Turčianske Jaseno

Patrocínium: sv. Margity

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine na okraji obce

Stručný popis: ranogotický kostolík s pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom

História
Kostolík postavili okolo roku 1300 zrejme pod vplyvom stavebnej dieľne, pracujúcej od polovice 13. storočia v Kláštore pod Znievom pri tamojšom premonštrátskom kláštore. Prvýkrát sa spomína v roku 1332.
Išlo o jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnym presbytériom (v tej dobe a regióne šlo o prejav vyspelejšej gotiky), ku ktorému sa zo severnej strany pripájala severná sakristia. Masívne múry sú v kontraste s prepracovaným riešením klenby svätyne a štíhlymi valcovými príporami na nárožiach polygónu. To viedlo odborníkov k domnienke, že na stavbe sa podieľali dvaja majstri, keď prvý z nich, asi miestny, postavil hrubú stavbu a druhý, vyškolenejší, doplnil detaily.
V priebehu 14 - 16. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený freskami. Najstaršie sú konsekračné kríže, namaľované na omietke nanesenej len na mieste samotných krížov. Súvislejšia fresková výzdoba pochádza z polovice 14. storočia. Bola doplnená okolo roku 1380 a začiatkom 16. storočia.
Koncom 16. storočia prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí pôvodné fresky zatreli vápnom. Do tohto obdobia datujeme aj poslednú etapu maliarskej výzdoby - dekoratívnu maľbu s medailónmi v presbytériu (rok 1587).
V období rokov 1636 - 48 bola loď kostolíka renesančne zaklenutá a celý objekt prispôsobený liturgickým potrebám protestantov (nová kazateľnica, zatretie fresiek). Pôvodný južný vstup zamurovali a kostol sprístupnili zo západnej strany, pričom využili články pôvodného portálu. Z roku 1653 pochádza maľovaná drevená empora. Okrem toho v kostolíku vybudovali krypty. Tieto stavebné úpravy mali neskôr negatívny vplyv na statiku kostolíka. V nasledujúcom období pribudla predsieň pred západným vchodom a menšie prístavby k severnej strane lode.
Začiatkom 18. storočia si evanjelici postavili nový kostol a tak gotická stavba prešla späť do vlastníctva katolíckej cirkvi. Po zrušení farnosti v Hornom Jasene v 60. rokoch minulého storočia katolíci previedli kostolík na štát, do správy Múzea Andreja Kmeťa v Martine. V tej dobe bol už značne schátraný.
S jeho obnovou sa začalo v 70. rokoch, keď dostal novú šindľovú strechu a postupne sa začal pripravovať pamiatkový a archeologický výskum.
V roku 1991 sa začalo s komplexnou rekonštrukciou. V tom čase bol objekt v havarijnom stave s narušenou statikou lode a poškodenými freskami. Samotné práce sa rozbehli v roku 1994. V rámci obnovy do pôvodnej podoby boli zbúrané neskoršie prístavby (sú naznačené murivom na úrovni terénu) a takisto odstránili renesančnú klenbu a nahradili ju plochým dreveným stropom. Novú podlahu položili v pôvodnej úrovni. Severnú časť drevenej empory odviezli do Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Obranný múr okolo kostolíka bol rekonštruovaný do výšky cca 40 cm. Obnova fasád však nebola vykonaná podľa plánov a pôvodná omietka bola necitlivo zabielená. Následne v rokoch 1996 -1999 bola v interiéri zreštaurovaná fresková výzdoba.

Zaujímavosti 
- Poloha kostolíka na vyvýšenine na okraji obce ponúka veľmi malebný pohľad a predstavuje krásny príklad zasadenia chrámu do krajiny.
- Kostolík po nedávnej rekonštrukcii a odstránení neskorších stavebných zásahov predstavuje veľmi peknú ukážku vidieckej ranogotickej architektúry na Slovensku.
- Stavba je zaujímavá aj spojením na dobu vzniku u nás progresívneho polygonálneho tvaru gotického presbytéria a štrbinovými oknami ešte románskeho tvaru. Datovanie výstavby kostolíka do obdobia okolo roku 1300 z neho robí podľa všetkého najmladší príklad takejto kombinácie slohov. O niečo staršiu analógiu takéhoto architektonického riešenia presbytéria nájdeme v Zolnej (mestská časť Zvolena).
- S kostolíkom v Zolnej spája Tiurčianske Jaseno aj použitie valcových prípor na nárožiach presbytéria -  pomerne zriedkavého prvku vidieckych kostolíkov.
- Podľa hypotézy vedcov sa zasvätenie kostolíka pravdepodobne netýka známej a rozšírenej svätice sv. Margity Antiochijskej, ale Margity Uhorskej, dcéry kráľa Bela IV., ktorá zomrela v roku 1270 a hneď bola uctievaná ako svätá, pričom súčasne sa začal proces jej svätorečenia. Zavŕšený však bol až v roku 1943.
- Na západnom priečelí sa zachoval jednoduchý gotický portál, dnes jediný vstup do kostolíka.
- V hornej časti drevených dverí je vyrytý dátum 21. apríl 1648 (koniec renesančnej prestavby), pod rímsou víťazného oblúka na pravej strane je namaľovaný letopočet 1587 (rok poslednej etapy maliarskej výzdoby presbytéria).
- Na severnej strane presbytéria je zamurovaný gotický sedlový portálik vedúci pôvodne do zrušenej sakristie.
- Rebrovú klenbu v presbytériu uzatvára svorník kruhového tvaru s krásnym reliéfom Baránka Božieho.
- Na pravej polovici východnej steny lode kostola sú stvárnené dva výjavy, ktoré sú netradičné svojím spojením. Na pozadí Posledného súdu je namaľovaný sv. Krištof s Ježiškom na pleci. Sv. Krištof je tu nezvyčajne odetý do bohatého kňazského rúcha (obyčajne má len jednoduchý odev prievozníka).
- Výjav Posledného súdu oživujú postavy diabla s troma tvárami (môže ísť o podobu slovanského boha Triglava) a figúra Ryby Faroniky, ktorá si v rukách drží dva chvosty. Podľa legendy nastane koniec sveta, keď ich pustí.
- Na ľavej strane víťazného oblúka sú namaľované sv. Katarína, sv. Margita a tretia svätica, možno sv. Alžbeta Durínska.
- Na ľavej polovici východnej steny lode sa len sčasti zachovala umelecky najhodnotnejšia freska v kostolíku s námetom svätice a Anjela s krížom. Môže ísť o obraz sv. Heleny alebo sv. Alžbety Durínskej, v staršej literatúre bol nepresne popisovaný ako výjav Zvestovania. Vytvoril ju okolo roku 1380 školený majster, ktorý zrejme vyzdobil aj kostolík v neďalekých Necpaloch.
- Maľba v dolnej časti severnej steny lode predstavuje Pannu Máriu s ochranným plášťom a pochádza zo začiatku 16. storočia.
- V severovýchodnej stene presbytéria sú stvárnení Adam a Eva, pod nimi postavy sv. Pavla, sv. Petra a sv. Jána a dole Bolestný Kristus.
- Do podlahy lode je osadená náhrobná doska z roku 1713.
- V lodi je vystavené aj torzo gotickej kamennej krstiteľnice, ktorej podstavec sa nezachoval. Pôvodne mala tvar 16-uholníka, až do roku 1994 bola zamurovaná v stene.
- Podľa tradície sa na Kvetnú nedeľu 22. marca 1672, že sa medzi veriacimi z Horného a Dolného Jasena strhla hádka, ktorá prerástla do bitky. Dôvodom mala byť snaha oboch strán sedieť čo najbližšie k oltáru.
- V roku 2015 vydala Matica Slovenská knihu Evy Martinusikovej venovanú kostolíku.
- Gotické kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Dražkovce, Belá-Dulice, Necpaly i v samotnom Martine.

Súčasný stav
Pôvodne rímskokatolícky kostolík je dnes premenený na múzeum a slúži na hudobné koncerty i ako sobášna sieň. Po nedávnej rekonštrukcii, ktorá sa skončila v roku 1999, je v dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2009, októbri 2011 a apríli 2015.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec leži približne päť kilometrov juhovýchodne od Martina. Kostolík stojí vo voľne prístupnom opevnenom areáli pri cintoríne na vyvýšenine na západnom okraji dediny. Priamo k nemu vedie asfaltová cesta. Návštevu je potrebné si dohodnúť na obecnom úrade (telefonický kontakt: 043/ 42 62 191 alebo 0917 403 113).
GPS: 49.023595136, 18.991836905

Literatúra
- Plekanec, V.: Reštaurovanie interiéru ranogotického kostola sv. Margity v Turčianskom Jasene. In: Kmetianum, IX. zborník SNM - Múzea Andreja Kmeťa., Martin 2000, str. 7 - 20.
- Géczová, Z.: - Plekanec, V.: Stredoveké nástenné maľby v Kostole svätej Margity v Turčianskom Jasene. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1998, č. 1, str. 24 - 27.
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene. Informačný materiál z obecného úradu v Turčianskom Jasene, autor neuvedený.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E15).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- http://turcianskejaseno.sk
- www.muzeum.sk
- www.archinfo.sk//ranogoticky-kostolik-v-turcianskom-jasene

esteban

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho, za ochotu a pomoc ďakujeme aj Števovi M. z Martina.

English summary
A tiny early-Gothic church of St. Margaret was built around the year 1300 under strong Romanesque influence. It consists of elongated nave with timber roof and polygonal sanctuary, which has an advanced rib vaulting.
In the interior we can find preserved valuable frescoes from the 14th century. The church was renovated and re-gothised during the 1990's. Nowadays it serves as a museum.