Trebišov

--- NOVÉ FOTO ---

V lete roku 1979 boli v Trebišove preskúmané základy románskeho kostolíka s patrocíniom sv. Ducha. Objavili ich náhodne v areáli dnešného Mestského hospodárskeho strediska (vtedy Stanice mladých prírodovedcov) na Gorkého ulici pri kopaní ryhy pre vodovodné potrubie.

Pod vedením archeologičky Ľubomíry Kaminskej tu odkryli takmer kompletné základy jednoduchej stavby s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou a obdĺžnikovou oltárnou menzou. Iba základy severozápadného nárožia siahajú pod súčasnú zástavbu.

Rozmery kostolíka boli 12,2 m x 7,5 m. Vnútorný polomer apsidy je 1,5 m a rozmery lode 6,6 m x 5,4 m. Vstup sa nachádzal na západnom priečelí. Na vonkajšej strane severného múru našli archeológovia zvyšky kamenno-tehlových stĺpikov. Samotné základy stavby boli z lomového kameňa a tehál. Tých sa našlo pri výskume toľko, že je pravdepodobné, že aj celá stavba bola postavená z tohto materiálu.

V okolí kostolíka sa našiel aj cintorín a odborníci na ňom preskúmali 66 kostrových hrobov (jeden hrob sa našiel aj v kostolíku), datovaných do 2. polovice 12. storočia až 14. storočia. Zvláštnosťou bolo obloženie niekoľkých hrobov tehlami alebo aspoň vloženie tehál k telu.

Pri kostolíku mohol v 14. storočí stáť špitál, s čím zrejme súvisí aj patrocínium sv. Ducha. To bolo totiž v čase postavenia chrámu výnimočné a tak možno predpokladať, že v súvislosti s premenou na špitálsky kostolík došlo aj k zmene pôvodného zasvätenia.

Kostolík stál v dedinke Parič, neďaleko rovnomenného vodného hradu, ktorého zvyšky dodnes stoja v parku Andrášiovského kaštieľa. Postavili ho zrejme pred alebo okolo roku 1150 a spomína sa iba v zoznamoch pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. 

Stavba zanikla, respektíve prestala slúžiť ako kostol, okolo roku 1400. Dnes sú jej základy pamiatkovo upravené a doplnené informačnou tabuľou, kde nájdete informácie o histórii a archeologickom výskume kostolíka.

GPS: 48.617376265, 21.730613708

Zdroje:
- Kaminská, Ľ.: Výsledky záchranného archeologického výskumu v Trebišove. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Nitra 1980, str. 104 - 105.
- Kaminská, Ľ.: Výskum románskej sakrálnej stavby a včasnostredovekého cintorína v Trebišove. In: Archealogia historica, roč. 1982, č. 7, str. 415 - 418.
- Kaminská, Ľ.: Románska sakrálna stavba a cintorín v Trebišove. In: Slovenská archeológia, roč. 1982, str. 429 - 448.
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- www.trebisov.sk
- www.trebisov.rimkat.sk

esteban

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho