Veľká Čalomija

--- PREKLASIFIKOVANÉ + NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: pôvodne asi Všetkých svätých, neskôr kostol ECAV

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v lesíku nad obcou vo vyvýšenej polohe

Historický región: Hont

Stručný popis: upravená ruina románsko-gotického kostola s východnou apsidou, románskou a gotickou loďou, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík zasvätený asi Všetkým svätým, zvaný aj Pustý kostol (maď. Puszta templom), postavili vo Veľkej Čalomiji niekedy v prvej polovici 13. storočia. Prvá zmienka o tunajšej farnosti sa má viazať dokonca k roku 1070. V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332-37 sa spomína tunajší kostol s patrocíniom sv. Jána.
Išlo o tehlovú stavbu neveľkých rozmerov s obdĺžnikovou loďou a mierne podkovovitou apsidou. Počas vpádu Mongolov v rokoch 1241 - 42 bol kostolík podľa všetkého poškodený.
Koncom 14. storočia až v priebehu prvej polovice 15. storočia bol objekt prestavaný už v gotickom štýle, pričom kostolík predĺžili západným smerom prístavbou novej a, v porovnaní s románskou, o niečo širšej i dlhšej lode. V tomto období bola zo severnej strany k lodi a apside pristavaná štvoruholníková sakristia.
V priebehu tureckých vojen a protihabsburských povstaní v 16. a 17. storočí kostolík spustol. Po upokojení situácie bol v roku 1730 obnovený. V rámci opravy bola nanovo vymurovaná južná stena románskej lode, pričom bola posunutá o niečo južnejšie tak, aby bola zarovno s líniou južnej steny širšej gotickej lode. Premurovaná bola aj prevažná časť západnej steny sakristie.
Ešte v druhej polovici 18. storočia sa uskutočnili ďalšie významné zásahy - v južnej stene lode bol vytvorený nový vstup, pred ktorý o niečo neskôr postavili murovanú predsieň. Pod románskou loďou vybudovali kryptu.
Posledné opravy sa realizovali v prvej polovici 19. storočia, neskôr už kostol nebol udržiavaný, čo napokon dospelo v marci 1868 k prelomeniu strechy. Kvôli nedostatku financií na obnovu začal objekt chátrať.
Ešte v 30. rokoch minulého storočia boli zachované priečelia s trojuholníkovými štítmi i obvodové múry gotickej lode v takmer pôvodnej výške. Zrúcanina utrpela škody aj počas záverečných bojov druhej svetovej vojny. Výsledkom desaťročia trvajúceho chátrania po druhej svetovej vojne bol stav kostolíka, kedy z neho na začiatku nášho tisícročia stála už len polovica západného priečelia a značne znížené obvodové múry gotickej lode. Okolo zrúcanín je starý zanedbaný cintorín.
V rokoch 2007 a 2008 sa tu uskutočnil archeologický výskum, ktorý objasnil architektonický vývoj kostolíka a odkryl základy románskej časti, vrátane apsidy. Pod základmi sa našiel hrob zrejme z 12. storočia. Z výsledkov výskumu možno usudzovať, že kostolík bol postavený na predkresťanskom slovanskom pohrebisku.
V roku 2009 si dala obec vypracovať projekt obnovy kostolíka, pričom sa tu rátalo s vytvorením múzea v prírode. Po získaní potrebných financií bola celá stavba v rokoch 2012 - 2014 výrazne dostavaná (predovšetkým západné priečelie lode spolu s drevenou tribúnou) a celý areál upravený.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v krásnej polohe mimo obce v malom lesíku na okraji poľa. Atmosféru miesta umocňuje aj starý cintorín v jeho blízkosti.
- Pôvodná románska stavba mala rozmery 11 m x 6,5 m.
- Z najstaršej etapy sa zachovali zvyšky muriva apsidy a severnej steny lode. z južnej steny lode len krátky úsek pri juhovýchodnom nároží.
- Lokalitu zrúcaného kostolíka už pred niekoľkými desiatkami rokov preslávil nález bronzovej akvamanile - nádoby v tvare koňa s jazdcom, ktorú kňazi používali pri umývaní rúk počas liturgie. Dnes sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a ide o jeden z mála nálezov svojho druhu z územia Slovenska (ďalší pochádza z okolia Košíc).
- Gotická loď mala rozmery 11 m x 9,2 m.
- Stredoveký kostolík nájdeme aj v neďalekom Balogu nad Ipľom.

Súčasný stav
Areál kostolíka je po nedávnej rozsiahlej obnove v dobrom stave. Lokalita je označená informačnými tabuľami pri hlavnej ceste i pri samotnom kostolíku a vedie k nemu upravená cesta. Navštívili sme ho v auguste 2008, máji 2011 a októbri 2016.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec Veľká Čalomija (maďarsky Nagycsalomja) sa nachádza cca 25 kilometrov východne od mesta Šahy. Kostolík stojí v otvorenom areáli na okraji pola cca 300 metrov severne od obce nad hlavnou cestou spájajúcou Šahy a Veľký Krtíš.
GPS: GPS: 48.077648854, 19.205759168

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.:
Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Antolov, P.: Veľká Čalomija. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica, č. 216. Vydavateľstvo KT, Komárno 2003.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web:
- Ročenka pamiatkových výskumov 2010, PÚ SR
- https://okresvk.wordpress.com/pusty-kostol
- http://3.bp.blogspot.com (návrh obnovy z roku 2009)
- www.velkacalomija.sk
- www.archeo.sk/referencie/2008/velka-calomija-kostol
- www.sme.sk/c/4073692.html

esteban