Reštaurovanie gotického kostola v Plešivci napreduje

Súbežne s poslednými etapami reštaurovania svätyne prebieha aj postupné reštaurovanie lode gotického kostola v Plešivci. V sezóne roku 2023 bol projekt podporený Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom grantového systému „Obnovme si svoj dom“.

Na častiach severnej steny medzi valcovitou príporou a portálom do kaplnky boli odkryté kultúrne vrstvy s fragmentami stredovekej maľby a omietok. Napriek fragmentálnemu zachovaniu je možné zadefinovať spodnú vertikálnu úroveň malieb, približný rozsah a plochu malieb a niektoré časti postáv. Plochy boli zároveň konzervované a tmelené.

Odkryté zachované časti mnohofigurálnych kompozícií na časti severnej a východnej steny lode boli v predošlých etapách konzervované a vytmelené. V súčasnej dobe je časť z nich retušovaná. Ide o časti s postavami sv. Alžbety s dvornými dámami, sv. Heleny a fragment zatiaľ neidentifikovaného výjavu.

Významným prínosom k poznaniu histórie kostola je nález nárožia vyskladaného z opracovaných kvádrov v hmote steny, alebo identifikovanie sekundárne použitých starších opracovaných kamenných článkov s tenkou vrstvy omietky s maľbou. Ide o ďalší dôkaz existencie v archívnych prameňoch spomínaného predchodcu súčasnej gotickej stavby.

Súčasne s realizovaním reštaurovania omietok a malieb v lodi kostola prebiehalo reštaurovanie kamenných článkov západného okna kaplnky a osadenie rekonštrukcie sklenej vitrážovej výplne.

Kostol v Plešivci bol v roku 2022 spolu s ďalšími 11 gemerskými kostolmi zapísaný do zoznamu Európskeho kultúrného dedičstva. Kostol bol do skupiny zaradený pre zachované fragmenty freskovej výzdoby svätyne talianskym majstrom pochádzajúcim pravdepodobne z Padovy, v ktorej niekoľko generácií prežívali dielne „giottovskej“ školy. Maľby ďalších troch dielní v lodi majú takisto vysokú výtvarnú úroveň a umelecko - historickú a remeselnú hodnotu. O maľbách vieme vďaka systematickému odkryvu a následnému reštaurovaniu.

Mgr. Art. Peter Koreň
28. 3. 2024

Foto: P. Koreň, Apsida.sk
 

Rubrika: Aktuality