Zacharovce

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi a.v.

Vznik: 1. tretina 14. storočia

Poloha: na malej vyvýšenine v centre obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a pristavanou južnou predsieňou

História
Kostolík postavili na malej vyvýšenine niekedy v prvej tretine 14. storočia na mieste staršej stavby neznámeho určenia a podoby. Išlo o typické jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Loď bola zrejme zaklenutá rovným trámovým stropom a svätyňa rebrovou klenbou.
V období druhej polovice 14. storočia až 15. storočia sa uskutočnila gotická prestavba, v rámci ktorej boli upravené okná a doplnené kamennými kružbami. Takisto bol upravený interiér novými omietkami, ktoré niesli aj maliarsku výzdobu (dnes len sčasti zachovanú). Statiku stavby zosilnili opornými piliermi.
Tradícia hovorí, že v 15. storočí obsadili kostolík stojaci vo vojensky výhodnej vyvýšenej polohe vojaci Jána Jiskru z Brandýsa - bývalí členovia husitských vojsk.
V rokoch 1555/1556 bola obec aj s kostolík vyplienená tureckými oddielmi, čo zanechalo sakrálnu stavbu v zlom stave, zrejme vypálenú a asi aj so zrútenou sakristiou.
Následne, v období renesancie došlo k oprave kostolíka. Vtedy ho už využívali protestanti (luteráni). Po zrútenej sakristii zamurovali už nepotrebný portál v severnej stene svätyne a k jej odhalenému severovýchodnému nárožiu pristavali oporný pilier. V západnej stene lode bol novo osadený sekundárne použitý gotický portál. Okolo polovice 17. storočia miestni veriaci prestúpili na kalvínsku vieru.
Medzi rokmi 1713 - 1731 sa realizovala baroková prestavba, pri ktorej dostal kostolík nové zastrešenie a v interéri drevenú tribúnu. O niečo neskôr sa realizovali ďalšie menšie práce, ktoré sa najvýraznejšie dotkli južného portálu do lode.
V priebehu 19. storočia pristavali k južnému vstupu do lode murovanú predsieň a predovšetkým kostolík získal vežu. Tú pripojili k juhovýchodnej stene polygónu svätyne. Išlo o typickú zvonicu, s ktorom sa stretávame na Gemeri začiatkom 19. storočia (Rožňava, Plešivec). Bola vysoká 35 - 40 m a predstavovala zďaleka viditeľnú dominantu obce i krajiny.
Cca na prelome 19. a 20. storočia bol odstránený víťazný oblúk, vrátane východného štítu lode, čo si vyžiadalo aj úpravy krovu. Súčasnú podobu dostala aj drevená tribúna v lodi a západný portál bol zamurovaný. Vytvorené bolo tiež nové okno v severnej stene lode.
Po Druhej svetovej vojne, kvôli odsunu maďarského obyvateľstva kalvínskeho vierovyznania, začal objekt chátrať. Poslednou ranou bolo zrútenie veže 12. septembra 2003. Padajúci materiál poškodil strechu a narušil statiku múrov, v ktorých sa objavili trhliny. Obnova objektu sa rozbehla po prechode objektu do vlastníctva obce v roku 2011. V roku 2012 sa uskutočnil výskum, ktorý okrem iného spresnil datovanie stavby a jeho architektonický vývoj. Následne bol kostolík novo zastrešený a opravené boli aj vonkajšie omietky.

Zaujímavosti
- Kostolík stojaci na malom kopčeku predstavuje veľmi peknú dominantu centra obce.
- Výskum v roku 2012 posunul datovanie objektu už do prvej tretiny 14. storočia. Dovtedy sa považoval za stavbu z 15. storočia.
- Archeologické sondy na mieste odstránenej sakristie priniesli objav starších murív, ktoré pri výstavbe sakristie využili ako základy. Odborníci ich datovali najneskôr do 13. storočia. Obmedzený rozsah výskumu nedovoľuje bližšie určenie objektu (sakrálny/svetský) a ani jeho podoby.
- Z gotického obdobia sa zachovala takmer celá hmota stavby, spolu s niektorými architektonickými detailmi. Ide predovšetkým o ostenia gotických okien a dva zamurované portály - starší vedúci do zaniknutej sakristie a mladší na západnej strane lode.
- Po odstránenej klenbe svätyne sa zostali len zvyšky pätiek rebier.
- Ešte v súčasnosti (2018) sa pri kostole nachádza hromada sutín na mieste zrútenej veže.  
- Dva zvony prežili pád veže bez väčšieho poškodenia a boli dočasne odvezené do neďalekej dedinky Chanava. Jeden z nich visí vo veži tamojšieho kostola.
- Podľa legendy mal byť pri kostolíku pochovaný jeden z veliteľov Jiskrovho vojska, ktorý padol v bitke pri Lučenci v roku 1451.
- Kostolík v Zacharovciach je po stavbe vo Veľkej Čalomiji druhým objektom, ktorý mohol byť vďaka úsiliu zanietených ľudí a samospráv presunutý zo sekcie Stratené kostolíky do sekcie zachovaných pamiatok Slovenska.
- Stredoveký kostol, resp. jeho zvyšky sa nachádzajú v neďalekej Rimavskej Sobote.

Súčasný stav
Kostolík patrí od roku 2011 obci a prechádza obnovou. Po výskume v roku 2012 sa podarilo objekt novo zastrešiť, vyriešiť narušenú statiku múrov a tiež naniesť novú fasádu. Navštívili sme ho v apríli 2010,  júli 2013 a septembri 2018.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec Zacharovce leží pár kilometrov severovýchodne od Rimavskej Soboty, neďaleko hlavnej cesty do Košíc. Kostolík stojí v centre obce na malej vyvýšenine v otvorenom areáli.
GPS: 48.406204332, 20.053036809

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.

Web:
- http://www.ohrozenekostoly.sk/db/databaza/zacharovce
- www.ohrozenekostoly.sk - pôdorys
- www.gemerland.sk (fotky spadnutej veže)
- www.restauart.sk
- http://novohrad.sme.sk/lok/zacharovce

esteban