Petrovce

----- DOPLNENÉ -----

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci Petrovce románsky kostolík zasvätený Najsvätejšej Trojici z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať. V roku 1940 bola najprv zbúraná loď a v roku 1949 aj svätyňa. Neskôr bol na mieste kostolíka postavený dom smútku.

Kostolík bol zrejme súčasťou zaniknutej osady Sáros a predstavoval jeden z najkrajších príkladov tehlovej architektúry na našom území. Mal podobu jednoloďovej stavby so svätyňou tvorenou štvorcovým chórom a plkruhovou apsidou. Nad západným priečelím bola na streche malá drevená vežička. Loď mala plochý drevený strop, apsida bola zaklenutá pôvodnou konchou. Stavba bola dlhá takmer 14 metrov a široká 8 metrov. Dispozíciou bola podobná zachovanému kostolu v neďalekom Gemerskom Jablonci

Výnimočnú výzdobu niesla predovšetkým svätyňa kostolíka. Fasádu apsidy členilo 12 (niekedy sa uvádza aj 13) oblúkov slepých arkád. Vo východnej časti boli v arkádach umiestnené tri štrbinové okná. Podobné slepé arkády sa zachovali na apside kostolíka vo Veľkých Chyndiciach. Tento ozdobný prvok nájdeme aj v Gemeri - na rotunde v Šiveticiach. Fasádu chóru a lode členili nárožné pilastre, v prípade chóru naviac aj zuborez v hornej časti. Vstup do kostolíka bol zo západnej strany a mal podobu jednoduchého ústupkového portálu.

V nasledujúcich storočiach sa uskutočnili iba menšie úpravy, v období neskorej gotiky pristavali severnú sakristiu. Posledná oprava sa uskutočnila v roku 1885, kedy kvôli problémom so statikou spevnili západné priečelie kostolíka troma opornými piliermi.

V 20. rokoch minulého storočia už bol kostolík v zlom stave, strecha zatekala a v múroch sa objavili trhliny. Navyše nevyhovoval ani kapacitne potrebám miestnej farnosti. Preto sa rozhodli postaviť si nový kostol v obci, pričom o románsky stavbu sa odmietali starať.

Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku navrhol ako kompromisné riešenie zachovanie aspoň svätyne, ktorá by slúžila ako kaplnka.  Múry lode po sňatí strechy mali tvoriť akúsi otvorenú predsieň. Biskupský úrad v Rožňave sa však dištancoval od akejkoľvek starostlivosti o kostolík.

V roku 1930 si miestni veriaci aj bez povolenia postavili nový kostol a prestali sa starať o kostolík za dedinou. V roku 1940 bola zbúraná jeho loď, pričom zo získaného stavebného materiálu postavili hospodárske budovy pri fare. V roku 1949 zbúrali aj svätyňu a materiál použili na stavbu garáží pre autobusy.

Ešte v 70. rokoch minulého storočia boli viditeľné zvyšky obvodového muriva. Potom na tomto mieste postavili dom smútku a románsku stavbu pripomína už len tabuľa na jeho múre, inštalovaná 20. augusta 2000.

GPS: 48.190633452, 20.029160724

Zdroje

- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Porubská, B.: Sakrálne pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2009, č. 4, str. 23 - 29.
- Güntherová, A. a kol.:
Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- www.arslexicon.sk
- www.petrovce.stranka.eu
- www.zitava.sk/zitava/kostol_chyndice

esteban