Hontianska Vrbica

Patrocínium: sv. Martina, biskupa

Vznik: 14. storočia - 15. storočie

Poloha: v areáli staršieho opevneného sídla na vyvýšenine nad obcou 

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne gotický kostol s polygonálnym presbytériom, vstavanou západnou vežou a severnou sakristiou

História
Prvý kostolík
postavili v areáli opevneného sídla vo vyvýšenej polohe niekedy niekedy v druhej polovici 12. storočia až druhej tretine 13. storočia (prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1135).
Vznik súčasnej stavby sa datuje do obdobia 14. storočia až prvej polovice 15. storočia. Románsku loď chrámu vtedy zbúrali a nahradili dnešnou, podstatne väčšou gotickou loďou.
Románska apsida pretrvala ešte približne ďalšie storočie, kým ju niekedy na prelome 15. a 16. storočia neodstránili kvôli výstavbe neskorogotického polygonálneho presbytéria. Staršia literatúra uvádza ako roky výstavby 1423 - 1442. Nový kostol dostal zmenené patrocínium na Nepoškrvnené počatie Panny Márie. Neskôr sa kostolu vrátilo pôvodné zasvätenie sv. Martina.
Gotická stavba bola vážne poškodená počas tureckých vojen a barokovo obnovená v prvej polovici 18. storočia. Pod kostolom boli v tomto období vybudované dve krypty. Koncom 18. storočia dostal objekt nové fasády.
Výskum v rokoch 2014 - 2015 pomohol objaviť zaniknutú románsku stavbu a objasniť architektonický vývoj súčasného objektu.

Zaujímavosti
- Kostol stojaci vo vyvýšenej polohe predstavuje výraznú dominantu obce i širšej krajiny.
- V okolí stavby sú dodnes viditeľné valy a priekopy staršieho opevneného sídla, v areáli ktorého postavili prvotnú románsku stavbu.
- Z vrcholnogotickej stavby zo 14. -15. storočia sa zachovali obvodové múry súčasného objektu i viaceré architektonické detaily. Z nich ide v exteriéri najmä o gotické okno na východnej stene svätyne a časti zošikmených ostení zrušených okien na južnej strane svätyne.
- V interiéri sa nachádza neskorogotické kamenné pastofórium z obdobia okolo roku 1480.
- Z 15. storočia pochádza aj kamenná krstiteľnica.
- Stredoveké stavby sa nachádzajú v neďalekých obciach Jur nad Hronom a Demandice (v obci a v časti Hýbec).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský kostol Rímskokatolíckej cirkvi miestnej farnosti a nie je v najlepšom stave. V rokoch 2014 - 15 sa realizoval archeologický výskum v interiéri, pri ktorom boli okrem iného objavené zvyšky zaniknutého románskeho kostola. Kostol sme navštívili v máji 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.30 h

Praktické informácie
Obec Hontianska Vrbica (maď. Hontfüzesgyarmat) sa nachádza 16 km juhovýchodne od Levíc. Kostol tvorí významnú dominantu obce a leží na jej okraji v severnej časti. Kontakt na farský úrad - 0904 945 148.
GPS: 48.139687852, 18.707039952

Literatúra
- Fottová, E. – Smetanová, P. – Bóna, M. – Matejka, M.: Výsledky archeologického a architektonickohistorického výskumu Kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici v rokoch 2014 – 2015. In: Študijné zvesti AÚ SAV 60, 2016, str. 157 – 192. Dostupné v elektronickej podobe na http://archeol.sav.sk/files/07_Fottova-et-al.pdf.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E96).

Web
- www.hontianskavrbica.sk
- www.dokostola.sk/kostol/412112-sv-martina
- http://archeol.sav.sk/index.php/sk/terenny-vyskum-2015
- http://archeol.sav.sk/index.php/sk/terenny-vyskum-2016

esteban