Nová Dedinka

Patrocínium: pôvodne sv. Filipa a Jakuba, dnes Premenenia Pána

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na umelej vyvýšenine za obcou v areáli cintorína

Stručný popis: románsky tehlový kostolík s polygonálnym presbytériom a malou vežičkou na streche

História
Pôvodne bol kostol postavaný niekedy v prvej polovici 13. storočia ako klasický typ románskej stavby s pozdĺžnou loďou, západnou emporou, polkruhovou apsidou a predstavanou vežou. Patrí do skupiny tehlovej architektúry juhozápadného Slovenska podľa všetkého inšpirovanej  benediktínskym kostolom v Diakovciach.
Vzhľadom na miesto stavby sa už krátko po dostavbe objavili problémy so statikou, ktoré riešili pristavaním oporných pilierov. V 14. storočí dostal kostolík freskovú výzdobu.
V nasledujúcich desaťročiach však napriek stavebným úpravám došlo k zrúteniu apsidy, veže a empory, čo si vyžiadalo strhnutie celého západného priečelia.
V polovici 16. storočia bol kostol obnovený. Znovu postavené bolo západné priečelie, teraz však už bez veže, a apsida bola prestavaná na šesťbokú svätyňu nie celkom pravidelného tvaru. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v 17. a 18. storočí.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. V druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa začala pripravovať rekonštrukcia kostola, čo si vyžiadalo archeologický a pamiatkarsky výskum (od 1987). V roku 2008 dostal nový zvon.
Projekt komplexného reštaurovania fasád sa začal v roku 2015. Po výskume sa samotné reštaurátorské práce uskutočnili v rokoch 2018 - 2019 a v roku 2022 (západná fasáda lode). V rámci neho bol napríklad odkrytý rímsový vlys na južnej strane lode a identifikované zvyšky muriva odstránenej románskej apsidy. Taktiež bol rekonštruovaný tvar románskeho sokla medzi lizénami na lodi.

Zaujímavosti
- Kostolík stojaci uprostred polí predstavuje dodnes veľmi peknú ukážku zasadenia stredovekých chrámov do kultúrnej krajiny.
- Kostol je postavený na umelej vyvýšenine – mohyle, pravdepodobne zo staršej doby železnej. Lokalita bola vybraná pre zdôraznenie významu stavby na rovine i kvôli lepšej ochrane pred záplavami. 
- Fasáda južnej a najmä severnej steny lode kostolíka je zdobená lizénami prepojenými v hornej časti oblúčikmi, čím vznikol rad slepých arkád. Toto riešenie je využité aj v kostolíku v Šaštíne-Strážach. V západnej časti južnej steny lode sa nachádza krátky úsek odlišného oblúčikového vlysu.
- Na južnej stene dopĺňa slepé arkády ako ďalší ozdobný prvok rímsový vlys vytvorený zvislo uloženými tehlami oddelených od seba medzerami. Takýto vlys nájdeme ešte v Diakovciach, Horných Zeleniciach či Boldogu
- V kútoch medzi loďou a presbytériom sa zachovali na južnej i severnej strane krátky úseky muriva románskej apsidy, pôvodne šlo o lizény, pričom na severnej strane aj s nábehom na oblúčikový vlys. Možno tak predpokladať, že exteriér apsidy bol zdobený podobne ako loď slepými arkádami.
- Presbytérium oddeľuje od lode zdvojený víťazný oblúk. Keďže nová svätyňa bola nižšia ako pôvodná apsida, do románskeho víťazného oblúka bol vložený nový, gotický.
- V interiéri kostolíka sa zachovali gotické fresky zo 14. storočia, z nich sä prezentované obrazy archanjela Michala vážiaceho duše, sv. Kataríny a sv. Mikuláša.
- Pri výskume bola pod dlážkou lode objavená kamenná románska krstiteľnica. V súčasnosti je umiestnená sa v expozícii Západoslovenského múzea v Trnave. V interiéri sa nachádza ďalšia hrubo opracovaná kamenná, zrejme tiež krstiteľnica.
- Pri zadnej stene lode pod drevenou tribúnou sa nachádza opracovaný kamenný blok z gotického portálu.
- Kostolík sa dostal aj do hlavičky internetovej stránky www.apsida.sk :).
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Bernolákovo, Most pri Bratislave a Kostolná pri Dunaji.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Veľký Biel. Exteriér stavby je po nedávnom reštaurovaní v dobrom stave.  

Bohoslužby: príležitostne počas roka a 6. augusta na sviatok Premenenia Pána.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 9 km od Senca. Kostolík stojí mimo obce v areáli cintorína a je prístupný po asfaltovej ceste. Pri jeho bráne sa nachádza aj informačná tabuľa. Kontakt na faru (Veľký Biel) - 02/ 459 16 220.
GPS: 48.180502431, 17.366817892

Literatúra
- Krchňák, A. – Pleidel, M. – Kružlík, T.: Nová Dedinka – Šáp, Rímskokatolícky Kostol Premenenia Pána. Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác fasád kostola, 2018 – 2022. Nepublikovaný materiál.
- Füryová, K.: Románsky kostol v Novej Dedinke. In: Zborník SNM - Archeológia, roč. LXXXVIII/1994, č. 4, str. 53 - 62. Dostupné v elektronickej podobe.
- Bašo, M., Šoltésová, D.: Románsky kostol sv. Filipa a sv. Jakuba. In: kol. aut.: Nová Dedinka. Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba. Malá vlastivedná knižnica č. 136, Vydavateľstvo KT, Komárno 2000.
- Kresánek, P.:  Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1A15).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/reg...
- www.novadedinka.sk/kostol-sv-filipa-a-sv-jakuba
https://www.novadedinka.sk/kostol-sv-filipa-a-sv...
https://genpic.zoznam.sk/sk/lokality/493
https://dobrodruh.sk/clanok/premenenie-pana-v-no...

esteban
11. 8. 2008, upravený 16. 8. 2012, 27. 6. 2015, 23. 10. 2016 a 17. 3. 2024

Ďalšie články o Novej Dedinke: Z nášho itinerára

Za pomoc a ochotu ďakujeme reštaurátorovi Mgr. Art Michalovi Pleidelovi zo združenia Restau.Art.