Veľký Klíž-Klížske Hradište

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: druhá tretina 12. storočia

Poloha: na svahu na okraji obce uprostred cintorína

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a valcovou vežou

História
Drobnú kamennú stavbu postavili niekedy v priebehu druhej tretiny 12. storočia pôvodne ako zemepanský kostolík a zachovala sa dodnes bez neskorších prestavieb. Skladá sa z pozdĺžnej lode (3,92 m x 5,33 m), východnej polkruhovej apsidy a asymetricky pripojenej valcovej veže, v ktorej je vretenové schodisko na emporu.
Stavba bola ešte v roku 1828 v dobrom stave, v nasledujúcich desaťročiach však začala postupne chátrať, zrejme aj v súvislosti  s tým, že v obci si postavili v roku 1801 nový väčší kostol. V 30. rokoch minulého storočia už stál bez strechy. Obnovy sa ujal historik umenia a pamiatkar Václav Mencl v roku 1936, vďaka nemu bol kostolík komplexne obnovený a dostal novú strechu, plochý strop i drevenú emporu. K novej výzdobe interiéru, ktorú mal realizovať Ľudovít Fulla, však už nedošlo kvôli udalostiam rokov 1938 - 39.

Zaujímavosti
- Kostolík vo vyvýšenej polohe nad obcou sa zachoval v pôvodnej románske podobe a predstavuje tak krásnu ukážku tohto slohu, umocnenú neomietnutým kamenným murivom.
- Nezvyčajným riešením je valcová veža na juhozápadnom priečelí, posunutá asymetricky doľava. Na Slovensku nemá obdobu.
- Na kostolíku sa zachovali aj pôvodné štrbinové okná – dve na južnej strane lode, jedno v osi apsidy a jedno na veži.
- Na pravej strane juhozápadného priečelia sa nachádza jednoduchý románsky portál s rovným nadpražím, ktoré odľahčuje plytko zapustený polkruhový  tympanón. Typologicky stojí medzi portálom kostolíka v Kalinčiakove, ktorý má polkruhový tympanón naznačený len v murive, a portálom rotundy v Baďani, kde je už polkruh oveľa hlbší. 
- Pod strechou na všetkých nárožiach sú osadené kamenné konzoly zdobené reliéfom kríža.
- Apsida je zaklenutá pôvodnou konchou, na ktorej sa zachoval nepatrné zvyšky fresiek.
- V apside zostala už len oltárna menza, mierne vyosená smerom na sever, čo má symbolizovať na pravú stranu sklonenú hlavu Krista na kríži. 
- Na západnej strane lode je drevená empora, ktorá mala pôvodne siahať až do polovice lode.
- Kostolík sa stal v roku 2002 dostal na známku Slovenskej pošty, ktorá ho vydala spolu s ranorománskou rotundou v Skalici a katedrálou v Spišskej Kapitule.
- V obci stál benediktínsky kláštor, ktorý sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch možno už v roku 1230. Sfalšované listiny kladú jeho vznik do obdobia panovania svätého Ladislava v 11. storočí. Kostolík sv. Michala by mohol byť podľa niektorých odborníkov pôvodným kláštorným kostolom, keďže v tomto prípade  išlo o malý kláštor zrejme založený miestnym zemepánom. Benediktínske opátstvo tu existovalo do roku 1562, kláštor neskôr využívali dominikáni aj klarisky. Po kláštorných budovách sa zachovali len zvyšky múrov vo farskej záhrade (dosiaľ neskúmané).
- Obec a okolie je bohaté aj na ďalšie pamiatky. Na kóte Michalov vrch stál hrad z 11. storočia, založený na mieste pravekého hradiska, na Vrchhore dodnes stojí zrúcanina renesančného kostola z roku 1706 a baroková kaplnka z roku 1740.
- Anton Arpáš z Archeologického ústavu SAV vyrobil model kostolíka. Vidieť ho môžete v expozícii Ponitrianskeho múzea v Nitre.
- Románsky kostolík sa nachádza aj v neďalekej obci Klátová Nová Ves – Sádok. V Turčiankach, Krnči a Krásne archeológovia vykopali základy románskych kostolov, pričom v Krásne sú zakonzervované a odkryté.

Súčasný stav
Kostolík stojí na doteraz využívanom cintoríne, na liturgické účely sa už nevyužíva. Je v relatívne dobrom stave, bez vnútorného vybavenia. Navštívili sme ho v júni 2009 a októbri 2015.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Klížske Hradište je súčasťou obce Veľký Klíž, ktorá sa nachádza južne od Partizánskeho a cca 20 km východne od Topoľčian. Do obce sa dá dostať od Klátovej Novej Vsi cez Janovu Ves a Ješkovu Ves alebo cestou horšej kvality od Turčianok priamo do časti Klížske Hradište. Kostolík stojí voľne prístupný uprostred cintorína nad farským kostolom neďaleko centra obce. Kľúče od kostola sú na obecnom úrade a u pani Kleštincovej, bývajúcej neďaleko kostolíka. Cestu k nej vám radi poradia v miestnych potravinách v centre obce. Počas víkendov zvykne byť kostolík otvorený.
GPS: 48.55759939, 18.373737931

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 4. Slovensko v Uhorskom kráľovstve. Budmerice, Vydavateľstvo Rak Budmerice 2005.
- Vlastivedný slovník obcí, zväzok III. Bratislava, Veda 1978.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L97).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.velky-kliz.sk
- http://militesnobiles.sk/kliz
- http://martinisko.blog.sme.sk/Velky-Kliz-Klizske-Hradiste

esteban