Sučany

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: v obci

Historický región: Turiec

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a pristavanou južnou kaplnkou

História
Pomerne veľkoryso riešenú stavbu postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia, obec samotná sa spomína prvýkrát už v roku 1258. Je možné, že kostol bol pôvodne súčasťou kláštorného komplexu. Stavbu realizovali zrejme majstri zo stavebnej huty v Kláštore pod Znievom.
Od roku 1559 sa začína spomínať ako patrocínium chrámu sv. Žofia namiesto pôvodného zasvätenia Panne Márii. Pred južný vstup bola postavená murovaná predsieň. Počas búrlivého 17. storočia kostol vlastnili striedavo evanjelici a katolíci, až kým v roku 1671 nepripadol definitívne katolíkom.
Do prvej štvrtiny 18. storočia si objekt zachoval svoju gotickú podobu. V roku 1725 prešiel rozsiahlou prestavbou, keď bola novo zaklenutá loď, pričom klenbu podopierajú vstavané polpiliere v interiéri. Nová, oproti pôvodnému rovnému stropu nižšia klenba bola dôvodom, prečo boli vysoké gotické okná na južnej strane lode zamurované. Ich horné časti sa dostali nad úroveň barokovej klenby. Súčasne zamurovali aj podobné okná vo východnej stene presbytéria.
Dnešnú podobu dostal kostol po obnove v roku 1890, kedy južnú predsieň, prestavali do podoby bočnej kaplnky. Hlavným vchodom do kostola sa stal západný portál v podveží.
Po druhej svetovej vojne, v roku 1953, došlo k nie veľmi šťastnej obnove chrámu. Staršie omietky boli takmer v celom rozsahu obité až na kamenné murivo a nahradila ich nová nevhodná omietka, ktorá spôsobovala problémy s vlhkosťou. V roku 1977 došlo k opätovnej zmene patrocínia, keď sa vrátilo k zasväteniu Panne Márii.
Väčšia obnova kostola sa realizovala naposledy v roku 2001, kedy bolo riešené odvlhčenie múrov stavby a nová fasáda, ktorá nahradili staršiu nevhodnú omietku. Odkryté boli aj zamurované gotické okná na lodi a presbytériu, ktoré sú dnes náznakovo prezentované v omietke.

Zaujímavosti
- Kostol s mohutnou vežou predstavuje jednu z dominánt obce, viditeľnú veľmi dobre aj z vlaku.
- V cirkevných prameňoch je kostol datovaný do roku 1115.
- Netradične bolo riešené osvetlenie lode. V jej južnej stene bolo až šesť vysokých, ešte ranogoticky úzkych okien zakončených už lomeným oblúkom. Dvojica podobných okien osvetľovala aj svätyňu z východnej strany.
- Hypotézu, že išlo pôvodne o kláštorný kostol, podporuje okrem veľkosti najmä riešenie presbytéria, ktoré je oveľa dlhšie ako u bežných chrámov a je zaklenuté dvoma poliami krížovej rebrovej klenby. Podobne ako v kláštorných chrámoch (Kláštor pod Znievom) aj tu sa nachádzajú v stene svätyne trojdielne sedílie spolu s ďalšou menšou sedíliou.
- V interiéri kostola nájdeme až päť malých ník v tvare mníšky - tri v presbytériu a dve oproti sebe v južnej a severnej stene lode pri víťaznom oblúku.
- Na svorníkoch krížovej rebrovej klenby svätyne sú stvárnené motívy štvorlístka, resp. šesťcípej ružice. Svorník klenby v sakristii zdobí reliéf Baránka Božieho.
- Gotické portály sa nachádzajú na južnej strane lode (dnes zakrytý bočnou kaplnkou), v podveží na západnej strane a netradične aj na severnej strane lode. To svedčí o tom, že severne od chrámu musel stáť v stredoveku nejaký významný objekt (kláštorné budovy?).
- Interiér chrámu a sčasti aj jeho exteriér boli v stredoveku vyzdobené nástennými maľbami. Tie však boli nenávratne stratené v roku 1953, keď boli obité omietky. Zachoval sa iba fragment maľby zrejme sv. Krištofa na východnej stene presbytéria. Aj ten však bol kvôli ochrane pred možným poškodením opätovne zatretý.
- Pod strechou pri južnom nároží presbytéria je zachovaný kruhový veniec s ratolesťami, ktorý sa viaže k oprave kostola v roku 1590.
- V severovýchodnom nároží lode bol odkrytý kameň s rokom 1689 pripomínajúci ďalšiu obnovu objektu.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Turany.
- Sučany sa stali 150. profilom kostola na Apsida.sk :).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave po nie tak dávnej  obnove. Navštívili sme ho v auguste 2010 a apríli 2018.

Bohoslužby: v pondelok, stredu, štvrtok a piatok o 18.00 hod., utorok o 14. hod., v sobotu o 8.00 hod. a v nedeľu o 7.30 a 10.00 hod. Bližšie informácie o sv. omšiach

Praktické informácie
Obec Sučany leží cca 10 km severovýchodne od Martina, na hlavnej ceste v smere na Kraľovany. Kostol stojí v obci neďaleko tejto cesty a železnice v prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 043/ 429 3120, e-mail: sucany@fara.sk.
GPS: 49.102097605, 18.991273642

Literatúra:
- Babjaková, Z. - Kanderková, M.: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch, obnova gotického kostola. Príspevok na konferencii JUNIORSTAV 2008. Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně. Dostupné v pdf verzii
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008. Dostupné v pdf verzii
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2745).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- http://sucany.fara.sk
- www.sucany.sk/kulturne-pamiatky
- http://www.dokostola.sk/kostol/411515-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-m...

esteban