Fresky v Kostoľanoch pod Tribečom sa najnovšie datujú do čias Štefana I.

Okolo roku 1000. Také je najnovšie datovanie vzácnych fresiek v predrománskom Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. S týmto časovým zaradením malieb prichádza historik umenia Martin Vančo na základe analýzy obsahu a štýlu týchto malieb.

Vo svojej štúdii Donátorské scény v Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom (Ars, 2/2023) podrobne rozoberá dva výjavy s donátormi, ktoré sa zachovali v lodi kostola. Postavu so znakmi biskupa identifikuje ako sv. Vojtecha. Keďže je namaľovaný len v biskupskej čiapke bez svätožiary, Vančo datuje vznik tejto fresky medzi roky 997 a 999, teda po mučeníckej smrti sv. Vojtecha, ale ešte pred jeho vyhlásením za svätého. 

K podobnému časovému zaradeniu dospel rovnaký autor aj pri analýze známej maľby Klaňania sa troch kráľov/troch mudrcov, kde vidí príbuznosť s maliarskymi trendami vrcholného obdobia macedónskej renesancie v Byzantskej ríši okolo roku 1000 (Gerát, I. et al.: Téma Troch kráľov v umení a kultúre. Bratislava 2021).

Toto datovanie je navyše aj v súlade s chronometriou omietky zo severnej steny presbytéria, z ktorej vyšiel ako obdobie vytvorenia nástenných malieb časový úsek rokov 985 – 1015 cal AD (Archaeologia historica, 2/2015).

Len pred niekoľkými rokmi boli publikované štúdie dvoch maďarských odborníkov (Krisztíny Ilkó a Bélu Zsolta Szakácsa), ktorí nezávisle na sebe datovali kostolianske maľby do obdobia okolo roku 1100. 

Zdroj:
- Vančo, M.: Donátorské scény v Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. In: Ars, roč. 56/2023, č. 2, str. 109 - 136). Dostupné v elektronickej podobe.

esteban
19. 4. 2024

 

Rubrika: Aktuality