Zolná

Patrocínium: sv. Matúša, pôvodne sv. Štefana Prvomučeníka

Vznik: v rokoch 1260 - 1280

Poloha: v opevnenom areáli na svahu nad cestou

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym  presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Podľa listiny ostrihomského arcibiskupa Tomáša z roku 1311 získali povolenie postaviť v obci opevnený kostol s cintorínom Bychor a Zubrata, synovia zvolenského župana Tobiáša. Stavba je však staršia a odborníci ju datujú do obdobia rokov 1260 - 1280. V tejto etape vznikla ako jednolodie s polygonálnym presbytériom a západnou predstavanou vežou.
K spomínanej listine sa viaže zrejme veľká prestavba kostolíka, ktorú odborníci datujú práve do obdobia rokov 1310 - 1320. Vtedy zvýšili obvodové múry lode, novo zaklenuli presbytérium a zo severnej strany k nemu pristavali sakristiu. O dodatočnej prístavbe sakristie dodnes svedčí aj dolná časť jednej z náročných prípor presbytéria, ktorá je dnes v jej interiéri. Fasády kostola boli natreté na bielo a doplnené červeným kvádrovaním.
V období rokoch 1360 - 1390 bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes. Ich autor bol podľa všetkého nasledovníkom čerínskeho majstra. Najmladšie maľby pribudli v kostole niekedy na začiatku 16. storočia.
V čase reformácie prešiel do rúk protestantov a katolíkom stavbu vrátili až v roku 1709. V priebehu 16. storočia bola statika presbytéria zosilnená opornými piliermi na nárožiach a kostolík bol obohnaný kamenným múrom. Koncom 17. storočia postavili v západnej časti lode drevenú tribúnu a interiér vybavili barokovým zariadením.
Po vrátení katolíkom bol kostolík opätovne vysvätený, pričom dostal nové patrocínium. V roku 1773 potom prešiel barokovou úpravou.
V roku 1937 objavili v kostolíku stredoveké fresky, počas druhej svetovej vojny ich však opätovne zabielili. Koncom druhej svetovej vojny utrpel objekt vážne škody, keď minometná paľba zasiahla južný múr lode a zničila klenbu sakristie.
Fresky boli opätovne odkryté až v roku 1961. V 70. rokoch bola realizovaná celková obnova kostolíka, počas ktorej boli odstránené nárožné oporní piliere, pričom reštaurovanie malieb bolo dokončené až v 90. rokoch minulého storočia. V roku 1993 bol uskutočnený aj archeologický prieskum. Komplexná obnova stavby sa začala v roku 2011.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny stojacu v opevnenom areáli na vyvýšenom mieste nad hlavnou cestou.
- Na rozdiel od ostatných známych kostolíkov tohto regiónu v Čeríne, Hornej Mičinej a Ponikách nemá samostatnú zvonicu ale murovanú predstavanú vežu.
- Kostolík patrí do málo početnej skupiny stredovekých chrámov, ktoré vo svojej architektúre spájajú už vyspelú gotiku v podobe polygonálneho tvaru svätyne s doznievajúcim románskym slohom, ktorý reprezentujú štrbinové okná s polkruhovým záklenkom. Nájdeme ich napríklad v Šamoríne, Dunajskej Lužnej, Turčianskom Jasene či Krásnej Lúke.
- Románsky štýl evokujú aj prípory na nárožiach presbytéria, ktoré však už nemajú klasický valcový tvar ale opäť už goticky viacboký. Prípory ešte valcového tvaru nájdeme na svätyni pôvodne dominikánskeho kostola v Banskej Štiavnici a v Turčianskom Jasene.
- Gotiku reprezentujú okrem hrubej stavby rebrové klenby svätyne a sakristie so zdobenými svorníkmi, južný portál do lode, severný vstup do sakristie, okná s lomeným oblúkom na južnej strane lode a na východnej strane sakristie, ako aj pomerne netradičné obdĺžnikové okno vedľa južného vstupu.
- Okná na veži v tvare mníšky boli pôvodne združené, stredové stĺpiky sa však už nezachovali. Zamurované okno sa nachádza aj na západnej strane veže.
- V severnej stene sakristie je osadené pekne zachované gotické kamenné lavabo - umývadlo.
- Zaujímavosťou je murovaná oltárna menza v sakristii, ktorej predná časť nesie reliéf kríža.
- Gotické fresky sa zachovali na severnej stene lode a na víťaznom oblúku. V ich štýle sa ešte prejavuje byzantský vplyv, stvárnený už dobovým talianskym štýlom. Najrozsiahlejší celok tvoria záverečné obrazy pašiového cyklu (Snímanie z Kríža, Oplakávanie a Zmŕtvychvstanie) na severnej stene lode. Na víťaznom oblúku sa nájdeme postavy sv. Valentína (najmladšia etapa) a sv. Mikuláša biskupa.
- Malá freska s motívom sv. Juraja v spodnej časti severnej steny lode slúžila zrejme ako ukážka pre objednávateľov výzdoby a má ísť o najstaršiu maľbu v kostolíku. Je atypická v tom, že maliar okrem draka namaľoval aj jaskyňu s dvoma dráčatami. Na svätcovom normanskom štíte (v 14. stor. už v strednej Európe dávno nepoužívanom) je vyobrazený netradične dvojkríž, ktorý mohol byť inšpirovaný erbom Zvolena.
- Pod freskou s výjavom Oplakávania sa našiel ojedinelý latinský nápis, ktorý hovorí, že kostol dali vyzdobiť Tomáš, Mikuláš a Ján spolu s ostatnými obchodnými spoločníkmi.
- Súčasťou oltára mali byť pôvodne aj štyri sošky z dielne Majstra Pavla z Levoče, ich osud je neznámy.
- Na západnej stene lode pod stropom sa zachoval vstup na vežu.
- Vo veži sa nachádza gotický zvon s nápisom z roku 1514.
- V roku 2000 navštívil kostolík aj britský princ Charles.
-
Gotické kostolíky nájdeme aj v okolitých dedinkách Očová, ČerínSliač-Hájniky.
- Neďaleko kostolíka stojí renesančný kaštieľ zo 17. storočia.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav:
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, interiér je po renovácii v dobrom stave. O roku 2011 sa realizuje komplexná obnova, počas ktorej sa podarilo vrátiť vonkajším fasádam pôvodnú podobu zo začiatku 14. storočia. V roku 2019 získal vlastník dotáciu MK SR na výmenu strešnej krytiny. Navštívili sme ho v júli 2006, auguste 2007, novembri 2009, auguste 2016, februári 2017 a apríli  2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod. (prvá nedeľa v mesiaci)

Praktické informácie
Zolná sa nachádza asi osem km od Zvolena, pričom je jeho administratívnou časťou. Je ľahko prístupný aj z hlavnej cesty Detva - Zvolen, vďaka odbočke vo Zvolenskej Slatine či neskôr pred vstupom do Zvolena. Kostolík nájdete na severnom okraji obce, hneď pri hlavnej ceste smerom na Čerín. Je už zďaleka viditeľný na svahu na pravej strane cesty. Opevnený areál sa zamyká. Pre návštevu kostolíka je možné využiť kontakt na bráne (pani Púpalová - 045/ 53 690 52).
GPS: 48.602144242, 19.225113988

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Ragač, R.: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 22 – 23.
- Úradníček, V.: Stavebný vývoj a komplexné reštaurovanie Kostola sv. Františka Serafínskeho v Ponikách. In: Zborník prednášok IV. seminára o reštaurovaní, Zámok Bojnice 2004. Obec reštaurátorov Slovenska, 2005, str. 52 - 66.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H26).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- https://www.ta3.com/clanok/1114377/vzacny-kostolik-ktory-navstivil-princ...
- Video kostolíka
- 3D model kostolíka (video)
- www.dokostola.sk/kostol/411419-sv-matusa

esteban

Ďalšie články o kostolíku: Genius loci