Veľký Klíž-Klížske Hradište

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: 1. tretina 12. storočia

Poloha: na svahu na okraji obce uprostred cintorína

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a valcovou vežou

História
Drobnú kamennú stavbu postavili niekedy v priebehu prvej tretiny 12. storočia pôvodne ako zemepanský kostolík a zachovala sa dodnes bez neskorších prestavieb. Skladá sa z pozdĺžnej lode, východnej polkruhovej apsidy a asymetricky pripojenej valcovej veže, v ktorej je vretenové schodisko na emporu.
Stavba bola ešte v roku 1828 v dobrom stave, v nasledujúcich desaťročiach však začala postupne chátrať, zrejme aj v súvislosti  s tým, že v obci si postavili v roku 1801 nový väčší kostol. V 30. rokoch minulého storočia už stál bez strechy. Obnovy sa ujal historik umenia a pamiatkar Václav Mencl v roku 1936, vďaka nemu bol kostolík komplexne obnovený a dostal novú strechu, plochý strop i drevenú emporu. K novej výzdobe interiéru, ktorú mal realizovať Ľudovít Fulla, však už nedošlo kvôli udalostiam rokov 1938 - 39.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. V roku 2023 sa uskutočnil odber vzoriek dreva na dendrochronológiu, vďaka ktorej sa podarilo spresniť datovanie vzniku kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík vo vyvýšenej polohe nad obcou sa zachoval v pôvodnej románske podobe a predstavuje tak krásnu ukážku tohto slohu, umocnenú neomietnutým kamenným murivom.
- Dendrochronologický výskum vzoriek dreva priniesol datovanie vyťatia stromu použitého na lešenie pri stavbe na zimu rokov 1125/1126. 
- V murive kostola bola identifikovaná zmena použitého stavebného materiálu, čo by mohlo naznačovať zložitejší stavebný vývoj alebo využitie materiálu z inej stavby.
- Nezvyčajným riešením je valcová veža na juhozápadnom priečelí, posunutá asymetricky doľava. Na Slovensku dnes nemá obdobu, archeologickým výskumom bol ale odkrytý chrám s valcovou vežou v Krásne.
- Stavba patrí medzi najmenšie románske kostolíky na našom území, keď vnútorné rozmery lode sú len cca 3,9 m x 5,3 m.
- Na kostolíku sa zachovali aj pôvodné štrbinové okná – dve na južnej strane lode, jedno v osi apsidy a jedno na veži.
- Na pravej strane juhozápadného priečelia sa nachádza jednoduchý románsky portál s rovným nadpražím, ktoré odľahčuje plytko zapustený polkruhový  tympanón. Typologicky stojí medzi portálom kostolíka v Kalinčiakove, ktorý má polkruhový tympanón naznačený len v murive, a portálom rotundy v Baďani, kde je už polkruh oveľa hlbší. 
- Pod strechou na všetkých nárožiach sú osadené kamenné konzoly zdobené reliéfom kríža.
- Apsida je zaklenutá pôvodnou konchou, na ktorej sa zachoval nepatrné zvyšky fresiek, zachytené pri rekonštrukcii v 30. rokoch minulého storočia.
- V apside zostala už len oltárna menza, mierne vyosená smerom na sever, čo má symbolizovať na pravú stranu sklonenú hlavu Krista na kríži. 
- Na západnej strane lode je drevená empora, ktorá mala pôvodne siahať až do polovice lode.
- Kostolík sa stal v roku 2002 dostal na známku Slovenskej pošty, ktorá ho vydala spolu s ranorománskou rotundou v Skalici a katedrálou v Spišskej Kapitule.
- V obci stál benediktínsky kláštor, ktorý sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch možno už v roku 1230. Sfalšované listiny kladú jeho vznik do obdobia panovania svätého Ladislava v 11. storočí. Kostolík sv. Michala by mohol byť podľa niektorých odborníkov pôvodným kláštorným kostolom, keďže v tomto prípade  išlo o malý kláštor zrejme založený miestnym zemepánom. Benediktínske opátstvo tu existovalo do roku 1562, kláštor neskôr využívali dominikáni aj klarisky. Po kláštorných budovách sa zachovali len zvyšky múrov vo farskej záhrade.
- Anton Arpáš z Archeologického ústavu SAV vyrobil model kostolíka v mierke 1:50. Vidieť ho môžete v expozícii Ponitrianskeho múzea v Nitre.
- Stavba patrí medzi oblúbené aj medzi tvorcami papierových vystrihovačiek - vytvoril ju Ondřej Hejl (vyšla v mierkach 1:120 a 1:150) i Tomáš Hrebík (1:120).
- Obec a okolie je bohaté aj na ďalšie pamiatky. Na kóte Michalov vrch stál hrad z 11. storočia, založený na mieste pravekého hradiska, na Vrchhore dodnes stojí zrúcanina renesančného kostola z roku 1706 a baroková kaplnka z roku 1740.
- Pôvodne románsky kostol sa nachádza aj v neďalekej obci Klátová Nová Ves – Sádok. V Turčiankach, Krnči a Krásne archeológovia vykopali základy románskych kostolov, pričom v Krásne je pôdorys prezentovaný. 

Súčasný stav
Kostolík stojí na doteraz využívanom cintoríne, na liturgické účely sa už nevyužíva. Je v relatívne dobrom stave, bez vnútorného vybavenia. Miestne OZ Tu žijeme - hic vivo pripravilo plán pamiatkovej obnovy objektu, ktorá sa v prvej fáze týka zastrešenia. V roku 2023 sa uskutočnil výskum, ktorý spresnil datovanie vzniku stavby na základe dendrochronológie.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Klížske Hradište je súčasťou obce Veľký Klíž, ktorá sa nachádza južne od Partizánskeho a cca 20 km východne od Topoľčian. Do obce sa dá dostať od Klátovej Novej Vsi cez Janovu Ves a Ješkovu Ves alebo cestou horšej kvality od Turčianok priamo do časti Klížske Hradište. Kostolík stojí voľne prístupný uprostred cintorína nad farským kostolom neďaleko centra obce. Je otvorený pre návštevníkov. Záujemcovia o výklad sa môžu ozvať na t. č. 0904 829 866.
GPS: 48.55759939, 18.373737931

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Bóna, M. - Choma, M.: Nové zistenia k datovaniu kostola sv. Michala v Klížskom Hradišti. In: Nový Clus, roč. XXIX/2024, č. 2, str. 3.
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 4. Slovensko v Uhorskom kráľovstve. Budmerice, Vydavateľstvo Rak Budmerice 2005.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L97).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.velky-kliz.sk
- http://militesnobiles.sk/kliz
https://pksoliwarski.blog.pravda.sk/2019/05/26/p...
https://www.batovany.sk/zabudnute-kostoliky-chra...
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svateho...
- http://martinisko.blog.sme.sk/Velky-Kliz-Klizske-Hradiste

esteban
jún 2009, upravené 24. 2. 2013, 12. 12. 2015 a 13. 3. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR a OZ Tu žijeme - hic vivo.