Jalšové

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Martina, biskupa, uvádza sa aj sv. Ducha

Vznik: 12. storočie - prvá polovica 13. storočia

Poloha: na okraji obce na vyvýšenine v areáli zaniknutého hradiska

Stručný popis: románska rotunda s pristavanou pozdĺžnou loďou zakončenou polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Rotundu postavili zrejme ako súčasť menšieho hradiska niekedy v priebehu 12. až prvej polovice 13. storočia. Presnejšie datovanie by priniesol podrobnejší archeologický a pamiatkarský výskum, ktorý sa tu dosiaľ neuskutočnil. Nie je jasná ani dispozícia rotundy, či mala alebo nemala na východnej strane apsidu.
Kostolík bol prestavaný v 2. polovici 15. storočia, ako o tom svedčí vložený sedlový kamenný portál na južnej strane. V roku 1813 bola z kapacitných dôvodov zbúraná východná stena rotundy a pristavaná obdĺžniková loď zakončená polygonálnym presbytériom. Loď má plochý strop, presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami.
Posledná výraznejšia prestavba sa uskutočnila v roku 1957, keď kostolík dostal novú sakristiu.

Zaujímavosti
- Rotunda vďaka vyvýšenej polohe predstavuje výraznú dominantu obce.
- Stojí v areáli stredovekého hradiska, prípadne hradu, z ktorého sa dodnes zachovali valy a obranná priekopa.
- Priemer rotundy je 625 cm a jej múry sú široké približne 100 cm.
- Nejasnosti panujú nielen o pôvode a účele stavby, ale aj o jej zasvätení. Kým pamiatkári uvádzajú patrocínium sv. Ducha, ktorému zodpovedá aj obraz na hlavnom oltári, v schematizme Trnavskej arcidiecézy je uvedený sv. Martin, na sviatok ktorého sú v obci aj hody. Okrem toho, niektorí odborníci poukazujú v tejto súvislosti na fresku sv. Štefana na strope pristavanej lode.
- V osi rotundy na jej západnej strane sa vo výške nachádza okrúhle okno, ktoré by mohlo byť pôvodné, z čias výstavby objektu.
- V interiéri je pod týmto oknom výklenok v stene.
- Strecha nad rotundou je zakončená štvorhrannou drevenou vežičkou s ihlancovitou strechou.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Ratnovce, Orešany a Horné Trhovište.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť v Sokolovciach a slúži ako filiálny chrám. Je v relatívne dobrom stave, v interiéri románskej časti sú však problémy s vlhnutím stien. Navštívili sme ho v apríli 2009 a decembri 2015, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v utorok o 17.00/18.00 hod. a v nedeľu o 8.00 hod., aktuálne informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Jalšové sa nachádza približne 9 km severne od Hlohovca. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí na vyvýšenine viditeľný už z ďaleka. Kontakt na farský úrad: 033/773 6117.
GPS: 48.505768854, 17.831132412

Literatúra
- Divoková, I.: Neznáma rotunda v Jalšovom. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 20 - 21.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F10).

Web
- www.pic.piestany.sk
- www.obecjalsove.sk

esteban