Bara-Malá Bara

Patrocínium: pôvodne sv. Petra, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: začiatok 13. storočia

Poloha: na vyvýšenom východnom okraji obce

Historický región: Zemplín

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostolík s predstavanou gotickou vežou, obdĺžnikovým chórom a polkruhovou apsidou

História
Kostolík v Bare postavili z tehál na kamenných základoch niekedy na začiatku 13. storočia. Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu so svätyňou, ktorú tvoril krátky chór a polkruhová apsida. Vnútorné rozmery lode boli 610 cm x 450 cm. Pôvodne slúžil ako panský kostolík pri veľmožskom dvorci, ale už o pár desaťročí neskôr tu vznikla osada založená hosťami z Talianska. Niekedy na prelome 13. a 14. storočia pristavali zo severnej strany kostnicu obdĺžnikového pôdorysu.
V polovici 14. storočia prešiel kostolík prvou zásadnou prestavbou. Priestor pre veriacich rozšírili prístavbou novej gotickej lode dlhej 610 cm a širokej 750 cm, ktorú pripojili k románskej. Do tohto storočia datujeme aj vybudovanie sakristie, ktorú napojili zo severnej strany na apsidu s chórom, a zrejme aj maliarsku výzdobu interiéru kostolíka.
Ďalšej prestavby sa dočkal v druhej polovici 15. storočia. K západnému priečeliu gotickej lode pristavali hranolovú vežu, ktorá slúžili nielen ako zvonica, ale zrejme aj na vojenské účely, čoho dokladom je strielňové okno na jej severnej strane. Úpravy sa dotkli aj románskej lode. Jej západnú časť zbúrali a miesto nej predĺžili gotickú loď východným smerom o 290 cm. Zachovanú časť  románskej lode pričlenili funkčne k svätyni a od gotickej lode oddelili novým víťazným oblúkom. Na jeho južnej strane sa našli základy gotickej kazateľnice. 
V polovici 17. storočia stavba prešla do vlastníctva Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorá ho využíva dodnes. V období vlády komunistov kostolík chátral, dokonca sa začal prepadávať strop v lodi. Pritom už od roku 1963 mal objekt status národnej kultúrnej pamiatky. Až v lete roku 1989 sa začalo s nevyhnutnou obnovou, ktorú ukončili posvätením stavby v septembri 1993.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka mohutnej veži a vyvýšenej polohe dodnes predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny.
- Po obnove v 90. rokoch minulého storočia je prezentovaný v takmer pôvodnej stredovekej podobe. Z pôvodnej kostnice a sakristie na severnej strane sú prezentované základy.
- Z románskeho obdobia sa zachoval oblúčikový vlys na apside, románske okná na apside a južnej strane pôvodnej lode. V interiéri je to dvoma ústupkami členený pôvodný víťazný oblúk a dvojité sedílie v južnej i severnej stene románskej lode. Pôvodne tam boli zrejme tri na každej strane.
- Svätyňa kostolíka je dnes až trojpriestorová. Tvorí ju zvyšná časť pôvodnej románskej lode, obdĺžnikový chór a polkruhová apsida.
- Gotické obdobie pripomína západný portál pod vežou, ďalší portálik na prvom poschodí veže vedúci na tribúnu, novší víťazný oblúk i gotické okná na južnej strane terajšej lode.
- Kostolík sa vďaka gotickej prestavbe môže pochváliť nie jedným, ale hneď dvoma víťaznými oblúkmi z obdobia stredoveku - starším románskym z 13. storočia a novším gotickým z 15. storočia.
- Na južnej stene románskej lode sa našla časť freskovej výzdoby zachytávajúca výjav Posledného súdu.
- V kostole nájdeme tri krypty. Prvá z nich vznikla z priestoru pod sakristiou v druhej polovice 15. storočia. Druhú kryptu vytvorili zo západnej časti kostnice. Posledná pribudla koncom 19. storočia pod svätyňou a pochovali do nej grófku Idu Vayovú-Lónyayovú (†1898).
- Románske kostolíky nájdeme aj v susednej Borši, neďalekej Veľkej Tŕni a Strede nad Bodrogom, zrúcanina ranogotického kostolíka stojí zasa v Kline nad Bodrogom.  

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi a doteraz slúži na liturgické účely. Po obnove v 90. rokoch minulého storočia je v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2009. 

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Malá Bara je od roku 1960 súčasťou obce Bara (maďarsky Bári). Leží cca 30 km západne od Kráľovského Chlmca. Kostolík je vďaka svojej polohe zďaleka viditeľný a stojí hneď pri ceste. Kľúče od kostola má pán kostolník, bývajúci hneď na začiatku obce zo smeru od Borši a Slovenského Nového Mesta v dome č. 3.
GPS: 48.421274638, 21.731101871

Literatúra
- Chovanec, J.: Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. In: Archaeologia historica, roč. 1993, č. 18, str. 301 - 313. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140060.
- Chovanec, J.: Románsko-gotický kostol v Malej Bare. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1999, č. 4, str. 29-31.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P.: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4187).  

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20802
- www.bara.ocu.sk/pamiatka

esteban