Gáň

Patrocínium: sv. Rodiny (predtým sv. Ondreja)

Vznik: cca prelom 12. a 13. storočia

Poloha: Na severnom okraji obce neďaleko potoka a hlavnej cesty

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s podkovovitou apsidou a pristavanou južnou sakristiou

História
Kostolík bol postavený niekedy na prelome 12. a 13. storočia ako neveľké tehlové jednolodie s podkovovitou apsidou zaklenutou konchou. Zrejme počas tatárskeho vpádu bola stavba značne poškodená, čo si vyžiadalo rozsiahlu opravu v druhej polovici 13. storočia. V rámci nej boli opätovne domurované steny lode i apsidy (nad konchou). Priestor lode osvetľovali z južnej strany nové, vyššie položené okná. Úpravy sa dotkli aj členenia fasád slepými arkádami.
Stavebné úpravy v období gotiky sú spojené s ďalším poškodením kostolíka požiarom, ktoré mohli mať na svedomí plieniace oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho (doložené v tomto regióne v roku 1312). Ku kostolíku pristavali zo severnej strany sakristiu, nie však k apside, ale menej zvyčajne k stene lode (rovnaké riešenie nájdeme napríklad v Kšinnej). V západnej časti lode zrejme pribudla drevená tribúna, čo naznačuje objav okenného otvoru v západnom priečelí lode. Počas úprav bola taktiež zamurovaná dolná časť okna vo východnej stene apsidy.
Reformácia a neustále boje v priebehu 17. storočia sa odrazili aj na stave kostolíka, keď v roku 1694 sa spomína ako spustnutý a opustený.
V roku 1745 (uvádza sa aj rok 1735) prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. V kostole vybudovali západnú tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov. Loď nanovo zaklenuli a zmenil sa aj vstup do kostolíka – južný portál zamurovali a vytvorili nový, doteraz používaný vstup zo západnej strany, pred ktorým postavili drevenú predsieň - žobračovňu. Románske okná na južnej strane lode boli zamurované a nahradené súčasnou dvojicou okien s polkruhovým záklenkom. V južnej stene apsidy bolo prerazené kruhové okno. V roku 1756 bolo taktiež zmenené patrocínium sv. Ondreja na dodnes používané - sv. Rodiny.
V roku 1845 zbúrali kvôli zlému stavu gotickú sakristiu a nahradili ju novou prístavbou k južnej stene apsidy. V tejto súvislosti zamurované južné okno nahradili o niečo menším vytvoreným v severnej stene apsidy. Osvetlenie lode kostolíka zlepšilo nové okno na severnej strane lode, nad zamurovaným vstupom do zbúranej sakristie. V roku 1851 vymenili celý krov objektu a opravili strešnú vežičku.
V rokoch 1925 – 26 sa uskutočnila ďalšia obnova objektu – bola vymenená strešná krytina a vymaľovali interiér. V západnej polovici lode pribudla murovaná tribúna.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostolík v roku 1963. Podrobný pamiatkový výskum spojený s obnovou sa realizoval v rokoch 1967-68. V rámci nej bola odstránená omietka v celom exteriéri, čo prinieslo objavy zamurovaných vstupov do lode, sakristie, ako aj románskych okien. Realizovaná obnova napokon nerešpektovala odporúčania pamiatkarov, čo si najmä prejavilo v podobe nevyhovujúcej cementovej fasády a otáznej prezentácie zamurovaných okien a vstupov.
V roku 2009 bolo na pokyn pamiatkarov vyrúbaných niekoľko stromov západne od kostolíka, ktoré ho tienili a zakrývali. V posledných rokoch sa realizovala obnova kostolíka - v roku 2012 bola vymenená strešná krytina a opravená vežička. O rok neskôr sa začal odborný výskum pamiatky, ktorý pomohol objasniť jej architektonický vývoj a spresnil datovanie vzniku.
V roku 2014 došlo k odstráneniu cementovej omietky a prezentovaniu stredovekých detailov - zamurovaného južného ústupkového portálu, spodného sokla stien a odkrytiu spodnej časti východného okna apsidy. Tri románske okná na južnej fasáde sú prezentované len odlišnou farbou omietky. Naznačené vstupy do zaniknutej severnej sakristie a na kazateľnicu boli zamurované, keďže v románskej etape ešte neexistovali.

Zaujímavosti:
- Poloha kostolíka na okraji zástavby pri potoku má dodnes osobitú atmosféru.
- Doteraz bol datovaný len všeobecne do 12. storočia na základe prvej písomnej zmienky o Gáni už v roku 1113. Najnovší výskum datuje kostolík presnejšie, do obdobia prelomu 12. a 13. storočia. Aj tak si však udržal primát najstaršej zachovanej stavby v regióne.
- Vonkajšie fasády kostolíka sú zdobené slepými arkádami, čo je ozdobný prvok typický pre tehlové románske stavby. Nájdeme ich napríklad v Novej Dedinke, Šaštíne-Strážach, Čiernom Brode-Hedi či na apside kostolíka vo Veľkých Chyndiciach. Oproti nim sú však jedinečné v tom, že medzi oblúkmi sú oveľa väčšie rozostupy.
- Nie je jasné, ako slepé arkády vyzerali prvej stavebnej etape, do úvahy pripadá striedanie podstrešného oblúčikového vlysu s lizénami alebo dodnes zachované riešenie so širokými oblúkmi arkád. Súčasná podoba fasád je výsledkom obnovy v roku 1968, ktorá na západnej strane skombinovala slepé arkády z prvej a druhej stavebnej etapy.
- Na východnej strane apsidy sa zachovalo pôvodné románske okno, ktoré v interiéri zakrýva oltár, na južnej strane lode sú zvonka naznačené románske okenné otvory.
- Na južnej strane lode je prezentovaný zamurovaný románsky ústupkový portál, typologicky príbuzný s portálmi v Bíni (rotunda) alebo Veľkých Chyndiciach. Pôvodne vystupoval pred fasádu steny, o čom svedčia stopy po osekaní muriva.
- Kostolík je v interiéri väčší ako pri pohľade zvonku, kvôli navýšeniu úrovne terénu v okolí.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na virtualtravel.sk.
- Kostolík je vyobrazený na celinovej obálke - personalizovanej, ktorá bola vydaná v roku 2013 k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
- Románske kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Malá Mača, Križovany nad Dudváhom, Majcichov či Čierny Brod-Heď.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi. V súčasnosti bola ukončená obnova fasád, keď odstránili brizolitovú omietku a nahradili ju novou vhodnejšou okrovej farby. Navštívili sme ho v apríli 2008 a 2009, v máji 2010, septembri 2013, novembri 2014, januári 2016 a júli 2020.

Bohoslužby: v pondelok a piatok o 8.00 h, utorok a stredu o 17.00 h, v štvrtok a sobotu o 16.00 h, v nedeľu o 7.30 a 9.00 h.

Praktické informácie
Obec leží v trojuholníku tvorenom mestami Sládkovičovo (cca 7 km), Sereď (cca 7 km) a Galanta (cca 5 km) pri železnici spájajúcej Galantu a Trnavu. Kostolík sa nachádza na okraji obce, napravo od hlavnej cesty vedúcej do Veľkej Mače. Areál kostolíka je voľne prístupný. Kontakt na miestny farský úrad: 031/ 780 50 39.
GPS: 48.233742243, 17.716191709

Literatúra:
- Haviarová, M. - Haviar, T. - Gojdič, I.: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum rímskokatolíckeho Kostola sv. Rodiny č. ÚZPF 3, Gáň. Nepublikovaný materiál, jún 2013.
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1A39).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly, Dajama, Bratislava 2009.

Web
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2296
- http://gan.fara.sk
https://www.obecgan.sk/obec-1/historia/
https://www.dokostola.sk/kostol/411797-svatej-rodiny

esteban

Ďalšie články o Gáni: Ostať sám sebou..., Z nášho itinerára