Mýtna

Patrocínium: kostol Evanjelickej cirkvi a.v., pôvodne možno sv. Anny,

Vznik: cca druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci medzi dedinami

Historický región: Novohrad

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík so západnou predstavanou vežou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostol postavili v dominantnej polohe na kopci podľa všetkého niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia, resp. prvej polovice 14. storočia. Išlo o vidiecku stavbu ranogotického slohu s obdĺžnikovou loďou a predstavanou západnou vežou. 
Nie je vylúčené, že kostol môže mať aj starší pôvod, čo naznačuje veža stojaca mimo os kostola evokuje možné stavebné úpravy v neskoršom období - rozšírenie lode severným smerom a postavenie novej svätyne. K tomu mohlo dôjsť niekedy v spomínanom období 2. polovice 13. - 1. polovice 14. storočia, čomu zodpovedá tvaroslovie architektonických prvkov na presbytériu. 
Začiatkom druhej polovice 15. storočia kostol obsadili bratríci a opevnili kamenným múrom s malými strieľňami, ktorý dopĺňala aj hlboká priekopa. K vojenským účelom slúžil aj počas vojen s Turkami a v období stavovských povstaní (1604 - 1711).
Počas reformácie prešiel do rúk protestantom. V 17. storočí bol objekt prestavaný, keďže ho v bojoch vážne poškodili a prišiel o hornú časť veže. V 18. storočí preto postavili na južnej strane drevenú zvonicu, v ktorej sú umiestnené tri zvony. V 19. storočí pristavali pred južný vchod otvorenú murovanú predsieň.
Kostol bol obnovený po druhej svetovej vojne a naposledy v roku 2002, keď dostal okrem iného aj novú strechu. 

Zaujímavosti
- Kostol stojí v dominantnej polohe a viditeľný je na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
- Možný starší, až románsky pôvod objektu naznačuje okrem iného aj jej poloha stavby i rozdiely v základoch lode a presbytéria zistené pri výskume v roku 1996.
- Zo stredovekých stavebných prvkov sa zachovali predovšetkým víťazný oblúk a ranogotické okno na východnej stene presbytéria.
- Polygonálny pôdorys presbytéria (ak pochádza z prvej stavebnej etapy) nie je u nás v druhej polovici 13. storočia bežný, je znakom pokročilejšej gotiky. V uvedenom období sa s ním stretávame len pri malej časti vidieckych  kostolíkov, napríklad v nie tak vzdialenej Zolnej. O niečo mladšia stavba v neďalekých Turíčkach (po r. 1300) má ešte staršiu kvadratickú svätyňu.
- Chýbajúca horná časť veže dáva kostolíku veľmi netradičný vzhľad.
- V staršej literatúre i v evidencii pamiatkarov je uvádzaný ako pamiatka susednej obce Dobroč, leží však v katastrálnom území Mýtnej.
- Kostol stojí na hranici katastrálnych území obcí Mýtna a Dobroč, opevnený areál je prístupný dvoma bránami - jednou zo strany Mýtnej a druhou zo strany od Dobroča.
- Podľa legendy mal neďaleko stáť ďalší kostol, s ktorým ho mala spájať podzemná chodba. Podobne mala podzemná chodba viesť na hrad Divín.
- Loď kostola bola zastropená dreveným kazetovým stropom zo 17. storočia zdobeným maľbami. Sčasti sa zachoval dodnes, sňatý bol po prvej svetovej vojne.
- V interiéri sa zachoval drevený oltár a drevená kazateľnica z roku 1772.
- Súčasťou opevnenia je drevená baroková zvonica z druhej polovice 18. storočia postavená na štvorcovom pôdoryse. Zvony vo zvonici boli pôvodne zo 17. storočia, počas prvej svetovej vojny ich však zabavili a roztavili. Nové, dodnes zachované pochádzajú z roku 1923.
- Pôvodne stredoveké kostoly stáli aj v neďalekých obciach Divín a Turíčky.

Súčasný stav
Kostol patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Dobroči a cintorín okolo neho doteraz slúži obciam Dobroč a Mýtna. Kostol je na prvý pohľad v dobrom stave s novou strechou a fasádami. V posledných rokoch bola v okolí opevneného areálu kostola zredukovaná náletová vegetácia, čo prospelo viditeľnosti pamiatky.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 h

Praktické informácie
Kostol je zďaleka viditeľný z cesty spájajúcej Lučenec a Detvu. Stojí na kopci nad obcou Mýtna (cca 20 km od Lučenca), z ktorej je prístupný aj po poľnej ceste. Opevnený areál s kostolom sa nachádza uprostred stále používaného cintorína a je prístupný dvoma bránami, ktoré však bývajú zamknuté. Návštevu je potrebné si dohodnú na evanjelickej fare v Dobroči (kontakt: 047/ 439 71 64).
GPS: 48.467280399, 19.561977983

Zdroje:
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Hrašková, E. - Šimkovic, M.: Dobroč. okres Lučenec, kraj Banskobystrický. Záchranný výskum pri Ev. a. v. kostole. Národné pamiatkové a krajinárske centrum, regionálne stredisko Slovenského pamiatkového ústavu Lučenec, nedatované. Uložené v Archíve PÚ SR pod č. T4365.
- Historická fotografia kostola
https://www.ecav.sk/zapadny-distrikt/novohradsky-seniorat/dobroc
- http://www.mytna.sk/kulturne-pamiatky.phtml?id3=62426
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=6737
- https://www.cas.sk/clanok/362659/obyvatelia-mytnej-a-dobroca-maju-samost...

esteban
4. 7. 2009, upravené 29. 1. 2011, 26. 5. 2018 a 15. 2. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.

English Summary
The tiny early-Gothic church situated on the hill was built at the end of the 13th or at the beginning of the 14th century. It is a typical country church of those times, consisting of elongated nave, western belfry, polygonal sanctuary and sacristy located on the north side.
During the period of 15th – 17th century it used to serve as afortress because of its strategic location. In the 17th century the building was damaged and upper part of the belfry was destroyed and never renovated. That is why the wooden bell-tower was built near the church. It belongs to the Evangelical Church.