Klátova Nová Ves-Sádok

Patrocínium: Panny Márie Kráľovnej anjelov

Vznik: cca začiatok 12. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci

Stručný popis: románsko-gotický kostolík s obdĺžnikovou loďou, kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou renesančnou vežou

História
Počiatky kostolíka siahajú na začiatok 12. storočia a možno aj hlbšie do minulosti. Vznikol ako farský chrám slúžiaci pre viacero okolitých dedín a osád. Postavili ho ako neveľký jednoloďový objekt s kvadratickou apsidou, ktorý mohol padnúť za obeť Tatárom počas ich vpádu v rokoch 1241 – 42.
Polozrúcaný objekt, z ktorého sa zachovali dnes už len severné múry lode a svätyne, obnovili okolo polovice 13. storočia. Loď bola predĺžená západným smerom a doplnená emporou, na ktorú nadväzovala veža. O niekoľko desaťročí, ešte v románskom duchu, rozšírili kapacitu objektu prístavbou južnej lode zakončenej na východnej strane polkruhovou apsidou.
Už koncom 13. storočia však dvojlodie zrušili a priestory lodí zjednotili. Kvôli lepšiemu osvetleniu prerazili na južnej strane nové okná už gotického tvaru. Južným smerom rozšírili aj románsku svätyňu, apsida bývalej bočnej lode však zostala ešte zachovaná. Ešte v období gotiky pristavali severnú sakristiu.
V takejto podobe pretrval kostolík nasledujúce storočia, až kým sa nepristúpilo v 17. storočí k renesančnej prestavbe. Tú podnietil najmä zlý stav statiky objektu. Preto zbúrali polkruhovú apsidu a k nárožiam lode z južnej strany doplnili oporné piliere. Románsku vežičku nad emporou nahradili mohutnou predstavanou vežou s murovanou helmicou. V lodi kostolíka vybudovali krypty pre viacero významných miestnych rodín.
Koncom 18. storočia i v nasledujúcich desaťročiach kostolík chátral, obnovy sa dočkal až v druhej polovici 19. storočia a neskôr i viacerých v priebehu 20. storočia.  Na prelome storočí bol však už opäť v havarijnom stave, čo podnietilo v roku 2002 vznik občianskeho združenia Slovacia Incognita, ktoré začalo záchranu kostolíka. Obnovu exteriéru dokončili v roku 2009. V nasledujúcom roku sa realizovalo reštaurovanie fresiek v presbytériu.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje zďaleka viditeľnú dominantu krajiny a svojím zložitým stavebným vývojom jednu z najzaujímavejších stredovekých stavieb u nás.
- Stojí na mieste zrejme ranostredovekého hradiska známeho pod názvom Čížik.
- Kopec, na ktorom kostolík stojí, sa volá Chríb. Toto meno nesú lokality spojené so stredovekým slovanským osídlením a na Slovensku ich existuje niekoľko desiatok. Kostolíky na kopcoch s týmto menom nájdeme napríklad v neďalekom Krásne (ranorománska stavba) alebo pri obci Lančár (objekt datovaný do renesancie).
- V exteriéri sa zachovalo viacero okien z rôznych období, časť z nich, objavená pri poslednej obnove fasád, však nebola prezentovaná (napr. na južnej stene lode).
- Na veži je kruhové okno osadené kamennou rozetou. Tá sa pôvodne zrejme nachádzala na západnom priečelí kostola nad portálom.
- Do kostolíka sa vstupuje zo západu cez renesančnú vežu. Pri jej výstavbe však vytvorili portál z častí pôvodného románskeho. Rovnaký nájdeme aj v podveží, osadený v bývalom západnom priečelí lode. Pôvodne šlo o jeden ústupkový portál s dvoma stĺpikmi vložených v dvoch ústupkoch. Hlavice stĺpikov zdobí bobuľový dekór.
- Ranogotické presbytérium je zaklenuté ešte valenou klenbou, naopak dnes už zamurovaný víťazný oblúk do zbúranej apsidy bočnej lode je goticky lomený.
- V presbytériu sa zachovala nika s trojuholníkovým ukončením. Jeho vnútorná plocha je zdobená maľbami.
- Portál do sakristie má netradičný tvar päťlístka vytvoreného zdvojenou mníškou.
- Pred oltárnou menzou vo svätyni je v dlažbe osadený náhrobný kameň s reliéfom kríža.
- V západnej stene lode bola objavená a zreštaurovaná časť ostenia románskeho portálu pôvodne vedúceho na emporu.
- Prieskum v roku 2007 odkryl freskovú výzdobu v interiéri, najstaršiu etapu ktorej datujú v prípade presbytéria už do prvej polovice 13. storočia (objav fragmentov románskej omietky s freskovou výzdobou - časť tváre, detail krídla) a v prípade lode do obdobia prelomu 15. a 16. storočia. Prítomnosť fresiek bola zistená sondami už v roku 1966.
- Odkrytie fresiek bolo ocenené výročnou cenou revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 v kategórii objav - nález. Cenu získal kolektív reštaurátorov a ďalších odborníkov v zložení Peter Koreň, Martin Mikuláš, Martin Bóna, Barbora Matáková v spolupráci s KPÚ Trenčín.
- Dominantou výmaľby presbytéria v ranogotickej etape bol obraz Ježiša Krista v mandorle na valenej klenbe, ktorý dopĺňajú postavy anjelov a symboly štyroch evanjelistov. Pod nimi na južnej stene lode sú zobrazení apoštoli v iluzívnych arkádach Nebeského Jeruzalema (podobne ako v Žiline-Rudinách).
- Na východnej stene lode bola zreštaurovaná maľba Kľaňania sa troch kráľov, ktorí sú zobrazení ako jazdci na koňoch.
- Na južnej stene lode (pri víťaznom oblúku zbúranej apsidy) sa našla monumentálna maľba sv. Krištofa, ktorá sa častejšie vyskytuje na vonkajšej fasáde kostolíkov.
- Na južnej stene lode bola odkrytá aj vrchná časť fresky s troma sväticami a postava ďalšieho svätca.
- V dlažbe lode je osadený náhrobný kameň s erbom rodu Bacskady z roku 1734.
- Okolo kostola sa našli hrubo tesané náhrobné kamene, typické pre ranostredoveké cintoríny.
- V kostolíku sa konajú kultúrne podujatia, vrátane koncertov.
- Románsky kostolík sa zachoval aj v neďalekej obci Klížske Hradište.

Súčasný stav
Kostolík patrí farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Klátovej Novej Vsi a slúži ako filiálny chrám. Od roku 2002 sa tu realizuje komplexná obnova, ktorú realizuje OZ Slovacia incognita. V roku 2009 dostal kostolík novú fasádu a v rokoch 2009 - 2011 sa reštaurovali fresky v presbytériu. Následne sa začalo s prácami na maľbách v lodi. Kostolík sme navštívili v júni 2009, auguste 2010, júli 2012 a októbri 2015.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Sádok tvorí dnes časť obce Klátová Nová Ves a leží cca 11 km východne od Topoľčian. Kostolík je neprehliadnuteľný, vidieť ho už od obce Bošany. Stojí na kopci v ohradenom areáli cintorína, prístupný je len poľnou cestou. Kontakt na farský úrad - 038/ 542 02 03. Vstup do kostolíka si môžete vybaviť u pani kostolíčky bývajúcej hneď v prvom dome v časti Sádok.
GPS: 48.557452043, 18.266149163

Literatúra
- Bóna, M. - Mikuláš, M.: Výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu Kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi - časť Sádok. In: Monumentorum tutela, roč. 2009, č. 22, str. 83 - 98.
- Urminský, J.: Výsledky archeologického výskumu príkostolného cintorína a okolia kostola v Klátovej Novej Vsi-Sádku. In: Monumentorum tutela, roč. 2009, č. 22, str. 60 - 72.
- Lukačka, J.: Historické súvislosti vzniku a funkcie stredovekého farského Kostola Panny Márie v Klátovej Novej Vsi-Sádku. In: Monumentorum tutela, roč. 2009, č. 22, str. 73 - 82.
- Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi, časť Sádok. Sprievodca históriou a obnovou. Slovacia Incognita 2011, 44 s.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2E04).
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Podolinský, Š: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009

Web
- www.incognita.eu
- www.klatovanovaves.sk

esteban