Žilina-Brodno

Až od roku 2023 sa chrám Všetkých svätých v žilinskej mestskej časti Brodno zaradil medzi naše stratené kostoly. Pri oprave stavby, ktorá nemá status národnej kultúrnej pamiatky, sa totiž preukázal jej stredoveký pôvod.

Brodno, do roku 1980 samostatná kysucká obec, leží severne od Žiliny na ľavom brehu rieky Kysuca pri niekdajšom dôležitom brode. V písomných prameňoch sa spomína od roku 1438 (podľa iných autorov už v roku 1244), archeologicky je tu však doložené oveľa staršie stredoveké osídlenie. 

Kostol bol v staršej literatúre datovaný až do roku 1913 (na mieste staršieho z roku 1569), neskôr bolo datovanie posunuté hlbšie do minulosti, pred rok 1569.

Na jar v roku 2023 sa začali práce na oprave pamiatkovo nechráneného objektu, počas ktorých bol pri odstraňovaní mladších omietok na severnej stene lode objavený maľovaný konsekračný kríž. Miestny farár Jozef Šoška následne kontaktoval Krajský pamiatkový úrad v Žiline. Ten odporučil reštaurátorský výskum, ktorý realizoval reštaurátor Peter Záhora.

Výskum priniesol okrem iného aj objav neveľkej niky v stene pod spomínaným konsekračným krížom, ako aj portálu na severnej strane veže. Jeden z miestnych obyvateľov navyše priniesol pamiatkarom fragment kamennej gotickej kružby okna datovaný do 2. polovice 15. storočia. 

Docent Ján Tirpák v kostole a okolí uskutočnil georadarový prieskum, ktorý zachytil staršie murivo v priestore dnešného presbytéria, ktoré by mohlo predstavovať východnú stenu pôvodnej kvadratickej svätyne. Sekundárnosť súčasného presbytéria naznačuje aj jeho pôdorys, keď je v exteriéri odsadené od lode len na južnej strane.

Vo výkope pre kanalizačné potrubie pri kostole boli odkryté zvyšky základov ohradného múru, ktorý obkolesoval kostol. 

Datovanie sakrálnej stavby sa posunulo výrazne do minulosti, zatiaľ len všeobecne do 13. - 15. storočia. Kostol v Brodne tak rozšíril neveľký počet známych stredovekých chrámov na Kysuciach a zaradil sa ku objektom v Kysuckom Novom Meste a Radoli (zaniknutý).

Zámerom pamiatkarov je podrobnejšie zhodnotiť výsledky výskumu a dosiahnuť vyhlásenie chrámu za národnú kultúrnu pamiatku.

GPS: 49.254647894, 18.757998705

Zdroje:
- Kopták, T. - Oporosková, S.: Kostol Všetkých svätých v Žiline-Brodne - nečakané poznatky z jeho rekonštrukcie. KPÚ Žilina, 2023. Dostupné v elektronickej podobe.
https://www.pamiatky.sk/aktuality/detail/nove-na...
- Kopták, T.: Kostol Všetkých svätých v Brodne pri Žiline. In: Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov, roč. 34/2023, č. 1 - 2, str. 45 - 46. Dostupné v elektronickej podobe.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y90).

esteban
26. 4. 2024

Za pomoc i fotografie ďakujeme Mgr. Tomášovi Koptákovi, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Žilina.