Bratislava - radničná kaplnka

Patrocínium: sv. Ladislava

Vznik: okolo roku 1350

Poloha: v priestoroch Starej radnice

Stručný popis: jednoloďová kaplnka s polygonálnym presbytériom

História:
Kaplnku ako súčasť neskoršej Starej radnice v Bratislave postavili zrejme okolo polovice 14. storočia počas úradovania richtára Jakuba II., ktorý bol aj vlastníkom domu. Mala podobu pomerne úzkej lode zakončenej troma stranami polygónu. V tomto období bol jej interiér aj vyzdobený nástennými maľbami.
V druhej polovici 16. storočia, keď už kaplnka zrejme neslúžila svojmu účelu, došlo k významnej prestavbe. Priečka medzi kaplnkou a pôvodnou radnou sieňou bola zbúraná a vznikla tu nová radná sieň. Pritom bol aj znížený strop v priestore už bývalej kaplnky. V neskoršom období bol taktiež rozobraný polygón presbytéria. 
V 20. rokoch 20. storočia sa uskutočnila prestavba podstrešia stredovekej časti budovy pre potreby knižnice mestského archívu. Pri tom boli sčasti zničené a sčasti poškodené gotické maľby, ktoré sa ocitli v tomto priestore po znížení stropu v 16. storočí.
V rokoch 1968 - 1970 sa uskutočnila obnova Starej radnice, v rámci ktorej bol opätovne rekonštruovaný záver svätyne kaplnky s využitím objavených pôvodných architektonických článkov. Takisto boli zreštaurované nástenné maľby. Ďalšia obnova sa realizovala v rokoch 2005 - 2011.

Zaujímavosti:
- Kaplnka predstavuje pekný príklad stredovekého sakrálneho priestoru vo svetskej stavbe.
- V staršej literatúre bolo vybudovanie kaplnky kladené do 40. rokov 15. storočia - čias vlády kráľa Ladislava Pohrobka, s ktorým malo súvisieť aj jej zasvätenie. Štýl malieb však zodpovedá polovici 14. storočia.
- Pri obnove koncom 60. rokov minulého storočia boli s pomocou objavených kamenných článkov rekonštruované kružby okien (pôvodne zasklené), rebrá klenby, ako aj hlavice jej prípor.
- Svorník klenby svätyne nesie reliéf sv. Ladislava.
- Hlavice konzol, na ktoré dosadajú rebrá klenby, sú zdobené reliéfmi symbolov štyroch evanjelistov.
- V severnej stene sa nachádza pomerne veľká sedília zakončená mníškou. Na vnútornej ploche je zdobená maľbou zrejme sv. Dionýza biskupa a ornamentálnym vzorom.
- Severná stena lode nesie výzdobu zobrazujúcu motívy zo života Krista.
- V presbytériu sa zachovali fresky sv. Štefana kráľa a zrejme sv. Erazma biskupa.

Súčasný stav: Kaplnka je po obnove ukončenej v roku 2011 vo veľmi dobrom stave a tvorí súčasť výstavných priestorov Starej radnice. Navštívili sme ju v marci 2015 a júni 2021.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Kaplnka sa nachádza v západnom krídle Starej radnice a je prístupná v rámci prehliadkového okruhu.
GPS: 48.143745357, 17.108754516

Literatúra:
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Holčík, Š. P.: Bratislavská radnica. Tatran, Bratislava 1990.

Web:
- www.muzeum.bratislava.sk

esteban
24. 11. 2015, upravené 13. 4. 2022