Necpaly

Patrocínium: sv. Ladislava

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli cintorína na kopci mimo obce

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vstavanou vežou

História
Kostolík postavili v ranogotickom slohu niekedy v druhej polovici 13. storočia (Mencl uvádza roky 1250 - 1260, schematizmus banskobystrickej diecézy dokonca rok 1222). Okolo roku 1320 bola k presbytériu zo severu pristavaná obdĺžniková sakristia.
V priebehu poslednej 14. až začiatkom 15. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený gotickými freskami, ktoré objavili opätovne v roku 1910. Pri spomínanej prestavbe zrejme dostavali aj západnú vežu a bočné priestory pri nej, ktoré pôvodné slúžili ako kaplnka, resp. patronátne oratórium.
Koncom 16. storočia dostala loď novú valenú klenbu, ktorá však bola nižšie ako pôvodné gotické steny a tak sa časť fresiek dostala do podkrovného priestoru. To už kostolík slúžil miestnym evanjelikom, ktorí si stavbu udržali s prestávkou až do roku 1709. V 18. storočí zrejme doplnili až drevenú ochodzu veže.
Oprava kostolíka sa uskutočnila koncom 19. storočia a naposledy v rokoch 1986 - 88, kedy vybetónovali podlahu, odvlhčili základy a stavbu nanovo vymaľovali (zamaľované boli aj časti odkrytých fresiek). V roku 2001 bola vymenená strecha stavby.

Zaujímavosti

- Kostolík aj po stáročiach dominuje obci vďaka svojej polohe a mohutnej veži s charakteristickou drevenou ochodzou.
- Z gotických prvkov sa okrem hrubej stavby zachovali krížové rebrové klenby v presbytériu a sakristii, z architektonických detailov portály do podvežia, resp. sakristie, okná na veži s kružbou či úzke okienko na východnej strane sakristie. V interiéri kostola sú to viaceré niky v tvare mníšky.
- Fresková výzdoba v interiéri presbytéria sa zachovala len vo fragmentoch, navyše poškodená po necitlivých reštauráciách na začiatku 20. storočia. V súčasnosti sú prezentované len najlepšie zachované časti malieb. Ide o výjavy zo života Krista, vrátane Ukrižovania či Krista v mandorle.
- V oveľa lepšom stave sa zachovali fresky v podkroví lode, kde sa nachádza obraz Piety (pravá strana víťazného oblúka, skupina svätíc (ľavá strana víťazného oblúka) a Ladislavská legendy (severná stena). Tieto maľby patria k najkvalitnejším ukážkam stredovekého nástenného maliarstva u nás a slohovo sú blízke maľbám v Čeríne.
- V kostolíku sa pôvodne nachádzala vzácna gotická plastika Madony, tú však na prelome 19. a 20. storočia odviezli do Budapešti a je vystavená v tamojšom Múzeu krásnych umení. 
- Ďalšie dve oltárne sochy a obraz sv. Trojice boli ukradnuté v roku 1995.
- V krypte pod kostolom boli pochovávaní príslušníci miestneho zemianskeho rodu Justhovcov, ktorí tu mali v obci aj kaštieľ. Od rekonštrukcie v 80. rokoch minulého storočia je vchod do nej zamurovaný.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Belá-Dulice či Turčianske Jaseno.

Súčasný stav

Kostolík je na prvý pohľad v pomerne dobrom stave so zachovanými fasádami. Patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Turčianskom Petri (tunajšia farnosť zanikla v 90. rokoch minulého storočia). Navštívili sme ho v apríli 2009 a júni 2013.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec sa nachádza 11 km južne od Martina. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí na kopci južne od obce pri ceste na Folkušovú a Blatnicu. Opevnený areál je prístupný. Kontakt na faru v Turčianskom Petri - 043/413 61 91.
GPS: 48.983279963, 18.970293403

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D34).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.necpaly.sk/pamiatky
- http://necpaly.justh.sk/katolicky-kostol

esteban