Sečianky

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána

Vznik: posledná tretina 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine na okraji obce

Stručný popis: románskogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy medzi rokmi 1280 - 1300 s využitím románskych i gotických prvkov. Hrubá stavba v podobe jednolodia s polygonálne zakončenou svätyňou a severnou, neskoršie zväčšenou sakristiou sa zachovala až dodnes.
Stredoveká stavba prešla menšími úpravami v období renesancie (výklenkové pastofórium vo svätyni, vstup do sakristie) a zbarokizovaná bola v roku 1754, kedy dostala loď i presbytérium nové rovné stropy. Z tohto obdobia pochádza aj veľká časť súčasného vnútorného zariadenia.
V medzivojnovom období (1929, 1930) sa plánovalo rozšírenie kostolíka, v podobe predĺženia lode a pristavania západnej veže. Osvetlenie priestoru lode mali zlepšiť dve nové okná v severnej stene. Z plánov napokon zišlo, uskutočnil sa len základný výskum.
V 60. rokoch minulého storočia bol kostol obnovený, pričom bola výrazne rozšírená sakristia severným a západným smerom.

Zaujímavosti
-
Kostolík predstavuje výraznú dominantu krajiny, je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov aj z hlavnej cesty Šahy - Veľký Krtíš.
- Stredoveká podoba stavby sa v exteriéri do značnej miery skrýva pod novšou fasádou, interiér je prevažne barokový.
- Orientácia stavby je takmer presná v smere východ - západ.
- Kostolík nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
- Z pôvodných prvkov sa zachoval predovšetkým ranogotický profilovaný južný portál ešte bez lomeného oblúka.
- Z gotického obdobia pochádza aj víťazný oblúk, pôvodne už lomený, so skosenou hranou.
- V interiéri pod novšou omietkou sa našli nástenné maľby.
- V schematizme banskobystrickej diecézy sa pri kostolíku uvádza rok vzniku 1470.
- V okolí nájdeme viacero stredovekých stavieb - v neďalekom Balogu nad Ipľom, Veľkej Čalomiji, Šahách či Ipeľských Úľanoch

Súčasný stav
Kostolík patrí pod rímskokatolícku farnosť v Balogu nad Ipľom (do 1. 12. 2008 bola v Sečiankach samostatná farnosť) a slúži ako filiálny chrám. Je v pomerne dobrom stave, aj keď má kvôli odľahlej polohe problémy s vandalmi. Navštívili sme ho v máji 2011.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v nedeľu o 8.00 hod. (párne mesiace) resp. o 9.30 hod. (nepárne mesiace) 

Praktické informácie
Obec Sečianky (maď. Széczénke) leží cca 16 km severovýchodne od Šiah. Kostolík je viditeľný už z hlavnej cesty Šahy - Veľký Krtíš po ľavej strane na úrovni obce Veľká Ves nad Ipľom. Stojí v oplotenom areáli cintorína na severozápadnom okraji obce. Kontakt na farský úrad: 047/ 488 51 46.
GPS: 48.095361963, 19.072099328

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C88).

Web:

- www.secianky.ocu.sk
- www.obnova.sk/kostol-sv-kozmu-damiana-secianky
- www.bbdieceza.sk/schematizmus2009

esteban