Veľké Chyndice

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: druhá štvrtina 13. storočia

Poloha: v strede obce na mierne vyvýšenom mieste

Stručný popis: pôvodne jednoloďový románsky kostolík s pretiahnutou polkruhovo ukončenou apsidou a pristavanou barokovou loďou a západnou vežou

História
Kostolík postavili zrejme v druhej štvrtine 13. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou zdobenou slepými arkádami. Stavebným materiálom bola tehla. Obec sa prvýkrát spomína v listine kráľa Ondreja II. z roku 1234. Tunajší kňaz Laurentius sa spomína aj v súpise pápežských desiatkov v rokoch 1332 - 1337. Ešte v stredoveku bola pristavaná k severnej strane apsidy sakristia.
Stavba silne utrpela počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní. Podľa kanonickej vizitácie boli značne poškodená veža, západné priečelie a predsieň. Preto došlo v rokoch 1735 - 1750 k rozsiahlej prestavbe. V rámci nej odstránili poškodenú vežu i západnú časť románskej lode a miesto nich pristavali k zvyšku stavby novú, oveľa väčšiu loď. Súčasne bola znížená úroveň terénu pri južnej strane románskej stavby, čím došlo k odhaleniu časti základového muriva.
V rámci tejto prestavby zrejme aj sprístupnili apsidu novým vchodom na južnej strane, románske okná na južnej strane lode nahradili dvoma väčšími obdĺžnikového tvaru a zamurovali ústupkový portál. Tieto úpravy súviseli podľa všetkého so zmenou funkcie, keď zvyšok románskej lode začal slúžiť ako svätyňa a apsida sa zmenila na sakristiu.
Statiku stavby zlepšili prístavbou oporných pilierov k južnej a sevenej stene lode niekedy koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia. Koncom 60. rokov 20. storočia bola k západnému priečeliu barokovej lode pristavaná veža.
V roku 1990 sa začala obnova kostola, pri ktorej boli odkryté zamurované románske prvky - štrbinové okno na apside a južný portál do lode. Takisto bol zrušený novodobý vchod na južnej strane apsidy a rekonštruová časť slepej arkády. V roku 1999 zachytil archeologický výskum základy severnej steny zaniknutej sakristie.
V roku 2012 sa uskutočnila oprava zameraná na statiku objektu spojená s menším archeologickým prieskumom, ktorý pomohol objasniť niektoré fakty z architektonického vývoja stavby, vrátane bližšej podoby zbúranej severnej sakristie.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje pekný príklad objavu románskej stavebnej etapy v nedávnom období. Až do 90. rokov minulého storočia sa za jediný pozostatok románskeho kostola považovala apsida. Ukázalo sa však, že sa zachovala aj takmer celá loď.
- Románsky kostolík patrí do skupiny tehlových stavieb, ktorých fasády vo väčšej či menšej miere zdobia slepé arkády tvorené podstrešným oblúčikovým  vlysom a nadväzujúcimi lizénami. Patria sem aj kostolíky v Gáni či Šaštíne-Strážach.
- Fasády apsidy zdobené 13 oblúkmi slepých arkád predstavujú krásny príklad románskej výzdoby exteriéru. Zdobia ich reštaurované maľby ornamentov z obdobia neskorého stredoveku. Podobné arkády boli aj na apside zaniknutého kostolíka v Petrovciach, kde však bolo arkád 12.
- Z románskych prvkov sa pekne zachoval južný ústupkový portál. Podobné tehlové portály nájdeme aj v Gáni, Bíni či Šaštíne-Strážach.
- Na južnej strane apsidy sa nachádza štrbinové okno.
- Nedávny archelogický výskum odkryl časti základov zbúranej stredovekej sakristie, ktorá stála v mieste napojenia apsidy na loď a mala vnútorné rozmery 3,33 x 2,62 m.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých Dolných Obdokovciach a Čeľadiciach. Zvyšky stredovekého chrámu objavili nedávno aj pri farskom kostole vo Vrábľoch.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a dodnes sa využíva ako farský. Je v relatívne dobrom stave, v roku 2012 získala farnosť z MK SR dotáciu 15 000 eur na sanáciu a opravu statických porúch. Navštívili sme ho v októbri 2009 a septembri 2018, k foteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 h

Praktické informácie
Obec Veľké Chyndice leží cca 10 km severne od Vrábľov. Kostolík je neprehliadnuteľný vďaka svojej veži i polohe v strede obce v oplotenom areáli s cintorínom. Kontakt na farský úrad: 037/ 788 42 07.
GPS: 48.290026722, 18.286072612

Literatúra
- Samuel, M.: Záchranný výskum pri Kostole narodenia Panny Márie vo Veľkých Chyndiciach. In: Študijné zvesti AÚ SAV č. 53, 2013, str. 133 - 148.
- Samuel, M.: Záchranný výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkých Chyndiciach. In:  AVANS, roč. 2012, AÚ SAV, Nitra 2017, str. 140 - 144.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A60).
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009. 

Web
- www.velkechyndice.eu
- www.fara.sk/velkechyndice
- http://dokostola.sk/kostol/412063-narodenia-panny-marie

esteban