Gemerský Jablonec

Patrocínium: sv. Abdona a Senena

Vznik: prvá polovica 13. storočia (r. 1220?)

Poloha: na kopci na západnom okraji dediny

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s obdĺžnikovým chórom, polkruhovou apsidou a vežou nad západným priečelím

História
Ide o najstarší kostolík v mikroregióne Medveš, spolu s už zaniknutým kostolom v susedných Petrovciach. Oba kostolíky spájala rovnaká dispozícia - pozdĺžna loď so štvoruholníkovým chórom a polkruhovou apsidou a s malou vežičkou na západnom priečelí.
Odlišný bol ale stavebný materiál. Kým zaniknutý kostol postavili z tehál, stavba v Gemerskom Jablonci má z tohto materiálu len základy a nadzemné murivo je už z kamenných kvádrov, ktoré zrejme pôvodne neboli omietnuté. Podľa nektorých autorov postavili kostolík spolu s celou dedinou jobagióni z Beckovského panstva, ktorí tu boli usadení ako strážcovia.
V priebehu 18. storočia bol objekt upravovaný, z tohto obdobia sa zachoval aj drevený kazetový strop s maľbami v lodi (1703). Pôvodné okná na južnej stene lode boli zamurované a nahradené novými, väčšími. Taktiež vstup sa presunul z južnej steny na západné priečelie. K severnej stene lode bola pristavaná sakristia. V roku 1815 bola postavená drevená tribúna, v roku 1933 bol kostolík reštaurovaný.
V roku 1969 sa tu uskutočnil reštaurátorský prieskum, ktorý okrem iného objavil zvyšky pevnostného múru chrániaceho stavbu. V roku 2008 bolo vykonané odvlhčenie exteriéru kostolíka, počas ktorého bol realizovaný aj záchranný archeologický výskum, ktorý potvrdil románsky pôvod celej stavby.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na okraji dediny a vďaka svojej vyvýšenej polohe predstavuje pôsobivú dominantu širokého okolia.
- Zasvätenie sv. Abdonovi a Senenovi je na našom území unikátne, rovnako tak na území celého bývalého Uhorského kráľovstva. Išlo o mučeníkov pôvodom z Perzie, ktorých zabili pre vieru v Ríme začiatkom 4. storočia. Sú označovaní okrem iného za ochrancov detí.
- Svätyňa zložená z chóru a apsidy nie je u nás veľmi častá. Okrem spomínaných Petroviec ju možno dnes nájsť napríklad aj v neďalekých Rimavských Janovciach, Žiline-Rudinách, Malej Bare či Žehni.
- Na západnej strane veže sa zachovali dve románske združené okná. Na južnej strane lode sú odkryté pôvodné románske okná a jednoduchý ústupkový portál.
- Na západnom priečelí nad vstupom sa zachovalo pôvodné kruhové okno. Podobné možno nájsť v nie tak vzdialených Rimavských Janovciach.
- Výskum v roku 2008 objavil v hĺbke 40 cm základy apsidy z plevových tehál.
- Na západnej strane lode sa zachovala románska murovaná  empora stojaca na dvoch pilieroch, dnes sčasti zakrytá drevenou prístavbou.
- Drevený kazetový strop z roku 1703 sa skladá z 88 maľovaných kaziet a jeho autorom je zrejme Friderico Claudini

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Novej Bašte. Je v pomerne dobrom stave, s novo natretou fasádou. V roku 2008 sa tu vykonali práce na odvhlčenie stavby. Navštívili sme ho v auguste 2008.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec sa nachádza neďaleko hraníc s Maďarskom, približne 20 km juhovýchodne od Fiľakova. Kostolík je zďaleka viditeľný. Stojí v areáli cintorína. Návštevu je potrebné dohodnúť si vopred. Kontakt na obecný úrad: 047/58 12 140.
GPS: 48.194541706, 19.971414506

Literatúra
- Botoš, A.: Archeologický výskum v exteriéri románskeho kostola Sv. Abdona a Senena v Gemerskom Jablonci. In:Zborník Gemersko-malohontského múzea Gemer a Malohont, roč. 5, 2009, str. 111 – 115.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Kresánek, P.: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.

Web
- www.gemerskyjablonec.ocu.sk
- www.zsmgemjab.edu.sk

esteban

Ďalšie články o Gemerskom Jablonci: Z nášho itinerára

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu