Dolné Obdokovce

--- DOPLNENÉ + NOVÉ FOTO ---

Až do roku 1796 stál v obci Dolné Obdokovce románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa z druhej polovice 12. storočia. Aj keď sa zachoval v takmer celom rozsahu, po rozšírení objektu a prefasádovaní bola stredoveká podoba výrazne potlačená.

Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe obce niekedy v druhej polovici 12. storočia ako typickú vidiecku stavbu tých čias - jednolodie s polkruhovou apsidou a možno i západnou vežou (spomína sa v roku 1786 ako veľmi schátraná). Obec sa v písomných prameňoch uvádza prvýkrát v roku 1228, kostolík až v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.

V období renesancie, zrejme v súvislosti s tureckými nájazdmi (v rokoch 1586 i 1664) musel byť kostolík opravovaný. Dôkazom je dodnes zachovaná klenba v apside.

Až do prestavby koncom 18. storočia sa zachoval prakticky v pôvodnej podobe s plochým dreveným stropom v lodi. V tej dobe však už bol pre veriacich malý a tak sa v roku 1796 pristúpilo k jeho zväčšeniu.

Veža spolu so západným múrom lode boli zbúrané a k zvyšku stavby bola pristavaná nová, omnoho väčšia loď. Z románskeho kostolíka sa stala svätyňa nového chrámu. K jeho severnej stene bola taktiež pristavaná sakristia.

Významné úpravy sa realizovali aj v druhej polovici 20. storočia. V roku 1968 bola v rámci obnovy chrámu zbúraná baroková sakristia a nahradená novou. V západnej časti odstránili drevenú tribúnu a nahradili ju betónovou.

V roku 1992 kostol opäť upravovaný a na streche postavili novú drevenú vežičku. V nasledujúcom roku mali zväčšiť aj severnú sakristiu.

Kostolík dnes pripomína románsku stavbu len tvarom presbytéria zakončeným polkruhovou apsidou. Na jej východnej strane je v interiéri (za oltárom) prezentované pekne zachované románske štrbinové okno, ktoré však zvonka nie je priznané. Inak má celý objekt zjednotenú fasádu i strešnú krytinu. Apsida je osvetlená dvomi novodobými okna obdĺžnikového tvaru v južnej a severnej stene, na južnej strane románskej lode je podobné okno.

Dosiaľ sa tu nerealizoval podrobnejší výskum, ktorý by objasnil pôvodnú podobu kostolíka a potvrdil dobu vzniku. Menší výskum tu uskutočnil v roku 1970 A. Habovštiak, ktorý potvrdil románsky pôvod súčasného presbytéria.

Možno len predpokladať, že v zachovanom románskom murive sa môžu stále nachádzať zamurované okná južnej lode či pôvodný vstup do lode (spomínaný pamätníkmi).

Apsida má v súčasnosti rovnakú výšku ako nadväzujúca loď, pričom nie je jasný rozsah zachovaného románskeho muriva. Kostolík by si rozhodne zaslúžil odprezentovať zachovanú románsku časť vrátane možných zachovaných architektonických prvkov.

GPS: 48.313532056, 18.208173644

Zdroje:
- Reško, A.: Dolné Obdokovce. Podzoborské tradície. Malá vlastivedná knižnica č. 119, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1998.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5758).
- www.dolneobdokovce.ocu.sk

esteban