Žehňa

--- DOPLNENÉ ---

Patrocínium: kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci na miernom návrší

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostolík s kvadratickým chórom a polkruhovou apsidou, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v čiastočne vyvýšenej polohe niekedy okolo polovice 13. storočia, o čom svedčí kombinácia románskych a gotických prvkov. Obec samotná sa v písomných prameňoch spomína až v roku 1346.
V období gotiky prešla stavba menšími úpravami, o čom svedčí ranogotický portál na južnej strane lode a neskorogotický vstup do sakristie z priestoru svätyne.
V období reformácie prešiel do rúk protestantov, ktorí následne realizovali veľkú prestavbu. V 17. storočí pristavali mohutnú nízku vežu (uvádza sa aj rok 1714) a zaklenuli loď dvoma poliami krížovej klenby. V období baroka boli taktiež upravené aj okná.
Oprava kostolíka sa realizovala v roku 1872, v roku 1898 bol zhotovený nový oltár. Začiatkom 20. storočia vstavali zo západnej časti lode betónovú tribúnu na miesto staršej drevenej. Ďalšie opravy sa uskutočnili aj v prvej polovici 50. rokov minulého storočia. V roku 1967 bola opravená sakristia, z ktorej bol vyhodený starý oltár. Fasádu kostola vynovili v roku 1975, rovnako tak aj strešnú krytinu a interiér. Obnovený kostolík bol posvätený 7. septembra 1975.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli najmä z južnej strany predstavuje výraznú dominantu obce aj napriek nezvyčajne nízkej veži.
- Stavba je zaujímavou ukážkou prelínania románskeho a gotického slohu.
- Neveľká loď s polkruhovou apsidou a štrbinovými oknami jasne odkazujú na románsky štýl, štvorcový chór s rebrovou krížovou klenbou vložený medzi loď a apsidu už predstavuje výrazný vplyv gotického staviteľstva u nás.
- Kostolík tak patrí do neveľkej skupiny prevažne neskororománskych stavieb, ktorých svätyňu tvoria kvadratický chór a polkruhová apsida. Takéto riešenie nájdeme napríklad v Žiline, Malej Bare, Sáse či Gemerskom Jablonci.
- Pomerne vysokú klenbu chóru nesú masívne rebrá v strede so svorníkom. Ten je zdobený reliéfom v tvare štvorlístka. Jedinečná je jeho výzdoba reliéfmi ľudských tvárí po stranách.
- Klenba dosadá na konzoly, tá v JV kúte je ozdobená maskou.
- Na južnej strane lode sa nachádza ranogotický portál s vloženou kružbou v tvare mníšky. Dnes je z veľkej časti zakrytý. Podobný portál sa mal nachádzať aj na západnom priečelí lode pred prístavbou veže.
- Do sakristie vedie neskorogotický lomený portál datovaný do 16. storočia.
- V kostolíku sa nachádzala aj jednoduchá kamenná krstiteľnica, ktorá je dnes vystavená vo Východoslovenskom múzeum v Košiciach.
- Kostolík sa môže pochváliť aj hodnotným zvonom z poslednej tretiny 14. storočia, ktorý vytvorili v dielni majstra Konráda a jeho nasledovníkov v Spišskej Novej Vsi. Podľa staršej literatúry bol v minulosti datovaný až do 12. storočia, a preto sa oň zaujímali štátne orgány z Budapešti v súvislosti s milenárnymi oslavami v roku 1896. Miestny zbor však napokon nedal súhlas s prevozom zvona.
- V staršej literatúre sa spomína sčasti zachovaná nástenná maľba zachytávajúca motív Panny Márie Ochrankyne, datovaná do konca 14. storočia. V neskoršom období bola podľa všetkého zatretá. Je preto šanca, že pod novšími omietkami sa stále môžu ukrývať stredoveké nástenné maľby.
- Južne od kostolíka stojí novorenesančná krypta z druhej polovice 19. storočia.
- Kostolík je jubilejnou 200. stavbou predstavenou v profiloch na Apsida.sk.
- Virtuálna prehliadka objektu je dostupná na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Evanjelickej cirkvi a.v. a stále slúži veriacim. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2014.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 13 km juhovýchodne od Prešova. Kostolík stojí v ohradenom areáli na miernej vyvýšenine v obci. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Na jeseň, počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva, je v určených termínoch prístupný pre verejnosť. Kontakt na farský úrad: 051/779 82 41.
GPS: 48.916415006, 21.341006756

Literatúra:
- Gajdoš, J.: História obce Žehňa a priľahlých obcí. Obecný úrad Žehňa, Prešov 2008.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Gembický, J. - Lunga, R.: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad SR, Košice 2014.
- Sedlák, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.

Web
- https://presov.korzar.sme.sk/v-zehni-sa-zachoval-vzacny-romansky-kostol
- http://obeczehna.sk
- www.pamiatky.sk

esteban