Mierovo

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v obci v mierne vyvýšenej polohe

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s predĺženou polkruhovo ukončenou apsidou, severnou sakristiou a strešnou vežičkou na západnej strane

História
Tehlový románsky kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia. Mal podobu jednolodia s predĺženou polkruhovo ukončenou apsidou. Dispozične je tak veľmi blízky kostolíku neďalekom Šámote. Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1252 (iné zdroje uvádzajú rok 1260).
V 17. storočí už bol v zlom stave, čo viedlo v 18. storočí k barokovej prestavbe. V rámci nej dostala loď aj apsida nový plochý strop a upravený bol triumfálny oblúk. K severnej strane apsidy bola pristavaná sakristia a na streche pribudla vežička.
Súčasnú podobu dostal kostolík počas poslednej veľkej prestavby v historizujúcom štýle začiatkom 20. storočia. Počas nej boli pôvodné tri románske štrbinové okná na južnej strane lode nahradené novodobými, väčších rozmerov. Zrušený bol aj južný gotický portál, ktorého kamenné časti ostenia boli zo steny vylámané a vyhodené pred kostolík. Do vnútra sa dnes vchádza zo západnej strany, pričom pred vstup bola pristavaná murovaná predsieň.
V roku 2000 bola stavba vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne sa realizovala v roku 2002 obnova kostolíka, pričom boli rekonštruované a odkryté viaceré stredoveké architektonické prvky.
V roku 2019 žiadal farský úrad v Štvrtku na Ostrove dotáciu z programu MK SR Obnovme si svoj dom na sanáciu havarijného stavu strechy, krovu a výmenu strešnej krytiny na kostole. Žiadosť však nebola schválená.

Zaujímavosti
- Kostolík sa vo veľkej miere zachoval v pôvodnom rozsahu, v akom ho postavili v románskom období.
- Z románskych okien na južnej strane lode sa podarilo odkryť už len jedno, zvyšné dva boli zrejme na mieste novodobých okien, možno podobne ako v Šámote (dve okná na východnej strane blízko vedľa seba).
- Na južnej strane bol čiastočne odkrytý pôvodný portál. Zachované časti jeho ostenia boli znova osadené na miesto.
- Na stavbu boli použité tehly s rozmermi 26,5 x 12 x 6 cm.
- Polkruhová apsida má menej zvyčajný plochý strop, ktorý nahradil pôvodné románske zaklenutie.
- Na oltári sa zachovali nápisy a letopočty z roku 1759 a 1890.
- V staršej literatúre sa spomína zasvätenie sv. Michalovi archanjelovi.
- Obec sa pôvodne volala Béke, v rokoch 1948 - 1960 Sklenárovo a dnešný názov významovo korešponduje s pôvodným historickým pomenovaním v maďarskom jazyku (Béke znamená mier).
- Románske kostolíky stoja aj v susedných Hubiciach a Štvrtku na Ostrove.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť vo Štvrtku na Ostrove. Je v pomerne dobrom stav až na nevyhovujúci stav zastrešenia. Plynofikácia, ktorá nepotešila pamiatkarov, pomohla vyriešiť problémy s vlhkosťou stien. Navštívili sme ho v júni 2008 a marci 2009 a februári 2019.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku, v sobotu 17.00 h (nepárne týždne), v nedeľu o 8.00 h (párne týždne)

Praktické informácie
Obec Mierovo (maď. Béke) sa nachádza cca 9 km severne od Šamorína. Kostolík stojí v strede obci na námestí. Pred návštevou je treba ohlásiť sa na obecnom úrade (kontakt: 031/569 35 03).
GPS: 48.070007006, 17.385113239

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y25).

Web
- www.mierovo.sk
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20637
- http://abu-bratislava.sk/schematizmus
- https://www.dokostola.sk/kostol/413644-kostol-vsetkych-svatych

esteban