Balog nad Ipľom

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na východnom okraji obce

Historický región: Hont

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a novodobou západnou prístavbou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom (niektoré zdroje hovoria o svätyni kruhového tvaru, mysliac zrejme polkruhovú apsidu). Samotná obec sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1232 v listine kráľa Ondreja II. pod názvom Bolug.
V neskoršom období prešiel gotickými úpravami a k severnej stene presbytéria pristavali sakristiu. Koncom 16. alebo v priebehu 17. storočia počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní bola stavba opevnená múrom, neskôr prestavaným.
V 18. storočí prešiel kostolík barokovou prestavbou, kedy bola okrem iného pred južný vstup postavená murovaná predsieň. Tú odstránili pri oprave v 1926 a súčasne zamurovali aj pôvodný románsky portál. Odkryli ho, spolu so časťami štrbinových okien na južnej fasáde lode, pri obnove v roku 1979.  
Kostolík spolu s renesančným opevnením majú status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík je známy najmä kvôli modelu uhorskej kráľovskej koruny, ktorý je umiestnený na vrchole vežičky namiesto tradičného kríža. Na Slovensku túto korunu nájdeme ešte na veži Dómu sv. Martina v Bratislave a Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch. 
- Model koruny na veži sa viaže k legende o jej uložení v kostolíku na jednu noc na jeseň roku 1305 počas bojov o uhorský trón, keď ju mali prevážať z Budína do Brna. Spolu s ňou mali byť v tajnom otvore v stene pod kazateľnicou aj ďalšie korunovačné klenoty. Kópia koruny mala byť na vrchol veže umiestnená ako pripomienka tejto udalosti v roku 1464 nariadením kráľa Mateja Korvína.
- V kostolíku je od roku 2005 uložená kópia uhorskej kráľovskej koruny v hodnote vyše jeden milión Sk, ktorej vyrobenie bolo financované zo sponzorských darov a príspevkov občanov. 
- V schematizme katolíckej cirkvi sa ako doba vzniku kostolíka uvádza rok 1100. 
- Z románskych architektonických detailov sa zachoval južný portál (dnes zamurovaný) a časti ostení štrbinových okien na južnej strane lode a pôvodné okno vo východnej stene presbytéria.
- V interiéri sa nachádza zaujímavý gotický portál spájajúci presbytérium a sakristiu, ako aj jednoduché gotické pastofórium v severnej stene svätyne v podobe niky zakončenej lomeným oblúkom.
- Pôvodná je aj rebrová krížová klenba presbytéria.
- Drevené vyrezávané dvere do opevneného areálu pochádzajú z roku 1896.
- Stredoveké kostolíky sa nachádza aj v okolitých obciach Sečianky a Veľká Čalomija.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2011.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku každý deň v týždni, v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Balog nad Ipľom (maďarsky Ipolybalog) sa nachádza cca 20 kilometrov východne od mesta Šahy. Kostolík stojí v opevnenom areáli pri hlavnej ceste hneď na začiatku obce (v smere od Šiah). Je však horšie viditeľný kvôli smrekom, ktoré nasadili okolo v posledných desaťročiach. Brána do areálu býva zamknutá. Kontakt na farský úrad: 047/ 488 51 46.
GPS: 48.078423012, 19.12522316

Literatúra:
- Csáky, K.: Balog nad Ipľom. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná edícia č. 36. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo s.r.o., Komárno 1997.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M19).

Web:
https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/kostol-...
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12472
- https://schematizmus.bbdieceza.sk/farnost/262/balog-nad-iplom
https://cestovanie.sme.sk/c/2699806/balog-nad-ip...
https://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/namie...
- https://www.dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-sv-mikulasa

esteban
30. 7. 2011, upravené 1. 5. 2022