Sliač-Hájniky

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: zrejme 1. štvrtina 14. storočia

Poloha: v strede obce na miernej vyvýšenine

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s vežičkou na západnom priečelí, polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkousakristiou a južnou predsieňou

História
Výstavba kostolíka sa zvyčajne datuje do roku 1263, kedy sa spomína chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Je však dosť pravdepodobné, že sa táto zmienka týkala kostola s rovnakým patrocíniom vo Zvolene. Neskorší pôvod naznačuje aj architektúra a obdobie vzniku okolitých kostolíkov (Zolná, Čerín, Horná Mičiná a ďalšie).
V 15. storočí bol kostolík neskorogoticky prestavaný. Do tohto obdobia patrí klenba presbytéria a k severnej stene lode pristavaná kostnica, dnes slúžiaca ako kaplnka.
Počas tureckých vojen, v roku 1627, bola stavba vážne poškodená. Celý areál chránila v tejto dobe priekopa a kamenný múr, ktorý bol v neskoršom období rozobraný.
V roku 1688 bola loď zaklenutá na stredový stĺp. V nasledujúcich storočiach bol kostolík viackrát upravovaný. V roku 1804 postavili pri kostolíku murovanú zvonicu s drevenou nadstavbou.

Zaujímavosti
- Kostolík spolu so zvonicou tvoria vďaka vyvýšenej polohe pri hlavnej ceste pekné zoskupenie sakrálnej architektúry a dominantu obce.
- Napriek neskorším úpravám si stavba dodnes zachovala stredoveký ráz.
- Polygonálny tvar presbytéria naznačuje už vyspelejší gotický štýl oproti kvadratickým svätyniam kostolíkom v Čeríne, Ponikách či Hornej Mičinej. Stavby s polygonálnym presbytériom nájdeme v neďalekej Sielnici (zaniknutý kostol)
- V niektorých oknách sa zachovali gotické kružby.
- V presbytériu a severnej kaplnke sú krížové rebrové klenby.
- Gotický portál v južnej stene lode pochádza zo 14. storočia, medzi presbytériom a sakristiou sa nachádza neskorogotický portál v tvare oslieho chrbta.
- Vo zvonici sa nachádza jeden z najväčších zvonov na Slovensku - Mikuláš z roku 1512 vážiaci 5,1 tony. Práve jeho veľká hmotnosť ho zachánila pred zvesením a roztavením v časom tureckých vojen i počas prvej svetovej vojny.
- V miestnej časti Sampor odkryli v roku 2011 zvyšky gotického kostolíka, stratený kostolík sa nachádza v susednej Sielnici.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod miestnu farnosť. Je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2009, 2012, v novembri 2017 a apríli 2018.

Bohoslužby: počas týždňa o 18.00 hod, v nedeľu o 7.30 a 10.15 hod. Podrobnejšie informácie na www.kamnaomsu.sk

Praktické informácie
Obec Sliač leží približne 6 kilometrov severne od Zvolena. Kostolík stojí v miestnej časti Hájniky, neďaleko cesty č. 69 zo Zvolena do Banskej Bystrice. Areál je voľne prístupný, budova fary stojí hneď pod kostolíkom. Kontakt na farsky úrad: 045/544 24 64.
GPS: 48.617495067, 19.138060212

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S19).

Web
- www.sliac.sk
- http://farazv.sk/sliac

esteban