Majcichov

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: 13. storočie

Poloha: na vyvýšenine v strede obce

Stručný popis: pôvodne zrejme románsky jednoloďový kostolík so západnou predstavanou vežou s polygonálnym presbytériom, rozšírený bočnými loďami 

História
Kostol postavili zrejme niekedy v 13. storočí (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266).  Išlo o jednoloďovú stavbu stojacu v dominantnej polohe so svätyňou neznámej podoby a  možno už aj so západnou vežou.
Medzi rokmi 1550 až 1707 bolo pod loďou i pod presbytériom vybudovaných niekoľko krýpt, kde boli pochovaní členovia rodín Andreánskych a Szegedyovcov.
V 17. storočí sa kostolík dostal do rúk protestantom, preto si museli katolíci postaviť v roku 1697 nový chrám - kaplnku na cintoríne, ktorá sa zachovala dodnes.
Protestanti nechali kostolík spustnúť, až sa takmer ocitol v ruinálnom stave. Protestantského kazateľa napokon vyhnali a stavbu začali opravovať.  V roku 1749 bol opäť v zlom stave, ktorý viedol k rozhodnutiu zrealizovať obnovu.
V rámci prác pôvodnú svätyňu zbúrali a nahradili ju väčším, polygonálne zakončeným presbytériom, ktoré bolo rovnako široké ako loď. Iba v interiéri ich oddeľoval triumfálny oblúk. Staršia veža bola nahradená novou. Zrejme súčasne bola pristavaná zo severnej strany aj obdĺžniková sakristia.
Koncom 19. storočia bol stav objektu zlý a tak sa začalo uvažovať o obnove. Na ňu sa veriaci aj vyzbierali ešte pred 1. svetovou vojnou, počas vojnových časov však peniaze museli odovzdať armáde. Obnovu sa nepodarilo zrealizovať ani počas prvej ČSR a tak sa rekonštrukcia i prestavba kostolíka uskutočnila až v 50. rokoch minulého storočia. V rámci nej boli k románskej lodi a mladšiemu presbytériu pristavané bočné lode, pričom z obvodových múrov pôvodnej stavby zostali len piliere. Prestavba si vyžiadala aj zbúranie severnej sakristie, ktorú nahradila nová, pripájajúca sa na polygonálny záver presbytéria z východu.
Kostol nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe na okraji vyvýšeniny, čo najviac vynikne pri pohľade z východu a juhovýchodu od rieky Dudváh.
- Pri obci Majcichov objavili archeológovia veľkomoravské hradisko. Podľa niektorých odborníkov práve s ním súvisí veža kostolíka, ktorá mala plniť strážnu funkciu. Podľa staršej literatúry totiž mala byť k staršej strážnej veži v románskom období pristavaná pozdĺžna loď a svätyňa.
- Po prestavbách a rozšírení dnes pripomína stredoveký pôvod stavby už len jeho poloha a orientácia na východ.
- Dodnes je viditeľná asymetrická poloha veže, ktorá nestála ani pred prestavbou v strede západného priečelia, ale bola posunutá severne od pozdĺžnej osi kostolíka.
- V kostolíku sa nachádza zvyšok pseudogotického organu z roku 1880 z dieľne majstra Longauera. Pôvodne bol umiestnený v kostole v meste Most v ČR, ktorý však bol zbúraný, kvôli rozširovaniu baní. Odtiaľ ho kúpili do Majcichova, kde bol po oprave inštalovaný v roku 1979. Pôvodný organ z tunajšieho kostolíka vyhodili v roku 1938 ako nefunkčný.
- V Majcichove pôsobil v rokoch 1862 - 1870 ako kňaz Ján Palárik, významná osobnosť národného hnutia.
- Na fare je uložená kamenná krstiteľnica.

Súčasný stav
Kostol dodnes slúži ako farský a v posledných rokoch prešiel obnovou. Navštívili sme ho v marci 2010 a v júli 2020.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 7.45 a 10.15 hod., bližšie informácie tu

Praktické informácie
Obec Majcichov sa nachádza 14 kilometrov južne od Trnavy. Kostolík stojí pri hlavnej ceste vedúcej cez obec a vďaka veži je neprehliadnuteľný. Kontakt na farnosť - 033/ 558 31 03.
GPS: 48.284088894, 17.631597519

Literatúra:
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
- Kollár, D.: Majcichov. Obecný úrad Majcichov 1996.
- Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1984.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y20).

Web:
- https://www.majcichov.sk/farnost/kostol-/historia-kostola-/ (fotka kostolíka pred prestavbou v 20. storočí)
- http://theses.cz/id/fhdr79/88301-855213178.pdf (diplomová práca)

esteban