Kyjatice

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a.v., predtým sv. Cecílie

Vznik: cca prelom 13. a 14. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Stručný popis: pôvodne opevnený románskogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, východnou pristavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe zrejme niekedy koncom 13. storočia, alebo na začiatku 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom zaklenutým ešte jednoduchou valenou klenbou.
V dvoch etapách, koncom 14. a začiatkom 15. storočia dostal kostolík hodnotnú freskovú výzdobu. V 15. storočí pristavali k severnej strane sakristiu a nanovo vymurovali valenú klenbu presbytéria.
Objekt počas reformácie v 17. storočí istý čas využívali evanjelici, v roku 1688 sa spomína ale už ako katolícky s patrocíniom sv. Cecílie (do roku 1694). Z tohto obdobia pochádza aj oltár a kazateľnica.
Súčasnú podobu získal kostolík niekedy v priebehu prvej štvrtiny 19. storočia, kedy k východnej stene presbytéria pristavali vežu a z južnej strany lode murovanú predsieň (podľa iných zdrojov vežu pristavali už v renesancii).
V roku 1894 boli objavené nástenné maľby, ale následne boli opäť zamaľované. Ich znovuobjavenie priniesli práce na elektrifikácii kostolíka. V rokoch 1980 a 1985 sa tu realizoval reštaurátorný prieskum a odkrývanie malieb, v nasledujúcich rokoch (1986 - 89) sa uskutočnili komplexný výskum a obnova pamiatky.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes dominantu obce.
- Vonkajšie rozmery stavby sú 11 x 7,3 m(loď) a 5,3 x 4,7 m (presbytérium).
- Datovanie stavby nie je medzi odborníkmi ujasnené, spomína sa posledná štvrtina 13. storočia, 1. polovica 14. storočia ale aj rok 1360. Nepriamo je kostolík doložený až v roku 1462 (zmienka o tunajšom farárovi).
- V literatúre sa spomína aj objav základov staršieho chrámu pod súčasnou stavbou.
- Kostolík v sebe spája románske i gotické prvky, valená klenba presbytéria aj v prípade skoršieho datovania už predstavovala istý archaizmus.
- Neskororománsky sloh prezentuje vysoké okno na južnej strane lode s polkruhovým ukončením. Podobné nájdeme aj v neďalekom Kraskove.
- Hodnotná je aj jednoduchá kamenná krstiteľnica zrejme z 13. storočia.
- Interiér kostolíka zdobia gotické fresky z konca 14. (presbytérium, víťazný oblúk) a prvej polovice 15. storočia (severná stena lode).
- V presbytériu nájdeme výjavy apoštolov, viacerých svätíc a prorokov v medailónoch, na špalete víťazného oblúka postavy múdrych a nemúdrych panien.
- Na víťaznom oblúku sa nachádzajú scény zo života Krista - Judášov bozk, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Pieta.
- V lodi dominuje unikátne zobrazenie Posledného súdu v podobe veľkého kruhu, ktorého stredobodom je Ježiš v mandorle. Maľba pripomína ilustrácie v rukopisoch sv. Hildegardy z Bingenu. Maľba je aj datovaná, odborníci sa však nezhodujú, či ide o rok 1426, 1446 alebo dokonca 1486.
- Gotika je zastúpená okrem fresiek aj južným neskorogotickým portálom, jednoduchým portálom do sakristie a dnes už zamurovaným oknom s kamennou kružbou na východnej strane presbytéria.
- Drevený kazetový strop pochádza zo 17. storočia, z čias, kedy kostolík užívali protestanti (podobne ako aj ďalšie drevené zariadenie - západná tribúna či patronátna lavica).
- Hodnotné stredoveké kostolíky s gotickými freskami sa nachádzajú aj v susedných obciach Rimavské Brezovo, Kraskovo a Rimavská Baňa

Súčasný stav
Kostolík patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Rimavskom Brezove a stále slúži svojmu účelu. Je relatívne v dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2013.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Kyjatice leží pár kilometrov od Rimavského Brezova, dedinky na hlavnej ceste medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou. Kostolík stojaci v dominantnej polohe je vďaka svojej veži i polohe dobre viditeľný. Kontakt na farský úrad ECAV v Rimavskom Brezove: 047/549 51 75, kontakt na sprievodcu v Kyjaticiach (pán Cikray): 047/ 569 03 25.
GPS: 48.530606388, 20.010373592

Literatúra
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin, 2010.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str. 28 - 31.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
www.arslexicon.sk
- http://zbory.ecav.sk

esteban