Bernolákovo

Patrocínium: sv. Štefana Uhorského

Vznik: okolo polovice 12. storočia

Poloha: na hradnom kopci na juhozápadnom okraji obce

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostol s polygonálnym gotickým presbytériom, predstavanou vežou a s neskoršími prístavbami

História
Kostolík postavili niekedy okolo polovice 12. storočia na okraji hradného kopca v polohe Várdomb (maď. Hradný vrch) ako jednoloďovú stavbu bez veže a s polkruhovou apsidou. Materiálom boli opracované kamenné kvádre, ktoré, podobne ako v Boldogu, mohli pochádzať zo staršej rímskej stavby.
Podľa niektorých výskumníkov bola románska stavba postavená v jednej etape v 12. storočí, iní zasa zastávajú názor, že pôvodný kostolík postavený okolo roku 1160 prešiel ešte v prvej tretine 13. storočia veľkou prestavbou, v rámci ktorej pribudla na západnej strane aj vstavaná veža. Túto verziu by potvrdzoval aj geofyzikálny výskum, ktorý zachytil v západnej časti súčasnej lode murivo zrejme pôvodnej západnej steny lode.
V 14. storočí bol kostol prestavaný a dostal súčasné presbytérium, ktoré priamo nadväzuje na múry lode podobne ako v neďalekom Boldogu. Zaklenuté je krížovou rebrovou klenbou a osvetľujú ho tri (pôvodne štyri) okná s lomeným záklenkom.
Ďalšie úpravy boli vykonané v prvej polovice 17. storočia, zrejme vynútené zlým stavom objektu - v roku 1634 sa uvádza, že je spustnutý a hrozí mu zrútenie. Podľa všetkého v tomto období pribudla k severnej strane presbytéria prístavba (pravdepodobne sakristia).
V neskorobarokovom slohu bol kostol prestavaný v prvej polovici 18. storočia. Na úroveň presbytéria boli zvýšené obvodové múry lode, ktorá bola taktiež nanovo zaklenutá. V tejto dobe pristavali novú vežu a severnú kaplnku.
V 19. storočí bol upravovaný krov a v rámci toho došlo aj k zvýšeniu západného štítu lode. Posledná významná úprava sa udiala v prvej polovici 50. rokov minulého storočia, keď bola zbúraná sakristia na severnej strane a nahradená pozdĺžnou prístavbou. Na južnej strane kostola bola postavená nová sakristia a kaplnka Božieho hrobu, ako aj zádverie pred vstupom do nej zo severnej strany. Z fasád odstránili staré omietky až na murivo a nanovo ich omietli s využitém nevhodného cementu. Takto vynovený kostol bol vysvätený 6. novembra 1955.
Menšie úpravy pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1996 vynovili strechu a strešnú krytinu, ktorú potom opäť vymenili za novú na prelome tisícročí. v roku 2004 sa realizoval rozsiahly pamiatkový výskum, ktorý posunul datovanie vzniku stavby už do 12. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol stojí v dominantnej polohe (pravdepodobne v areáli zaniknutého hradu Čeklís) a predstavuje veľmi peknú ukážku zasadenia sakrálnej stavby v krajine.
- O románskom pôvode stavby sa len špekulovalo, oficiálne bola datovaná do 14. storočia. Až výskum v roku 1987 posunul toto datovanie do 12. storočia, čo bolo preukázané v roku 2004, keď boli odkryté románske časti stavby a viaceré architektonické detaily.
- Hoci bol kostol viackrát prestavaný, o jeho románskom pôvode dnes svedčí viacero zachovaných prvkov, ako aj odkryté kvádrové murivo v západnej časti lode. Románska stavba mala rovnakú šírku lode (9 m) ako súčasný objekt, jej obvodové múry však boli o 120 cm nižšie.
- Tri zamurované románske okná sú tvarovo blízke oknám kostolíka v Kalinčiakove. Menšie z nich, najbližšie k západnému priečeliu kostola, osvetľovalo zrejme západnú emporu.
- Za pozornosť stojí aj zoomorfná podstrešná konzola na juhozápadnom nároží lode v tvare býčej hlavy, veľmi podobná konzolám z Boldogu. Na opačnom, severozápadnom nároží je zobrazené písmeno T (grécke tau) ako mnohovýznamový symbol obety Krista na kríži.
- V severozápadnom nároží severnej kaplnky je prezentovaná sekundárne zamurovaná hlavica románskeho stĺpika.
- Do jedného z oporných pilierov gotického presbytéria bola osadená časť románskej náhrobnej dosky (podľa iných zdrojov ide o časť oltára - antependium) z kameňa ozdobenej motívom prenosného kríža v kruhu, mierne naklonenom pôvodne do ľavej strany, ako symbol naklonenej hlavy Krista na kríži. Dopĺňajú ho ružicami, ľalia, strom/palma a ďalšie symboly. Pri osadení ju otočili o 90 stupňov.
- Pri kostole sa nachádza jednoduchá kamenná krstiteľnica z románskeho obdobia, už bez podstavca. Ešte v nedávnej minulosti slúžila ako kvetináč. Má priemer 90 cm a výšku 55 cm.
- Gotické obdobie prezentuje presbytérium s oknami s lomeným oblúkom a jeho krížová rebrová klenba.
- Z čias prestavby začiatkom 17. storočia sa zachovali v románskom murive vyryté mená s letopočtami, ktoré môžu podľa niektorých označovať darcov, za podpory ktorých bol kostolík upravovaný.
- Koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia vytvorili pri južnej fasáde presbytéria kryptu. Nachádza sa mimo samotného kostola a vchádza sa do nej z priestoru predsiene. Pochovaní sú v nej členovia šľachtického rodu Esterházyovcov.
- V roku 1952 osadili do troch okien presbytéria farebné vitráže, ktoré navrhol známy maliar a grafik František Kráľ.
- V blízkosti kostola sa nachádza ruina stredovekého hradu Čeklís s modernou vodárenskou vežou a o čosi ďalej barokový kaštieľ.
- Stredoveký kostolík nájdeme aj v susednej obci Nová Dedinka.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám Rímskokatolíckej cirkvi. V posledných rokoch prešiel obnovou, ktorej súčasťou bol aj architektonický prieskum. Ten odkryl románske jadro stavby. Kostol bol upravený do podoby z čias ranobarokovej prestavby s prezentovaním stredovekých častí - odkryté murivo románskej lode a gotického presbytéria. Kostol sme navštívili v októbri 2008, februári 2009, auguste 2011, februári 2016, októbri 2017 a apríli a októbri 2018.

Bohoslužby: v pondelok až piatok o 18.00 hod, v sobotu o 8.00 hod. a v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Bernolákovo (pôvodne Čeklís) sa nachádza cca 18 km severovýchodne od Bratislavy. Kostol je v dominantnej polohe na návrší, ktorá vynikne najmä z južnej strany. Stojí neďaleko barokového kaštieľa v opevnenom areáli, ktorý je prístupný východnou bránou. Pred kostolom sa nachádza aj informačná tabuľa, ktorá v niekoľkých jazykoch predstavuje jeho dejiny a takisto pôdorys stavby. Kontakt na farský úrad - 02/ 45 993 101.
GPS: 48.199349331, 17.289433479

Literatúra
- Sabadošová, E. - Havlík, M.: Výskum fasád Kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove. In: Monumentorum Tutela č. 17, Pamiatkový úrad SR, 2006, str. 17 - 26.
- Slivka, M.: Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského MUSAICA, roč. XXVI, Bratislava 2009, str. 189 - 210.
- Duchoň, M. - Turcsány, J. (zost.): Bernolákovo 1209 - 2009. Dejiny obce. Obec Bernolákovo, 2009.
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku II. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2016.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T74).

Web
- https://hradceklis.webnode.com/kostol-sv-stefana-krala/newscbm_423044/20/
- www.fara.sk/bernolakovo
- www.dokostola.sk/kostol/410149-farsky-kostol-sv-stefana-uhorskeho
- https://sk.wander-book.com/kostol-sv-stefana-uhorskeho-kraa-v-bernolakov...

esteban