Horná Mičiná

- NOVÉ FOTO+DOPLNENÉ -

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: na kopci nad obcou

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 (uvádza sa rok 1309) vo vyvýšenej polohe ako typický dedinský kostolík tých čias. Jednoduchú stavbu tvorila pozdĺžna loď, kvadratické presbytérium a severná sakristia. Podobné stávby nájdeme aj v blízkom Čeríne či Ponikách.
Koncom 14. storočia bol vyzdobený freskami. Podľa jedného odkrytého fragmentu ich zrejme maľoval ten istý umelec, ktorý je autorom obrazu sv. Juraja bojujúceho s drakom v Čeríne.
V priebehu 18. storočia bol kostolík upravovaný a dostal nové vnútorné vybavenie, ktoré sa sčasti dochovalo do súčasnosti. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, v roku 2007 bolo okolo stavby vyhlásené ochranné pásmo.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe dominuje obci.
- Na južnej strane lode sa zachoval pôvodný neskorogotický portál, blízky tomu v čerínskom kostole. Ďalší, jednoduchší portál je aj na západnom priečelí lode.
- Vnútrajšok kostolíka osvetľujú vysoké a ešte veľmi úzke ranogotické okná.
- Nad západným vstupom sa rovnako ako v Čeríne nachádza kruhové okno, v tomto prípade však iba jednoduché, bez kružby.
- Na východnej strane sa nachádza gotická maľba sv. Krištofa, v súčasnosti je zamaľovaná.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, sakristia valenou klenbu a v lodi je rovný drevený strop.
- Do sakristie vedie z presbytéria jednoduchý vstup s gotickým lomeným oblúkom.
- V interiéri sa nachádzajú iba z malej časti odkryté gotické fresky. Na stenách presbytéria sa napríklad nachádzajú zvyšky výzdoby v podobe radu svätcov v iluzívnych arkádach.
- Hlavný oltár pochádza z obdobia raného baroka (cca r. 1700).
- Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia.
- Pri kostolíku sú uložené staré náhrobné kamene.
- Kostolík pôvodne chránil kamenný múr, dnes sú z neho iba zvyšky, najzachovanejšie predovšetkým na severnej strane.
- Južne od kostola stojí jednoduchá drevená zvonica.
- Samostatná farnosť v obci bola zrušená k 1. februáru 1994.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých obciach Čerín, Poniky a Dúbravica.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v neďalekom Čeríne. Stavba je v pomerne dobrom stave, chýbajú však peniaze na odkrytie fresiek v interiéri. Kostolík by si takisto zaslúžil vhodnejšiu strešnú krytinu. Navštívili sme ho v apríli 2011 a marci 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 8 km juhovýchodne od Banskej Bystrice. Kostolík je vďaka polohe na kopci dobre viditeľný z hlavnej cesty z BB na Čerín (po pravej strane). Areál je voľne prístupný. Kontakt na farský úrad v Čeríne: 048/ 419 20 52.
GPS: 48.699111483, 19.213145971

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kahoun, K.: Gotická sakrálna architektúra Slovenska. Gerlach Print, Bratislava 2002.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K02).

Web:
- http://cerin.fara.sk/micina
- www.hornamicina.eu/obec/historia
- www.pamiatky.sk/pamiatky
- www.bbdieceza.sk
- http://bystrica.sme.sk/c/5224655/na-odhalenie-cennych-fresiek-chybaju-peniaze.html

esteban