Čerín

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: okolo r. 1315

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine nad obcou

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol so štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a samostatnou drevenou zvonicou

História
Kostolík pochádza zo začiatku 14. storočia. Dal ho postaviť Pavol z Krtíša, ktorý bol synom Madáča (Madácha). Typologicky sa zhoduje s okolitými sakrálnymi stavbami v Ponikách a Hornej Mičinej z rovnakého obdobia.
Koncom 14. storočia bola svätyňa kostola vyzdobená nástennými maľbami. Menšie stavebné úpravy na kostole prebehli aj v 15. storočí. Na začiatku 16. storočia bol v lodi kostola osadený maľovaný strop. V renesancii sa v areáli kostola vystavala drevená zvonica, ktorá je dnes obnovená.
Niekedy v 18. storočí pribudla na západnej strane lode drevená maľovaná tribúna. Z tohto obdobia pochádza aj barokový hlavný oltár (datovaný do roku 1744), ktorý je umiestnený vo svätyni. Drevený gotický oltár z roku 1483 so vzácnymi tabuľovými obrazmi previezli v roku 1885 do Budapešti. Vznikol v dielni Majstra z Kremnice.
Kostol bol počas druhej svetovej vojny dosť poškodený, zasiahla ho minometná paľba a utrpeli hlavne fresky na južnej stene presbytéria. Dnes už stratené fresky je vidieť ešte na starých fotkách urobených pred vojnou. Maľby prvýkrát reštauroval P. J. Kern v rokoch 1929 - 31 a neskôr aj po druhej svetovej vojne v rokoch 1947-48 v rámci celkovej obnovy poškodeného kostolíka.
Celkové reštaurovanie malieb bolo dokončené až v roku 1975. V roku 2007 bola obnovená drevená empora v lodi kostola. V roku 2016 boli zreštaurované nástenné maľby.

Zaujímavosti
- Kostolík s drevenou zvonicou v opevnenom areáli nad dedinou predstavuje krásnu dominantu krajiny.
- Stavba patrí do radu vidieckych ranogotických kostolov, ktoré boli vystavané okolo roku 1300 v oblasti medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Patria sem okrem spomenutých stavieb v Ponikách a Hornej Mičinej aj kostoly v Očovej a Tŕní, pričom do tohto obdobia datujeme aj prestavbu kostolíka v Zolnej.
- Na severnej stene v lodi kostola sa nachádza pôvodný konsekračný kríž ešte z čias výstavby kostola.
- Najväčšou vzácnosťou kostolíka sú jeho gotické nástenné maľby v interiéri, ktoré pochádzajú zo štyroch časových období.
- Za najstaršie fresky sa považujú polpostavy prorokov v kruhových medailónoch na vnútornom líci triumfálneho oblúka (datované do prvej štvrtiny 14. storočia - čiže tesne po vybudovaní kostola).
- Druhú a najvýznamnejšiu etapu predstavuje kristologický cyklus vo svätyni kostola. Maľby pochádzajú z konca 14. stor. až začiatku 15. storočia (1410 -1420 = južná stena presbytéria).
- Na východnej stene svätyne sa nachádzajú výjavy Ukrižovanie Krista, Oplakávanie a menší obraz trpiaceho Krista nad pastofóriom. Tieto maľby svojím spracovaním ako aj ikonografiou môžeme zaradiť do tretej tretiny 14. storočia (nesú niektoré podobné znaky s maľbami v Zolnej). Autora týchto fresiek pre ich jedinečný štýl nazývame Majster z Čerína.
- Na južnej stene sa nachádza čiastočne viditeľný výjav Zvestovania a Narodenia (zničené počas druhej svetovej vojny), štyri svätice - Margita, Barbora, Dorota a Alžbeta Durínska - a fragment štvorlístka (kvadrilobu) s postavou sv. Kataríny.
- Severná stena je vyzdobená v dvoch horizontálnych pásoch, kde v celom spodnom páse je znázornený Posledný súd a v hornom páse fragment Súdiaceho Krista v mandorle s fragmentmi postáv apoštolov. Skoro celý horný pás je zničený od druhej svetovej vojny (jeho obsah je možné rekonštruovať pomocou akvarelovej kópie P. J. Kerna v SPU v Budapešti.)
- Na krížovej klenbe svätyne sa v jednotlivých poliach nachádza Tróniaci Kristus, Tróniaca P. Mária s malým Ježiškom a dvomi anjelmi, symboly evanjelistov.
- V lodi kostola sa nachádzajú výjavy sv. Bartolomeja, sv. Ladislava, Imago pietatis (postava Krista ktorý vylieva svoju krv do kalicha), sv. Juraj a obraz s troma sväticami (Dorotou, Helenou a Katarínou) zo začiatku 15. storočia.
- Najmladšie sú nástenné maľby v severovýchodnom kúte lode, ktoré pochádzajú z doby okolo roku 1500. Sú to výjavy Madony ochrankyne a archanjela Michala, ktorý váži duše. Boli odkryté len na začiatku 90. rokov minulého storočia.
- Svätyňa je zaklenutá gotickou krížovou rebrovou klenbou so svorníkom vo vrchole. Rebrá aj svorník sú polychrómované. Rovnakým typom klenby je zaklenutá aj sakristia na severnej strane.
- Pri víťaznom oblúku sa nachádza gotická kamenná krstiteľnica z konca 14. storočia.
- Na podlahe vo svätyni sa nachádzajú zvyšky kamenných náhrobných dosiek.  
- V lodi sa nachádza neskorogotický drevený maľovaný strop z rokov 1500 -1510, niektoré dosky zdobia aj figurálne námety.
- Z rovnakého obdobia pochádza aj jedno stallum (vyrezávaná drevená lavica pre čelných predstaviteľov obce) s rovnakým šablónkovým vzorom ako na strope. Po stranách lode sa nachádzajú ďalšie dve renesančné stallá zo 17. storočia.
- V roku 2015 bol barokový oltár vymenený za kópiu pôvodného neskorogotického krídlového oltára z roku 1483. Originál sa nachádza v Maďarsku.
- Na západnom priečelí kostola v štíte sú umiestnené malé kruhové okná, jedno so štvorlístkovou ružicou.
- Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia.
- V blízkom okolí sa nachádzajú aj ďalšie významné gotické kostolíky (popri min. jednom určite pôjdete :) v Hornej Mičinej, Ponikách, Dúbravici, Zolnej a Sliači.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostol patrí čerínskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je udržiavaný a v pomerne dobrom stave. V roku 2009 sa začalo s opravou strechy, na ktorej bolo treba vymeniť šindle. V roku 2016 získala farnosť na obnovu nástenných malieb dotáciu od Nadácie VÚB, ktorá sa ešte v tom istom roku zrealizovala. Pritom sa podarilo odkryť aj nové fresky na víťaznom oblúku. Navštívili sme ho v apríli 2011, marci 2016 a februári 2017.

Bohoslužby: vo štvrtok o 18.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod. Aktuálne informácie nájdete na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Čerín sa nachádza v kopcovitej oblasti približne 12 km južne od Banskej Bystrice. Samotný kostolík je dobre viditeľný aj vďaka drevenej zvonici, ktorá stojí v jeho tesnej blízkosti. Do obce sa dá dostať častými autobusovými linkami z Banskej Bystrice alebo Zvolena. Je voľne prístupný po predchádzajúcej dohode s pánom farárom. Kontakt na farský úrad: 048/ 419 20 52 alebo cerin@fara.sk.
GPS: 48.660128695, 19.244275689

Literatúra 
- Buran, D. a kolektív: Gotika - dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava 2003.
- Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kahoun, K.: Gotická sakrálna architektúra Slovenska. Gerlach Print, Bratislava 2002.
- Gerát, I.: Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Veda, Bratislava 2001.
- Súpis pamiatok na Slovensku III. A – J. Obzor, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F77).

Web:
- www.polana.eu/cerin
- http://bystrica.sme.sk/vzacny-ranogoticky-kostol-opravuju-postupne
- www.arslexicon.sk/hlavny-oltar-sv-martina
- www.arslexicon.sk/nastenne-malby-cerin
- http://cerin.fara.sk

M. Piatrov
(Na www.apsida.sk je to prvý profil kostolíka od externého dopisovateľa, z čoho máme veľku radosť:)