Dolné Orešany

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: polovica 14. storočia

Poloha:  opevnenom areáli v centre obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou 

História
Kostolík postavili v polovici 14. storočia ako jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou. Neskorogotickou prestavbou prešiel okolo roku 1470, kedy dostala loď sieťovú rebrovú klenbu a interiér bol vyzdobený nástennými maľbami. Dnešnú siluetu získal kostolík v rokoch 1518 - 1521, keď k západnému priečeliu pristavali mohutnú vežu.
Ďalšie úpravy sa realizovali aj v 18. storočí, v rámci ktorých osadili novú kazateľnicu a v severnej stene lode vybúrali nové okná. Kostolík vtedy dostal aj novú fasádu.
Rozsiahlejšia obnova sa uskutočnila ešte v roku 1876, a do interiéru vtedy pribudli nové oltáre. Pred niekoľkými rokmi namaľovali fasádu veže.  

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z najvýznamnejších pamiatok gotického slohu v regióne.
- Málo výdané je zakončenie veže, kde miesto tradičného kríža nájdeme vankúš so svätoštefanskou korunou. Tento kráľovský symbol nájdeme u nás na vežiach chrámov iba výnimočne (Dóm sv. Martina v Bratislave, Kostol sv. Mikuláša v Balogu nad Ipľom) a zvyčajne sa viaže na skutočnosť, že sa  pravá koruna v kostole naozaj niekedy nachádzala.
- V kostolíku sa zachovali hodnotné gotické klenby nielen v presbytériu, ale aj v samotnej lodi.
- Prieskum fasád objavil zamurované ostenia starších okien, ako aj jednu mladšiu kľúčovú strielňu v južnom múre lode.
- Vo svätyni sa nachádza bohato zdobené kamenné pastofórium z roku 1470, podľa iných autorov až z obdobia neskorogotickej prestavby v prvej štvrtine 16. storočia.
- Do obdobia neskorej gotiky datujeme aj čiastočne zachovanú nástennú maľbu zachytávajúcu apoštolov sediacich vedľa seba. Ústrednú postavu Ježiša zničilo pristavanie barokovej kazateľnice v roku 1745.
- Z tohto obdobia je aj drevená kalvária osadená nad víťazným oblúkom.
- Na presbytériu a južnej strane lode sa zachovalo viacero gotických okien s kružbami. V podveží sa nachádza gotický portál.
- O čase prístavby veže svedčia vytesané letopočty v prízemí (1518) a na malom okienku na treťom podlaží (1520).
- Drevený organ na západnej tribúne je z roku 1640.
- Vonku pri kostolíku sa nachádzajú neskorogotická 12-uholníková kamenná krstiteľnica bez podstavca a z rovnakého obdobia pochádzajúca svätenička ?????podobného štýlu.
- V exteriéri, na severnej strane lode, bol donedávna odkrytý fragment nástennej maľby. 
- Počas tureckých vojen mali miestni obyvatelia vykopať podzemné chodby vedúce z dediny do kostola, v tej dobe už opevneného.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2007, septembri 2010 a máji 2018.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec leží cca 17 km severovýchodne od Modry na hlavnej ceste smerom na Trstín. Kostolík stojí v opevnenom areáli priamo pri tejto ceste. Kontakt farský úrad: 033/ 558 21 77.
GPS: 48.438749885, 17.428516746

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Oriško, Š.: Poznámky o neznámych stredovekých kamenárskych pamiatkach Trnavského kraja. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5. Zborník zo seminára konaného dňa 4. 12. 2001. Pamiatkový ústav SR, Regionálne stredisko v Trnave, str. 25 - 30.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4019).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.dolneoresany.sk
- Stránka farnosti

esteban