Kalinčiakovo

Patrocínium: pôvodne sv. Anny, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: cca polovica 12. storočia

Poloha: uprostred dediny na malom kopčeku

Historický región: Hont

Stručný popis: kamenný emporový románsky kostol s obdĺžnikovou loďou, polkruhovou apsidou a predstavanou barokovou vežou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe na brehu riečky Sikenica ako jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou emporou, typickú pre románske obdobie. Ako jeho staviteľov uvádza kanonická vizitácia z 18. storočia rod Šimoniovcov.
Prvá zmienka o obci sa zachovala z roku 1290 a tunajší farár sa spomína aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337, podľa ktorých farnosť patrila k tým bohatším.
V roku 1655 mal byť kostolík násilne prevzatý kalvínmi, ktorým patrí aj v súčasnosti. Okolo roku 1682 dostala loď nový trámový strop. Opravená mala byť aj strecha, na ktorej sa spomína malá drevená vežička s dvoma zvonmi.
V roku 1830 bol kostolík schátraný so zatekajúcou a poškodenou strechou i krovom. Zlý stav objektu ešte zhoršil požiar v roku 1832. To si vyžiadala obnovu, ktorá trvala niekoľko rokov. V tomto období už mal kostolík západnú predstavanú vežu, posunutá mierne smerom na sever od stredovej osi. V roku 1835 dostal kostolík nový strop lode, krov i strechu. V roku 1838 bol z veľkej často omietnutý a došlo aj k zvýšeniu veže a jej novému zastrešeniu.
Od 70. rokov 19. storočia sa o kostolík začali zaujímať aj vtedajší pamiatkari, pričom z roku 1878 sa zachoval podrobnejší popis stavby od známeho I. Henszlmana, ktorý ju datoval do prvej polovice 13. storočia.
Na začiatku druhého desaťročia minulého storočia sa stav objektu zhoršil a objavili sa aj problémy so statikou a vlhkosťou. Preto štátne orgány rozhodli o pridelení finančnej dotácie na obnovu, k tej však už nedošlo kvôli prvej svetovej vojne. Podarilo sa ju zrealizovať až v roku 1932. Počas rekonštrukčných prác boli objavené zamurované románske okná a portál. Z románskej lode a apsidy bola taktiež odstránená omietka a odhalené kvalitné románske murivo.
Počas bojov druhej svetovej vojny bola vážne poškodená veža kostolíka a reálne hrozilo jej zrútenie. Objavili sa praskliny v muriva a celá veža sa odchýlila o zvyšku stavby o 10 cm. Oprava sa napokon uskutočnila v rokoch 1958 – 1959.
V roku 2002 kostolík zasiahol blesk, ktorý poškodil murivo lode. Posledné práce sa vykonali v rokoch 2003 a 2004, kedy boli nanovo omietnuté a natreté oporné piliere a veža. Takisto strecha bola pokrytá novými drevenými šindľami.
V roku 2016 sa realizovali ďalšie práce na streche vďaka finančnej podpore z Plánu Rómer Flóris, ktorý spustila v roku 2015 maďarská vláda.

Zaujímavosti
- Kostolík je jednou z najkrajších a najautentickejšie vyzerajúcich sakrálnych pamiatok z románskeho obdobia na Slovensku. Stavitelia pri jeho stavbe uplatnili prakticky všetky typické dekoratívne prvky románskeho slohu – kvádrové murivo, oblúčikový vlys, lizény či kvadratické hlavice stĺpov.
- Pôvodne sa kostolík stotožňoval s neďalekým, dnes už zaniknutým Kostolom sv. Martina a Štefana v obci Bratka, ktorého vysvätenie sa spomína v listine k roku 1156.
- Obec s kostolíkom sa nachádzala na starej ceste spájajúcej kráľovské a neskôr arcibiskupské sídlo v Ostrihome s centrom Tekova – mestom Starý Tekov.
- Až donedávna nebolo známe, komu bol kostolík pôvodne zasvätený. Patrocínium sv. Anny sa našlo iba v jedinej kanonickej vizitácii farnosti v Mýtnych Ludanoch z roku 1761, keďže v 17. storočí prešiel do rúk kalvínom, ktorí prestali používať pôvodné patrocínium.
- Pri oprave v roku 1932 sa ukázalo, že časť oblúčikového vlysu, ktorý zdobil apsidu po celom jej obvode bola v minulosti dorobená len z malty, keďže pôvodné murivo bolo opravované. Zachovalo sa tak len 5 oblúčikov na južnej strane a tri na severnej.
- Fasádu apsidy zdobili aj lizény obdĺžnikového prierezu. Nájdeme ich tam štyri.
- Kostolík mal dva románske portály. Južný, dodnes používaný a protiľahlý na severnej strane, ktorý pri barokovej prestavbe zamurovali. Tvar južného portálu predstavuje jednoduché riešenie s pravouhlým dverným otvorom a iba naznačeným polkruhovým tympanónom. Na túto formu nadväzujú o čosi pokročilejšie portály kostolíka v Klížskom Hradišti a rotundy v obci Baďan, kde je už polkruh tympanónonu stvárnený priestorovo.
- V hornej časti južnej steny lode sa nachádza kameň s jedným oblúčikom vlysu a zuborezom.
- Na severnej strane lode sa okrem zamurovaného portálu nachádza aj štrbinové okno, čo by mohlo naznačovať existenciu dôležitej stavby severne od kostolíka v románskom období.
- Oblúky empory sú podopreté dvoma stĺpikmi s kvadratickými hlavicami. Takéto riešenie je na Slovensku netradičné a nezachovalo sa v žiadnom inom kostolíku.
- Po požiari v roku 1832 boli zatreté dovtedy viditeľné nástenné maľby v interiéri. Spomínajú sa nebeské telesá a zvieratá.
- Podlahu v lodi tvorí udupaná hlina.
- Pôvodne bol kostolík obohnaný pevnostným múrom, do dnešných čias sa z neho zachovali už len nepatrné zvyšky.
- Pri kopaní základov pre rodinný dom cca 20 metrov od kostolíka bol v roku 2009 objavený cintorín s hrobmi datovanými do 10. - 12 . storočia.
- Traduje sa, že kostolík mal byť spojený podzemnou chodbou s Levickým hradom.

Súčasný stav
Kostolík v Kalinčiakove (maď. Hontvarsány) patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, pod farnosť Levice, a je v pomerne dobrom stave po posledných rekonštrukciách, neomietnuté murivo je však vystavené poveternostným podmienkam a zvetráva. Zastrešenie je bez dažďových odkvapov a zvodov. Kostolík sme navštívili v lete 2006, vo februári 2008, apríli 2010, februári 2011, máji a júli 2016.

Bohoslužby: každú sobotu o 8.30 hod. v maďarskom jazyku.

Praktické informácie
Obec je dnes mestskou časťou Levíc, nachádza sa 5 km juhovýchodne od mesta na ceste smerom do Šiah. Kostolík je hneď pri tejto hlavnej ceste a autobusovej zastávke. Kontakt na pána farára – 036/622 20 80.V prípade záujmu o návštevu kostolíka je možné obrátiť sa aj na Levickú informačnú agentúru: 036/ 63 18 037, 0903 237 037.
GPS: 48.200048357, 18.659374416

Literatúra
- Vincze, L. – Žažová, H.: Románsky kostol v Leviciach – Kalinčiakove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2017, č. 2, str. 50 – 53.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Martin 1943.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Žažová, H.: Romanika v zrkadle písomných prameňov. In: Monumentorum tutela č. 22, Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2010, str. 364 - 377.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Informácie Krajského pamiatkového úradu v Nitre, júl 2006.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava, 2009.

Web
- www.levice.sk/kalinciakovo
- http://www.lia.mskslevice.sk/page/7196/kalinciakovo
- http://reformata.sk/mutat/3382/
- https://mylevice.sme.sk/c/20533432/romansky-kostol-pri-leviciach-je-pova...

esteban

Ďalšie články o Kalinčiakove: Z nášho itinerára...