Martin

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: 70. roky 13. storočia

Poloha: v centre mesta

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s rovným ukončením presbytéria, severnou sakristiou, severnou a južnou kaplnkou, západnou vstavanou vežou a renesančnou západnou predsieňou.

História
Ranogotickú stavbu postavili v 70. rokoch 13. storočia na mieste staršej románskej rotundy z 12. storočia a staršieho cintorína, na ktorom sa pochovávalo už v 11. storočí. Villa sancti Martini sa spomína už v roku 1284, kedy už kostol musel stáť.
Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, vstavanou západnou emporou a vežou, pričom o niečo neskôr doplnili aj severnú štvorcovú sakristiu.
Ešte počas obdobia gotiky bol kostol viackrát prestavaný a rozširovaný. Približne v polovici 14. storočia bol zaklenutý priestor lode, v 50. a 60. rokoch 15. storočia došlo po vypálení Martina v roku 1433 k oprave objektu, v rámci ktorej okrem iného nadstavali západnú vežu a z južnej strany pristavali bočnú kaplnku, tzv. jahodnícku, ktorá sa do priestoru lode otvára veľkými oblúkmi. O niečo neskôr začali so stavbou severnej kaplnky, tzv. priekopskej, ktorú dokončili v roku 1523.
Okolo roku 1544 Révaiovci ako patróni kostola prestúpili na evanjelickú vieru, čo sa samozrejme dotklo aj liturgie. Viaceré zmeny konfesie sa uskutočnili v priebehu 17. storočia, katolíckym sa definitívne stal v roku 1710.
Architektonický vývoj stavby sa prakticky ukončil v 17. storočí prístavbou západnej predsiene v renesančnom štýle.
V 18. a 19. storočí kostol niekoľkokrát vyhorel (1718, 1843, 1881), čo si vyžiadalo následné obnovy a menšie úpravy. Pri oprave kostola po požiari v roku 1881 bol odstránený ohradový múr, ktorým nahradili novým v roku 1895. Začiatkom 20. storočia dostal kostol nové zastrešenie. Opravy stavby sa realizovali aj v rokoch 1981 - 82.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje hodnotnú ukážku ranogotickej sakrálnej architektúry v regióne Turiec, ktorá sa z veľkej časti zachovala v pôvodnej stredovekej podobe.
- Raná gotika je prezentovaná okrem hrubej stavby aj v mnohých architektonických detailoch - portáloch, krížovej rebrovej klenbe presbytéria podoprenej valcovými príporami, krížovej rebrovej klenby sakristie, oknách na presbytériu, sedíliách (podobných ako v Sučanoch) či pastofória s kovanou mriežkou.
- Do obdobia neskorej gotiky patria klenby lode a bočných kaplniek i okná lode.
- Nástenné maľby v presbytériu boli objavené potom, ako v roku 1871 zhorel hlavný oltár a oheň poškodil mladšie omietky.
- Fresky sú datované do polovice 14. storočia. Na severnej stene presbytéria na nachádza Panna Mária s malým Ježiškom pod iluzívnym baldachýnom a dvojica apoštolov (sv. Peter a sv. Pavol) umiestnená do tradičnej iluzívnej architektúry. Na južnej stene sa nachádza ďalšia trojica apoštolov. Všetky maľby pochádzajú z rovnakého obdobia a sú dielom jedného autora či dielne.
- Vo východnej časti severnej steny sa nachádza ešte ďalšia dvojica postáv, ktoré sú však v omnoho horšom stave. Ide o štýlovo odlišnú, podľa všetkého staršiu vrstvu výzdoby.
- V kostole bolo pochovaných viacero členov rodu Révai, ako o tom svedčí náhrobok Františka I. Révaia z červeného mramoru datovaný do druhej polovice 16. storočia (zamurovaný v južnej stene presbytéria) či drevené mortuárium Pavla Révaia z roku 1637. Ďalší náhrobný kameň je zamurovaný zvonka v severnej stene kostola.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Sučany, Dražkovce, Turčiansky Peter, stratený kostolík stál v neďalekých Vrútkach

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám martinskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2011 a apríli 2015.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00 hod., v sobotu o 7.00 a 18.00 hod. a v nedeľu o 07:00, 08:30, 11:00 a 18:00 hod.

Praktické informácie
Kostol predstavuje dominantu centra mesta. Stojí v opevnenom ale prístupnomareáli. Kontakt na farský úrad - 043/ 423 84 14.
GPS: 49.061839016, 18.921208978

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- R. K. farský kostol v Martine. Publikácia rímskokatolíckeho farského úradu v Martine. Cirkevné nakladateľstvo, Bratislava, 1984.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F96).

Web:
- http://martin.fara.sk
- www.martin.sk/rimskokatolicky-kostol-sv-martina

 

esteban