Rimavské Janovce

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: cca medzi rokmi 1200 - 1220

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Historický región: Gemer

Stručný popis: románsky jednoloďový kostol s dvojvežovým západným priečelím, pravouhlým chórom a polkruhovou apsidou

História
Kostol postavili ako súčasť kláštorného komplexu benediktínov na nízkej terase rieky Rimava niekedy v období rokov 1200 až 1220. V roku 1221 sa už spomína obec ako villa Janus, pričom názov bol podľa všetkého odvodený od patrocínia kostola. Kláštor je priamo spomenutý až v roku 1397.
Išlo o jednoloďovú stavbu s dvojvežovým priečelím a západnou emporou, riešením blízku kostolu v Bíni alebo zaniknutému chrámu v Bzovíku. Odlišoval sa dvojpriestorovým riešením svätyne v podobe obdĺžnikového chóru a polkruhovej apsidy. Kláštorné budovy, ktoré boli pristavané k severnej strane kostola o niečo neskôr, zrejme tvorili typický uzatvorený komplex s centrálnym priestorom lemovaným krížovou chodbou. Minimálne západná časť kláštorných budov bola dvojpodlažná.
Kláštor zanikol niekedy medzi rokmi 1548 a 1580, pravdepodobne následkom bojov a presadzujúcej sa reformácie. Niekedy v 17. storočí bol kostol silno poškodený a vtedy podľa všetkého boli zničené aj horné časti oboch veží. Poškodenie si vyžiadalo rozsiahlejšie opravy najmä severnej veže a apsidy, ktoré museli byť z veľkej časti nanovo vymurované. V tomto období bola zrejme taktiež pristavaná severná sakristia.
V priebehu 19. storočia kostol chátral, až došlo v roku 1857 k prepadnutiu strechy a stavba musela byť uzatvorená. V rokoch 1875-76 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia, financovaná celonárodnou zbierkou. Napriek tomu nebolo dosť peňazí na dostavbu veží. Projekt obnovy rátal dokonca s trojitými oknami v ich najvyššom poschodí.
Rekonštrukcia bola robená s cieľom prinavrátiť kostolu pôvodnú románsku podobu. Jej výsledkom je neorománsky západný a východný štít lode i doplnený oblúčikový vlys a zuborez na stenách lode a apside.
V rokoch 1999 - 2000 sa realizoval menší archeologický výskum severne od kostola, ktorý objavil zvyšky muriva kláštorných budov, niekoľko stredovekých hrobiek, ako aj fragmenty maľovaných omietok.
V roku 2015 sa uskutočnil geofyzikálny výskum areálu zaniknutého kláštora i v samotnom kostole, ktorý zachytil murivo mladšej zaniknutej sakristie na severnej strane, ako aj murivá západného a východného krídla kláštora zrejme spolu so zvyškami krížovej chodby.
Od roku 2012 sa realizuje postupná obnova fasád, v rámci ktorej už boli realizované práce na východnom štíte lode a na západnom priečelí, ako aj nové zastrešenie.

Zaujímavosti
- Kostol postavený z opracovaných kamenných kvádrov predstavuje na Slovensku pomerne nezvyčajný zjav.  Veľká časť jeho "autentického" románskeho vzhľadu je však výsledkom obnovy v 19. storočí. Týka sa to aj  zvoničky na západnom priečelí, ktorá dáva stavbe stredomorský nádych.
- Napriek prestavbám v barokovom a neorománskom štýle sa z veľkej časti zachovala pôvodná románska stavba s nezmeneným pôdorysom.
- Zo západnej strany budí kostol dojem trojloďovej baziliky, za dnes už zníženými vežami však bočné lode nie sú. Ide o zjednodušenie baziliky, použité okrem Bzovíka napríklad aj v Bíni. Geofyzikálny prieskum však naznačil možnosť, že pri výstavbe kláštorných budov sa rátalo s dobudovaním bočných lodí a na severnej strane kostola sa nechal priestor na severnú bočnú loď.
- V interiéri je kostol členený na loď a svätyňu tvorenú obdĺžnikovým chórom (v exteriéri s rovnakou šírkou ako loď) a polkruhovou apsidou. Toto riešenie svätyne zrejme inšpirovalo staviteľov kostolíkov v nie tak vzdialených obciach Gemerský Jablonec a Petrovce.
- Z románskych architektonických detailov sa zachovali dve východné okná na južnej strane (jedno osvetľujúce loď a druhé priestor chóru. Pôvodné je aj východné okno apsidy a kruhové okno na západnej fasáde.
- Pôvodné sú aj tri portály do lode. Hlavným bol honosný západný portál s dvoma ústupkami ostenia, ktoré plynule prechádzajú do polkruhovej archivolty. Jeho tympanón pochádza až z neorománskeho obdobia. Južný portál do lode (dnes zamurovaný) mal jeden ústupok na každej strane, v ktorých boli zrejme osadené kamenné stĺpiky s hlavicami. Ešte jednoduchší bol severný vstup, ktorý bol úzky a bez ústupkov. Viedol do kláštorných budov. Zaniknutý vstup z kláštorných budov identifikoval výskum aj v severnej stene severnej veže.
- Víťazný oblúk má v dolnej časti sokel, nad ktorým pokračujú pravouhlé ústupky, doplnené v hornej časti ťažkými nábežnými rímsami.
- Po stranách víťazného oblúka sa nachádzajú pôvodné polkruhovo ukončené výklenky, ktoré súviseli zejme s bočnými oltármi.
- Keďže kláštor s kostolom založil súkromný vlastník, medzi vežami sa v lodi nachádzala západná empora, osvetľovaná kruhovým oknom na západnej strane. Dnešná empora je zrejme z čias barokovej prestavby.
- Vnútri kostola sú neogotické maľby a v lodi zaujímavý drevený kazetový strop z čias veľkej obnovy v 19. storočí. Je možné, že pod novšími omietkami sa ešte nachádzajú stredoveké nástenné maľby.
- Severne od kostola sa nachádza plocha zaniknutého kláštora, ktorý by si rozhodne zaslúžil rozsiahly archeologický výskum a prezentovanie formou vyznačenia pôdorysu. Na severnej strane lode sú ešte viditeľné stopy po zničenej kláštornej budove - odtlačok štítu strechy.
- Pri sondážnom archeologickom výskume sa podarilo zachytiť pri severnej stene lode (v priestore hypotetickej severnej bočnej lode) viaceré murované hrobky datované ešte do 13. storočia.
- Hneď vedľa sa nachádza kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, v ktorého západnej stene sa nachádza vstup gotického tvaru, čo by mohlo svedčiť o tom, že pri jeho výstavbe sa využila nejaká staršia budova patriaca zrejme ku kláštoru.
- Stredoveké kostoly nájdeme aj v blízkej Rimavskej Sobote či Zacharovciach.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Jesenské. Zlý stav stav objektu s narušenými fasádami a poškodenou strechou si vyžiadal obnovu, ktorá sa začala v roku 2012 vďaka programu MK SR Obnovme si svoj dom. Pri tom boli odstránené aj nevhodne vysadené ihličnany pred západnou fasádou. Navštívili sme ho v lete 2005, decembri 2007, auguste 2008, septembri 2011, júli 2014 a máji 2019.

Bohoslužby: v piatok a nedeľu o 8.00 h. Aktuálne informácie na http://www.dokostola.sk/kostol/410451-sv-jana-krstitela

Praktické informácie
Obec Rimavské Janovce (maď. Rimajánosi) sa nachádza 5 km južne od Rimavskej Soboty. Je ľahko prístupná po ceste i železnici - zastávka vlaku je mimo dedinu, autobusová zastávka je priamo pri kostolíku. Ten stojí v oplotenom a uzamknutom areáli. Kľúče od kostolíka má pani Anna Fačková (kontakt: 047/56 77 113).
GPS: 48.341510677, 20.061271191

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Hanuš, M. - Kušnirák, D. - Slivka, M.: Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. In: Achaeologia Historica 42, roč. 2017, č. 2, str. 651 - 667. Dostupné v elektronickej podobe na https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/137050/2_Arc....
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kušnierová, E.: Románsky kostol v Rimavských Janovciach - nasledovaniahodný príklad pamiatkovej obnovy. In: Gemer-Malohont. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, roč. 8 - 9, 2013, str. 216 - 222. Dostupné aj na internete.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava, 2005.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Martin 1943.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5808).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-filialny-kostol-sv-jana-krstitela
- www.rimavskejanovce.sk
- https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/opravenim-fasady-historickeho-kos...
- www.albumromanski.pl/album/rimavske-janovce

esteban

Ďalšie články o Rimavských Janovciach: Z nášho itinerára