Rimavská Sobota

V rokoch 1993 - 97 odkryli pri archeologickom výskume Hlavného námestia v Rimavskej Sobote pod vedením Istvána B. Kovácsa základy zaniknutého gotického kostola na severnej a južnej strane Kostola sv. Jána Krstiteľa.

Na tomto mieste sa spomína osada Štefanová (Villa Stephani) už v 11. storočí. Stál tam románsky Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý mohol byť zničený počas vpádu Tatárov.

Podľa I. B. Kovácsa išlo o románsku trojloďovú baziliku, pričom jej pôdorys mal rešpektovať aj neskorší gotický kostol, ktorého podoba sa zachovala na obraze z roku 1771 zobrazujúcom náboženské nepokoje v meste v roku 1769.

Išlo podľa všetkého o trojloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a ďalšími prístavbami (južná predsieň, bočná kaplnka, severná sakristia, prístavby po stranách veže). Stál v opevnenom areáli oválneho pôdorysu.

Počas reformácie kostol prevzali protestanti kalvínskeho vierovyznania. Osudným pre gotickú stavbu sa stali udalosti z leta 1769, keď došlo k útoku na procesiu katolíkov, ktorých napadli miestni kalvíni v domnienke, že im prišli vziať kostol.

Následné vyšetrovanie viedlo v roku 1771 nielen k odsúdeniu hlavných vinníkov ale aj k odobratiu kostola kalvínom a rozhodnutiu, že chrám bol znesvätený a preto musí byť zbúraný.

Tak sa aj stalo a na jeho mieste bol v rokoch 1774 - 1792 postavený súčasný kostol v barokovo-klasicistickom štýle. Ide o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a západnom predstavanou vežou. Pri výstavbe rešpektovali orientáciu stredovekého kostola a prevzali jeho patrocínium.

Pri archeologickom výskume v 90. rokoch minulého storočia sa nerealizoval historicko-architektonický výskum, ktorý by pomohol objasniť stavebný vývoj stredovekého kostola a spresniť jeho datovanie.

Zo zaniknutého chrámu sa v zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote nachádza gotická kamenná krstiteľnica s polygonálnou kupou, ktorú od podstavca oddeľuje výrazný prstenec.

GPS: 48.383610983, 20.017795265

Zdroje:
- Botoš, A.: Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku. In: Archaeologia historica, roč. 2012, č. 37, str. 75 - 86. Dostupné aj na internete.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5807).

esteban