri oprave v roku 1932 sa ukázalo, že časť oblúčikového vlysu, ktorý zdobil apsidu pocelom jej obvode bola v minulosti dorobená len z malty, keďže pôvodné murivo bolo opravované. Zachovalo sa tak len 5 oblúčikov na južnej strane a tri na severnej.
- Kostolík mal dva románske portály. Južný, dodnes používaný a protiľahlý na severnej strane, ktorý pri barokovej prestavbe zamurovali. Tvar portálu predstavuje jednoduché riešenie s iba naznačeným polkruhovým tympanónom. Na túto formu nadväzujú o čosi pokročilejšie portály kostolíka v Klížskom Hradišti a rotundy v obci Baďan, kde je už polkruh tympanónonu stvárnený priestorovo.
- Na severnej strane lode sa okrem zamurovaného portálu nachádza aj štrbinové okno, čo by mohlo naznačovať existenciu dôležitej stavby severne od kostolíka.
- Podlahu v lodi tvorí udupaná hlina.
- Pôvodne bol kostolík obohnaný pevnostným múrom, do dnešných čias sa z neho zachovali už len nepatrné zvyšky.
- Traduje sa, že kostolík mal byť spojený podzemnou chodbou s Levickým hradom.

Súčasný stav
Kostolík v Kalinčiakove (maď. Hontvarsány) patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, pod farnosť Levice, a je v pomerne dobrom stave po posledných rekonštrukciách. V roku 2009 dostal novú šindľovú strechu. Neomietnuté murivo je vystavené poveternostným podmienkam a zvetráva. Zastrešenie je bez dažďových odkvapov a zvodov. Pri kopaní základov pre rodinný dom cca 20 metrov od kostolíka bol v roku 2009 objavený cintorín s hrobmi datovanými do 10. - 12 . storočia. Objekt sme navštívili v lete 2006, vo februári 2008 a apríli 2010.

Bohoslužby: každú sobotu o 8.30 hod. v maďarskom jazyku.

Praktické informácie
Obec tvorí mestskú časť Levíc, nachádza sa 5 km juhovýchodne od mesta na ceste smerom do Šiah. Kostolík je hneď pri tejto hlavnej ceste a autobusovej zastávke. Kontakt na pána farára – 036/622 20 80.
GPS: 48.200048357, 18.659374416

Literatúra
- Szénássy, A.:
Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Zavarský, V. A.:
Slovenské kostoly románske. Neografia, Martin 1943.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Žažová, H.: Romanika v zrkadle písomných prameňov. In: Monumentorum tutela č. 22, Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2010, str. 364 - 377.
- Informácie Krajského pamiatkového úradu v Nitre, júl 2006.

Web
- www.levice.sk/kalinciakovo

esteban

Ďalšie články o Kalinčiakove: Z nášho itinerára...

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu