Sedmerovec-Pominovce

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: 12. storočie

Poloha: v areáli malého cintorína uprostred polí

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a západnou vstavanou vežičkou a emporou

História
Kostolík postavili v dnes už zaniknutej osade Pominovce niekedy v priebehu 12. storočia (uvádzajú sa 50. roky 12. stor.). Typologicky ide o ukážkový príklad románskych emporových kostolov, ktoré sa v tom období stavali na vidieku.
Niekedy v priebehu 14. storočia bol interiér kostola vyzdobený nástennými maľbami. Osídlenie okolo kostolíka zaniklo ešte v stredoveku, začiatkom 20. storočia sa spomína niekoľko domov, ktoré už dnes neexistujú. Podobne ako v prípade Šámotu aj tu sa vďaka tejto skutočnosti zachovala románska stavba v prakticky pôvodnej podobe bez neskorších prístavieb. Iba archeologickým výskumom bola doložená existencia západnej murovanej predsiene.
V 18. storočí zväčšili kapacitu neveľkého kostolíka drevenými tribúnami pri južnej a severnej stene lode. S tým súvisela aj zmena prístupu na emporu, keď zrušili drevené schodisko pri severnej stene a nahradili ho súčasným na opačnej strane. Priestor lode bol taktiež presvetlený novým okienkom v južnej stene lode. Už v prvej polovici 19. storočia však boli drevené tribúny odstránené kvôli zlému stavu.
V roku 1884 sa realizovala obnova už chátrajúcej stavby, v rámci ktorej boli vymenené zvetrané stĺpiky v združených oknách na veži a osadený nový vstupný portál.
Odborná oprava kostolíka sa uskutočnila aj v roku 1936. Status národnej kultúrnej pamiatky bol kostolu priznaný v roku 1963.
Zatiaľ posledná komplexná obnova sa začala v roku 2008, pričom v rámci nej boli odkryté stredoveké nástenné maľby v interiéri a tiež objavené staršie murivo pod dnešnou stavbou.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z najmalebnejších románskych vidieckych stavieb u nás, pričom jeho osamelá poloha tento dojem ešte umocňuje.
- Pominovce sa ako "villa Pomnen" prvýkrát spomínajú v roku 1229. Podľa povesti boli zničené po vyliatí Váhu. Obyvatelia sa presunuli o niečo ďalej od rieky a mali založiť dedinu Sedmerovec. Do úvahy však podľa odborníkov pripadá aj možnosť, že Pominovce zanikli počas vojenského vpádu Moravanov.
- Stavba má vonkajšie rozmery 8,1 m x 6,6 m (loď) a 2,3 m x 4,5 m (apsida). Koruna veže je vo výške 12 m.
- Archeologický výskum odkryl pod dnešným kostolíkom murivo staršieho objektu, ktorý dosiaľ nebol bližšie identifikovaný. Podľa niektorých odborníkov môže ísť aj o zvyšky svetskej stavby.
- Až na niektoré detaily sa románska stavba zachovala v pôvodnej podobe, nenájdeme tu napríklad ani sakristiu. Z románskych prvkov tu môžeme vidieť okná na veži, južnej stene lode a na apside. V interiéri je to koncha apsidy a predovšetkým západná empora.
- Emporu podopierajú dva piliere štvorcového prierezu zdobené náznakom rímsy a pätky. Na prízemí je zaklenutá valenou klenbou, pričom vstup na poschodie bol pri severnej stene lode. V súčasnosti je na opačnej strane. Na poschodí nájdeme dolnú časť veže, ktorá sa do priestoru otvára z troch strán polkruhovými oblúkmi. Podobne riešená empora sa zachovala napríklad v kostolíku v Juri nad Hronom.
- Zo západnej strany emporu osvetľuje malé okno kruhového tvaru.
- Práve empora pominovského kostolíka sa dostala na známku vydanú Slovenskou poštou 2. januára 2009 v rámci súboru románskej sakrálnej architektúry na Slovensku.
- Na nárožiach lode sú zvyšky kamenných konzol.
- Z obdobia gotiky zrejme pochádza malé okno na južnej strane apsidy.
- Prieskum v roku 2010 ukázal, že v interiéri sa pod mladšími omietkami nachádzajú stredoveké fresky, aj keď sa v staršej literatúre uvádzalo, že sa tu žiadne nástenné maľby nezachovali. V apside ide o zvyšky typických motívov - Krista v mandorle na konche a rad apoštolov na jej stenách.
- Koncom augusta sa pri kostolíku každoročne koná slávnostná sv. omša pod holým nebom spojená s požehnaním bicyklov.
- V názve osady panuje nejasnosť, keďže sa často používa okrem podoby Pominovce aj tvar Pominovec či Pomínovec.
- V roku 2020 bol vydaný papierový model kostolíka v mierke 1:120, jeho autorom je český tvorca vystrihovačiek Tomáš Hrebík. 
- Kostolík sa stal jubilejnou 250. stavbou predstavenou na Apsida.sk.

Súčasný stav
Kostolík patrí obci Sedmerovec a cirkevne spadá pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Bolešove. Počas prebiehajúcej obnovy dostal zatiaľ novú strechu a vonkajšiu fasádu. Práce v interiéri pokračovali aj v rokoch 2018 a 2019. 

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Kostolík stojí v poli asi 1,5 km juhovýchodne od obce Sedmerovec. Vedie k nemu poľná cesta, na ktorú možno odbočiť z hlavnej cesty č. 507 medzi Nemšovou a Pruským. Areál je voľne prístupný. Vstup do kostola je možné dohodnúť vopred na mailovej adrese: starosta@sedmerovec.sk, telefonicky na tel. č. 042/44 92 606 alebo 0910 115 495.
GPS: 49.004344223, 18.19197965

Literatúra
- Paulusová, S. - Kalinová M.: Pamiatkový výskum a obnova kostola v Sedmerovci-Pominovci. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, str. 150 - 158.
- Zachar, J.: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu, III.etapa. Via Magna, 2013.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kužela, L.: Pominovec. Duchovná oáza uprostred polí. Agentúra Vulpes, miesto ani rok vydania neuvedené. Dostupné aj v elektronickej podobe.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5811).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/reg...
http://www.trencan.6f.sk/pominovec/index.html
- www.sedmerovec.sk
- http://bolesov.fara.sk
https://pksoliwarski.blog.pravda.sk/2022/03/10/p...
https://blog.sme.sk/lubosvodicka/historia/kostol...
- Video kostola z dronu - https://www.youtube.com/watch?v=fI6J7TTyBI0

esteban
3. 7. 2012, upravené 16. 12. 2017 a 13. 4. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a pani starostke Sedmerovca Dane Magutovej.

Súvisiace články: Dlhoodkladaný výlet do Pominoviec s bonusom, V Pominovciach objavili gotické fresky

ENGLISH SUMMARY
A tiny Romanesque Church of St. John the Baptist dated back to the 12th century is located at the place of a defunct village Pominovce in the land register of the village Sedmerovec. The church made of quarry stone consists of elongated nave, semicircular apse on the east side and a small tower over the gallery on the west side. It has been preserved in the original form without any later additions. Several medieval frescoes were discovered in the interior just few years ago.