Košice-Košická Nová Ves

Ešte pred 100 rokmi stál v Košickej Novej Vsi stredoveký kostol, ktorého pôvod siahal až do 13. storočia. Po výstavbe nového, oveľa väčšieho chrámu sa z neho zachovala už len polygonálna svätyňa premenená na kaplnku.

Košická Nová Ves, pôvodne samostaná obec, dnes mestská časť Košíc, sa v písomných prameňoch objavuje už v roku 1297 a hneď aj s Kostolom sv. Ladislava. Ten postavili zrejme ako ranogotickú stavbu na pomerne strmom juhozápadnom svahu.

Kostol, ktorého patrónom bolo mesto Košice, bol rozšírený a upravovaný v roku 1510 v neskorogotickom štýle. V tom čase pribudla do vybavenia chrámu aj neskorogotická socha Madony zo začiatku 16. storočia z dielne prešovského majstra Jána Weissa, ktorá sa dnes nachádza múzeu v Budapešti.

Veľkou zmenou mala stavba prejsť v polovici 17. storočia, keď malo dojsť k zbúraniu stredovekej lode a jej nahradeniu novou zakrytou dreveným stropom. Gotické polygonálne presbytérium zostalo zachované.

Ďalšie práce sa realizovali aj v rokoch 1864 a 1885. Zrejme v tejto podobe kostol stál až do 20. rokov 20. storočia, kedy sa rozhodlo o výstavbe nového chrámu. Ten mal nahradiť starý kostol, ktorého loď kapacitne už nestačila potrebám veriacich a navyše mala už byť v zlom stave.

V rokoch 1925-29 tu preto na mieste starého kostola postavili nový chrám v neorománskom štýle orientovaný novým presbytériom na severozápad. Autorom projektu bol košický staviteľ Július Wirth. Pamiatkari dali výstavbe súhlas, keďže pri výstavbe sa rátalo so zachovaním najstaršej časti pôvodného sakrálneho objektu - polygonálnej svätyne. 

Tá bola funkčne premenená na bočnú kaplnku. V rámci prác sa jej dostalo komplexnej rekonštrukcie, ktorá zahŕňala nové zastrešenie i opravy vnútornej a vonkajšej fasády. Súčasne bol do jej severnej steny v interiéri osadený reprezentatívnejšie členený gotický portál s lomeným oblúkom a pretínajúcimi sa prútmi. Ten mohol slúžiť ako pôvodný (južný?) vstup do gotickej lode a vznikol zrejme pod vplyvom dielne stavajúcej košický dóm.

Na severnej strane exteriéru je do steny zamurované štvorcové okno a pramene hovoria, že v exteriéri mali byť osadené aj minimálne ďalšie dva najzachovalenšie kusy kamenných kružieb.

Celý kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1982. Opravou prešiel objekt v rokoch 1999 - 2001. Po ukončení prác bol kostol slávnostne požehnaný košickým biskupom Alojzom Tkáčom. Ďalšie práce - rekonštrukcia strechy - sa vykonali v roku v roku 2006.

GPS: 48.729485864, 21.300596595

Zdroje:
https://www.farnostknv.org/o-farnosti/hist%C3%B3ria-farnosti (aj foto kostola pred zbúraním)
- Buganová, K. - Markušová, K. (zost.): Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice, Mesto Košice, 2009.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=19242
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Porubská, B.: Ochrana sakrálnej architektúry na slovensku v medzivojnovom období. In: Bardkontakt 2010 : Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 24. - 25. augusta 2010, str. 6 - 14.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D23).

esteban
3. 5. 2023