Nová Dedinka

Patrocínium: pôvodne sv. Filipa a Jakuba, dnes Premenenia Pána

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na umelej vyvýšenine za obcou v areáli cintorína

Stručný popis: románsky tehlový kostolík s polygonálnym presbytériom a malou vežičkou na streche

História
Pôvodne bol kostolík postavaný niekedy v prvej polovici 13. storočia ako klasický typ románskej stavby s pozdĺžnou loďou, západnou emporou, polkruhovou apsidou a predstavanou vežou. Patrí do skupiny tehlovej architektúry juhozápadného Slovenska podľa všetkého inšpirovanej  benediktínskym kostolom v Diakovciach.
Vzhľadom na miesto stavby sa už krátko po dostavbe objavili problémy so statikou, ktoré riešili pristavaním oporných pilierov. V 14. storočí dostal kostolík freskovú výzdobu.
V nasledujúcich desaťročiach však napriek stavebným úpravám došlo k zrúteniu apsidy, veže a empory, čo si vyžiadalo strhnutie celého západného priečelia.
V polovici 16. storočia bol kostol obnovený. Znovu postavené bolo západné priečelie, teraz však už bez veže, a apsida bola prestavaná na šesťbokú svätyňu nie celkom pravidelného tvaru.
V druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa začala pripravovať rekonštrukcia kostola, čo si vyžiadalo archeologický a pamiatkársky výskum (od 1987).

Zaujímavosti
- Kostolík je postavený na umelej vyvýšenine – mohyle, pravdepodobne zo staršej doby železnej. Lokalita bola vybraná pre zdôraznenie významu stavby na rovine i kvôli lepšej ochrane pred záplavami. Aj dnes si tak zachoval dominantné postavenie v krajine.
- Fasáda južnej a najmä severnej steny lode kostolíka je zdobená lizénami prepojenými v hornej časti oblúčikmi, čím vznikol rad slepých arkád. Toto riešenie je využité aj v kostolíku v Šaštíne-Strážach. V západnej časti južnej steny lode sa nachádza krátky úsek odlišného oblúčikového vlysu.
- Presbytérium oddeľuje od lode zdvojený víťazný oblúk. Keďže nová svätyňa bola nižšia ako pôvodná apsida, do románskeho víťazného oblúka bol vložený nový, gotický.
- V interiéri kostolíka sa zachovali gotické fresky zo 14. storočia, z nich sä prezentované obrazy archanjela Michala vážiaceho duše, sv. Kataríny a sv. Mikuláša.
- Pri výskume bola pod dlážkou lode objavená kamenná románska krstiteľnica. V súčasnosti je umiestnená sa v expozícii Západoslovenského múzea v Trnave. V interéri sa nachádza ďalšia hrubo opracovaná kamenná "nádoba", zrejme tiež krstiteľnica..
- Pri zadnej stene lode pod drevenou tribúnou sa nachádza opracovaný kamenný blok z gotického portálu.
- Kostolík sa dostal aj do hlavičky internetovej stránky www.apsida.sk :).
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Bernolákovo, Most pri Bratislave a Kostolná pri Dunaji.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť Veľký Biel. Po rekonštrukcii spred cca 20 rokov je v pomerne dobrom stave. V roku 2008 dostal nový zvon. Navštívili sme ho v lete 2005, na jeseň 2007, v auguste 2008, januári 2010, máji 2012 a apríli 2016.

Bohoslužby: príležitostne počas roka a 6. augusta na sviatok Premenenia Pána.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 9 km od Senca. Kostolík nájdete v poli 700 metrov východne od miestnej časti obce Dedinka pri Dunaji a 1200 metrov južne od druhej časti s menom Nová Ves pri Dunaji. Pôvodne išlo o dve samostatné obce, ktoré boli v roku 1960 spojené do terajšej Novej Dedinky. Kostolík prístupný po asfaltovej ceste a dá sa k nemu bez problémov dostať, keďže je súčasťou stále využívaného cintorína. Pri jeho bráne sa nachádza aj informačná tabuľa. Kontakt na faru (Veľký Biel) - 02/ 459 16 220.
GPS: 48.180502431, 17.366817892

Literatúra
- Bašo, M., Šoltésová, D.: Románsky kostol sv. Filipa a sv. Jakuba. In: kol. aut.: Nová Dedinka. Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba. Malá vlastivedná knižnica č. 136, Vydavateľstvo KT, Komárno 2000.
- Kresánek, P.:  Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1A15).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.novadedinka.sk/kostol-sv-filipa-a-sv-jakuba
- www.novadedinka.sk/kostoly-v-obci

esteban

Ďalšie články o Novej Dedinke: Z nášho itinerára