Cífer-Pác

Až do roku 1764 stál na okraji dnešnej obce Pác pôvodne románsky kostolík zasvätený sv. Petrovi. Po rozsiahlych prestavbách v 18. a 19. storočí sa stredoveká podoba stavby úplne stratila a musela byť novo objavená pri výskume v roku 2010.

Prvý kostolík neveľkých rozmerov postavili na tomto mieste z tehál niekedy v prvej polovici 13. storočia. Nie je jasné, akú podobu mala jeho svätyňa a či mal vežu. Nárožia stavby boli spevnené kamennými kvádrami. Na severozápadnej strane bola do nárožia zamurovaná staršia kamenná doska s reléfom rovnoramenného kríža v kruhu a zdobená diamantovaním. Je blízka podobnej ale ozdobnejšej doske v Bernolákove a odborníci ju datujú do cca druhej polovice 12. storočia. Otázky vzbudzuje pôdorys stavby, keď jej šírka bola väčšia ako dĺžka.

Už v druhej polovici 13. storočia bol kostolík rozšírený východným i západným smerom, čo si vyžiadalo aj výstavbu novej svätyne, taktiež neznámeho tvaru. Dĺžka lode kostola sa viac ako zdvojnásobila a pôvodné múry boli aj zvýšené. Nové múry boli netradične odsadené od pôvodného muriva o cca 5 - 10 cm. Pred južným vstupom bola pristavaná predsieň.

Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1333. V priebehu 14. a 15. storočia prešiel objekt ďalšími, zrejme rozsiahlejšími prestavbami, vrátane severnej sakristie.

Niekedy v priebehu 16. alebo 17 storočia bol kostol opevnený. Okolo roku 1687 bol kostol barokovo upravený, o čom svedčí letopočet na zvone. V tomto období došlo asi aj k zmene patrocínia na súčasné sv. Petra a Pavla.

Rozhodujúca pre vzhľad objektu bola prestavba v roku 1764. Kostol vtedy dostal oválne ukončenie svätyne a jeho loď bola opäť predĺžená (cca o polovicu) západným smerom. K západnému priečeliu pribudla veža. Pod loďou bola vybudovaná krypta. Vnútorný priestor bol taktiež zaklenutý. Opravený bol aj ochranný múr, ktorého súčasťou je i kostnica kruhového pôdorysu.

V roku 1898 sa realizovala ďalšia oprava kostola, počas ktorej bola zbúraná severná sakristia a nahradená dvojpodlažnou novostavbou na južnej strane. Taktiež boli zvýšené obvodové múry celej stavby.

V roku 1922 pribudli oporné piliere na južnej i severnej strane lode. V roku 1983 sa robili ďalšie práce, okrem iného aj vybetónovanie okolia kostola, ktoré znemožňuje archeologický výskum základov. V roku 1963 bol objekt spolu s opevnením vyhlásený za národné kultúrne pamiatka.

Vďaka aktivite OZ Pác - renovácia historických pamiatok sa začala komplexná obnova kostola, ktorá v roku 2010 priniesla potvrdenie stredovekého - románskeho - pôvodu stavby. V roku 2011 sa realizoval archeologický výskum, v roku 2012 boli obnovené vonkajšie fasády kostola, pričom bolo prezentované severozápadné nárožie prvej stavebnej etapy so zamurovanou reliéfnou doskou.

GPS: 48.308688812, 17.514181137

Zdroje
- Haviarová, M. - Zvedelová, K.: Stavebno-historický vývoj Kostola sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi - Páci s dôrazom na románske stavebné etapy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14. Zborník zo seminára konaného dňa 8. 12. 2012. KPÚ Trnava 2011, str. 39 - 46.
- Haviarová, M. - Zvedelová, K.: Kostol sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi-Páci. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2012, č. 1, str. 51 - 55.
https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3470
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4219).
https://www.trnavskyhlas.sk/c/3387-oprava-pamiat...
https://www.trnavskyhlas.sk/c/7913-romansky-kost...
https://blog.sme.sk/lisinovic/fotografie/skutocn...

esteban
22. 11. 2012, upravené 11. 2. 2022