Šámot

Patrocínium: sv. Margity Antiochijskej

Vznik: okolo roku 1260

Poloha: na malej vyvýšenine pri poli na okraji zástavby

Stručný popis: tehlový románsky kostolík s obdĺžnikovou loďou, predĺženou polkruhovo ukončenou apsidou a severnou sakristiou.

História
Kostolík tu postavili ako typickú neskororománsku stavbu okolo roku 1260 v období, kedy vznikli aj ďalšie románske stavby v okolí (Hamuliakovo, Kalinkovo či Mierovo). Archeologický výskum ukázal, že sa pri nej nachádzala stredoveká osada a cintorín (12. – 16. stor.).
V 19. storočí prestal kostolík plniť svoju pôvodnú funkciu a sv. omše sa tu slávili len raz do roka, na sviatok patrónky chrámu sv. Margity. Posledná sa mala uskutočniť v roku 1927.
Po nástupe komunistov k moci objekt slúžil od roku 1950 tridsať rokov ako sklad obilia. V rokoch 1983 - 84 bol kostolík opravený – bola zabezpečená statika objektu, obnovené fasády a vymenený drevený strop.
V roku 1995 kostolík Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede odovzdalo v rámci reštitúcií Rímskokatolíckej cirkvi, aj keď ho plánovalo využiť ako lapidárium. V roku 2013 vznikla iniciatíva na obnovu objektu podporená Nadáciou Templomos, pričom sa začalo s čistením jeho okolia od náletovej vegetácie, tento veľkoryso poňatý projekt sa však nepodarilo realizovať.
V posledných rokoch sa predsa len začala komplexná obnova objektu, v rámci ktorej bola okrem iného odstránená drevená vežička a nahradená kamenným krížom.

Zaujímavosti
- Kostolík zaujme svojou polohou, zdanlivo opustenou na okraji obce, čo ešte umocňuje fakt, že už neslúži na bohoslužobné účely a nie je v ňom žiadne vnútorné vybavenie.
- Stavba sa vďaka zániku okolitého osídlenia ešte v stredoveku zachovala v prakticky nezmenenej podobe bez neskorších zásahov a prístavieb.
-  Ako jeden z mála kostolíkov na Slovensku má pôvodnú románsku sakristiu.
-
Románske štrbinové okná sa zachovali na južnej stene lode, apside i sakristii. Pod korunnou rímsou múrov apsidy i lode je ako ozdobný prvok použitý zuborez.
- Polkruhovo zakončená apsida už svojím riešením naznačuje premeny, ktoré inšpirovala kláštorná architektúra a možno aj zmena liturgie. Pred typicky románsku apsidu bol s cieľom zväčšenia priestoru svätyne vložený
chór obdĺžnikového pôdorysu, ktorý v exteriéri nie je priznaný, na rozdiel od kostolíkov v Žiline-Rudinách, Malej Bare či Gemerskom Jablonci.
- Zaklenutie svätyne už naznačuje príchod gotického slohu. Chór má samostatnú krížovú rebrovú klenbu bez svorníka. Rovnako ani samotné polkruhové zakončenie apsidy už nie je zaklenuté typickou konchou, ale má jednoduchú klenbu s trocha poliami.
- Podľa niektorých autorov
mal pôvodne kostolík na západnej strane predstavanú vežu; svedčiť o tom majú stopy na západnom priečelí.
- Pôvodný románsky portál na južnej strane bol zamurovaný a nahradený západným vstupom, v interiéri je však odkrytý a na vonkajšej fasáde je vyznačený jeho obrys.
- Na pravo od dnešného vstupu je v stene lode zamurovaná hrubo opracovaná kamenná nádrž z románskeho obdobia. Pôvodne išlo asi o krstiteľnicu, Od 2. polovice 19. storočia slúžila už ako svätenička.
- V severnej stene apsidy je jednoduché pastofórium v podobe lichobežníkovej niky.
- Na stenách kostolíka sa zachovali stredoveké maľby, sú však zatreté a čakajú na reštaurovanie. Presvitá iba niekoľko konsekračných krížov.
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.
- Apsida kostolíka sa v júni 2011 stala miestom improvizovaného krstu stránky Apsida.sk.
- Stredoveké kostoly nájdeme aj v blízkom Šamoríne, Hamuliakove, Mierove  či Alžbetinom Dvore.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod dekanát v Šamoríne. Zatiaľ nemá využitie, pričom trocha dopláca na svoju odľahlú polohu. Drevená strešná vežička sa začala povážlivo nakláňať, preto musela byť v lete 2015 sňatá. Tieto práce sa udiali v rámci súčasného projektu obnovy realizovaného RKC farnosťou v Šamoríne, v rámci ktorého už bola opravená strecha kostolíka a tiež fasáda lode.
Kostolík sme navštívili v lete 2005, septembri 2007, júli a októbri 2008, v januári 2009, júni 2011, máji 2013, októbri 2015, v máji a decembri 2016, októbri a decembri 2017 a júni 2020.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza na okraji obce, bývalého majera, cca 3 km severne od Mliečna, mestskej časti Šamorína. Cesta k nemu vedie od Mliečna smerom na sever cez časť Bučuháza. Až ku kostolíku vedie asfaltová cesta, takže je ľahko prístupný aj pre motoristov a cyklistov (i kolobežkárov) zo strany od Šamorína (cesta od Kvetoslavova je už kvôli stavebným prácam neprejazdná).
GPS: 48.03350261, 17.349954844

Literatúra
- Presinszky, L.:
Šamorín. Sakrálna architektúra. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno, 1997.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov, 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E11).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- https://samorin.fara.sk/kostol/#S4

esteban

Ďalšie články o Šámote: rozhovor s L. Presinszkym, Zabudnutý..., Krstinový výlet...., Kostolík v Šámote bez vežičky