Poruba

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: prvá tretina 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci 

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou vežou, severnou sakristiou a dostavanou západnou predsieňou. 

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe niekedy v prvej tretine 14. storočia, možno už na prelome 13. a 14. storočia, ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou. Začiatkom 15. storočia sa realizovala obnova objektu, v rámci ktorej vyzdobili interiér dodnes zachovanými freskami.
Renesančne objekt upravili v polovici 17. storočia, keď loď dostala maľovaný kazetový strop. V roku 1660 objekt prevzali do užívania protestanti, ktorí ho doplnili o drevenú tribúnu.
Dnešnú podobu nadobudol kostolík v priebehu minulého storočia, keď postupne pribudla murovaná predsieň pred západným vstupom a bočné priestory pri veži.
V rokoch 1997 – 98 sa uskutočnil reštaurátorský prieskum celého kostola, ktorého výsledkom bol okrem iného aj objav viacerých, dovtedy neznámych, nástenných malieb v lodi. Až do roku 2009 trvala následná komplexná obnova, zahŕňajúca reštaurovanie fresiek, dreveného stropu, kazateľnice i reštaurovanie viacerých architektonických článkov.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi pekné príklady gotického slohu v regióne, ktorý sa preslávil svojimi románskymi stavbami.
- Podľa niektorých názorov mal byť v kostolíku pochovaný sám sv. Metod. To však už len doba vzniku stavby vylučuje.
- Najvzácnejšou pamiatkou na gotiku sú nástenné maľby z 15. storočia, ktoré sa zachovali predovšetkým vo svätyni a po stranách víťazného oblúka, v menšom rozsahu aj na severnej a južnej stene lode.
- Maľby predstavujú príklad zaujímavého prelínania staršieho prúdu nástenného maliarstva Gemera, ovplyvneného talianskymi školami, s novším gotickým štýlom zo západnej Európy i s náznakmi renesancie.
- Maľbám vo svätyni dominuje Kristus v mandorle, zobrazený na klenbe spolu s tradičnými symbolmi evanjelistov a učiteľov cirkvi. Steny zdobia postavy apoštolov stojacich v arkádach, ktoré znázorňujú nebeský Jeruzalem. K nim je priradený aj patrón kostola – sv. Mikuláš.
- Na svoju dobu moderné vplyvy nástennej maľby sa prejavili aj v dvoch typických výjavoch, ktoré nájdeme na víťaznom oblúku – Váženie duší a Pannu Máriu Ochrankyňu. Na archanjelovi Michalovi, ktorý drží váhy s dušou ženy a meč, zaujmú na prvý pohľad krídla s pávími perami. Ako nový prvok tu nachádzame sv. Alžbetu Uhorskú, ktorá pomáha duši dostať sa do neba.
- Ďalšie dve svätice, sv. Helenu a sv. Barboru alebo Máriu Magdalénu, doplnil maliar do obrazu Panny Márie Ochrankyne, čím zvýraznil význam scény. Z toho niektorí odborníci usudzujú, že donátorkou freskovej výzdoby mohla byť žena.
- Na stenách lode sa maľby zachovali iba fragmentárne, najlepšie zachovaným celistvým výjavom je postava sv. Juraja bojujúceho s drakom na severnej stene.
- Projekt reštaurovania nástenných malieb v kostolíku získal cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009.
- Valená klenba svätyne predstavovala v čase svojho vzniku už archaický prvok.
- Z gotického oltára pochádzajú hodnotné drevené plastiky sv. Mikuláša a sv. Juraja z obdobia okolo roku 1500. Jeho súčasťou boli aj tabuľové maľby sv. Kataríny a sv. Barbory.
- Pozoruhodným prvkom interiéru kostola je aj neskororenesančný maľovaný strop lode z roku 1658. Okrem bohatej rastlinnej výzdoby tu maliar zobrazil aj postavy štyroch evanjelistov okolo Ježiša ako Spasiteľa sveta.
- Na pravej strane víťazného oblúka sa zachovala renesančná kamenná kazateľnica z roku 1633.
- Súčasný hlavný oltár s obrazom sv. Mikuláša je barokový z roku 1701.

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Lazanoch. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2010.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Poruba leží cca 12 kilometrov severne od Prievidze. Kostolík stojí vo vyvýšenej polohe v obci v opevnenom areáli obkolesený stromami, ktoré komplikujú fotenie. Kontakt na farský úrad v Lazanoch: 046/ 54 85 300, lazany@fara.sk.
GPS: 48.83216397, 18.590036631

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- www.poruba.sk
- www.lazany.sk/farskyurad
- http://porubakostol.webnode.sk

esteban