Divín

Až do 14. storočia siahajú dejiny opevneného Kostola Všetkých svätých v obci Divín. Po prestavbách v 17. a 20 storočí objekt stratil svoju stredovekú podobu.

Kostol postavili niekedy v priebehu 14. storočia na miernej vyvýšenine pod starším hradom vybudovaným po roku 1275. Farnosť spolu s chrámom sa v obci spomína v roku 1393, v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa ešte nenachádza.

Vzhľadom na dobu vzniku a súčasnú podobu kostola možno usudzovať, že gotický objekt mal podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom. Takúto dispozíciu má aj o niečo starší chrám v susednej obci Mýtna.

Nie je vylúčené, že kostol bol poškodený v 15. storočí počas vnútorných bojov s vojskami Jána Jiskru, resp. bratríkmi. Doložené je ale vyplienenie kostola tureckými vojskami pri obliehaní hradu Divín v roku 1554. 

Ján Balaša (Balassa), majiteľ divínskeho panstva, dal v 2. polovici 16. storočia chrám opraviť. Súčasne vyhnal katolíckeho kňaza a farnosť odovzdal evanjelikom. V rokoch 1575-1593 ovládali Divín Turci.

Po ich vyhnaní bol kostol obnovený, už v roku 1605 ho však opäť spustošili povstalecké vojská Štefana Bočkaja (Bocskai). Ešte v roku 1621 je stále v rukách stúpencov Lutherovho učenia. Evanjelický kňaz bol napokon vyhnaný v roku 1539 a rekatolizáciu prevzali jezuiti. Od roku 1647 už farnosť patrí katolíckej cirkvi. 

Veľkou prestavbou, ktorá významne zmenila podobu chrámu, sa uskutočnila v roku 1657. Práce inicioval majiteľ panstva Imrich III. Balaša (Balassa). Došlo vtedy k rozšíreniu lode a k opevneniu objektu pomerne mohutným obranným múrom približne obdĺžnikového tvaru s nárožnými baštami. Do 17. storočia sa kladie aj vznik pohrebnej kaplnky s polkruhovým ukončením, ktorú pripojili k presbytériu z južnej strany. 

V rokoch 1708 - 1711 počas ďalšieho z protihabsburských povstaní si mal z takto opevneného kostola urobiť svoju základňu jeden z veliteľov Františka II. Rákociho (Rákóczi). V rokoch 1722 a 1773 počas požiarov obce bol poškodený aj kostol.

Oprava objektu sa uskutočnila v roku 1860 a predovšetkým v roku 1909. Vtedy kostol výrazne prestavali s cieľom rozšíriť jeho kapacitu. V rámci prác bola výrazne prestavaná loď chrámu, ktorá dostala (aj s presbytériom) novú klenbu. Bez väčších zásahov zostalo len dvojvežové západné priečelie, predsieň a sakristia. Po ukončení prestavby sa do chrámu zmestilo 2 700 veriacich.

V roku 1915 interiér chrámu vyzdobil maľbami František Durkovič (Gyurkovits). V roku 1931 prešiel opravou obranný múr s baštami. V roku 1963 bol opevnený kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 1969 boli obnovené maľby z roku 1915, v roku 1979 bol vynovený exteriér stavby.

V rokoch 1980 - 1982 prešlo opravou zastrešenie kostola i opevnenia, ako aj samotné opevnenie. V 80. rokoch minulého storočia boli odkryté aj základy južnej kaplnky pri presbytériu, ktorú zbúrali po roku 1905. Kaplnka bola prezentovaná formou vymurovania pôdorysu do výšky niekoľkých desiatok centimetrov. Ďalšie úpravy sa vykonali aj v 90. rokoch minulého storočia.

V roku 2013 sa uskutočnil archeologický výskum zaniknutej pohrebnej kaplnky južne od presbytéria, ktorý pomohol objasniť datovanie jej vzniku.

GPS: 48.44926346, 19.531642199

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/reg...
https://www.divin.sk/kostol-vsetkych-svatych.html
https://farnostdivin.sk/divin/
https://archeol.sav.sk/docs_vyskumy2013/2013_Div...
https://www.dokostola.sk/kostol/410368-farsky-ko...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X78).

esteban
24. 3. 2024

Za pomoc ďakujeme pani Márii Žákovičovej.